Šťastka je slovenské ženské meno, ktoré vzniklo prekladom latinského žen. m. Felicity. U nás sa takmer nevyskytuje.