Slovanské mužské meno Veleslav je utvorené na koreni vele = veľa, mnoho, staroslov. velei = veľa, velj = veľký, silný. Tiež je blízke ku nášmu slovu vôľa, lat. valo = byť slný, zdravý, vplyvný, val = pozdravujem, zdravím. Prípona –slav sa tu vzťahuje na Slovan, takže význam by bol veľký Slovan, silný, slávny Slovan, veliteľ a pod. Na našich priestroch sa vyskytuje iba ojedinele.