Rozvojovo-výskumné oddelenie - stručný prehľad po rokoch

2009

Za najdôležitejší výsledok práce tejto jednotky považujeme vytvorenie siete externých spolupracovníkov, ktorí rozvíjali výskumnú činnosť pátrajúc po údajoch a píšuc texty o jednotlivých slovenských lokalitách v Srbsku. Spolupracovníci boli zapojený do projektu Portál kultúry vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs. Mnohí z nich zúčastnili sa debaty Slovenská vojvodinská kultúra a mladí a účinkovali vo výskume, ktorý mal za cieľ poukázať na potreby budúcich nositeľov kultúrnych počinov. Založením ročenky Maják, vytvorili sme priestor na predstavovanie výsledkov sociologických výskumov.

 

2010

Rozvojovo-výskumná činnosť v ÚKVS sa realizuje prostredníctvom spolupráce s vonkajšími spolupracovníkmi, s ktorými sme v roku 2010 rozvíjali niekoľko projektov vyplývajúcich zo Štatútu a Plánov a programov ÚKVS. Predovšetkým ide o projekt Lexikón miest obývaných Slovákmi v Srbsku z aspektu kultúry, na ktorom sa podieľalo zatiaľ dvadsať spolupracovníkov a ktorého publikovanie sa očakáva v roku 2011. K významným projektom v tejto oblasti patrí aj založenie Edície Bibliografie v ktorej v tomto roku bol publikovaný prvý zväzok pod názvom Bibliografia Andreja Ferku. Odbornými textami vybavený je aj Zborník z V. konferencie muzikológov na tému Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorého je ÚKVS vydavateľom.

 

2011

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a jeho externí spolupracovníci sa venovali v roku 2011 vedeckému a odbornému výskumu dejín, kultúry, umenia a všeobecne života slovenskej menšiny v Srbsku. Najväčšia pozornosť sa venovala záverečnej fáze projektu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorého výstupom je vrcholné knižné dielo Slovákov, žijúcich na tomto území. Keďže sa toto oddelenie zaoberá aj organizáciou vedeckých a odborných seminárov, konferencií, sympózií a okrúhlych stolov, ústav aj v roku 2011 pripravil Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov a participoval na organizácii 55. literárneho snemovania. V dvoch novozaložených knižných edíciách a v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom vyšli nové vedecko-výskumné práce z literatúry a kultúry, pričom výsledky terénneho výskumu umožnili vyrobiť dokumentárny film Bursovanie.

 

2012

Posledný rok prvého mandátneho obdobia Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa niesol v znamení knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá zúročila celkovú doterajšiu činnosť našej ustanovizne. Oddelenie pripravovalo a koordinovalo ďalšie vedecko-výskumné vydania ako zborník prác VII. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, monografiu Silbaša a Bibliofíliu Juraja Ribaya a slávnostným programom a odhalením pamätnej tabule sme si pripomenuli 150. výročie narodenia Jána Kvačalu. Ani v roku 2012 nechýbali vedecké akcie zamerané na oblasť literatúry a hudby vojvodinských Slovákov a tiež sme sa podieľali aj na organizácii rozvojovo-výskumnej konferencie pod názvom Kultúra vo Vojvodine súčasť kreatívnej Európy – perspektívy, vízie, možnosti.

 

2013

V rámci rozvojovo-výskumnej činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sme aj v tomto roku aktivity rozvíjali v smere poriadania medzinárodných konferencií, publikovania zborníkov, prípravy a vydania zaujímavých publikácií a realizácie rozvojovo-výskumných projektov, všetko za cieľom skvalitnenia našej práce. Kapitálne dielo vo vydavateľstve aj tohto roku predstavuje publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá sa v roku 2013 dožila svojho druhého, doplneného vydania. Podpisujeme aj iné publikácie, monografie, brožúrky, bulletiny a všeobecne propagačný materiál, použitý na zveľadenie celomenšinových festivalov. S cieľom skvalitňovať obsahy festivalov sme realizovali aj výskumy verejnej mienky a tieto sú tiež osobitnou prílohou našej ročenky.  

 

2014 

Rozvojovo-výskumné oddelenie ÚKVS sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenskej menšiny v Srbsku. V súlade s tým v roku 2014 bolo vykonaných niekoľko vedeckých výskumov, ako sú výskum kolektívnych identít Slovákov v Srbsku, etnologické výskumy, muzikologické výskumy a výskumy celoživotných diel súčasných významných umelcov v oblasti literatúry a výtvarníctva. V rámci tohto oddelnia spolupracujeme s radom externých spolupracovníkov a výsledky výskumov zverejňujeme elektronicky alebo v rámci založených knižných edícií. Okrem toho Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod. V tom zmysle sme organizovali X. muzikologickú konferenciu, IV. kolo Fotokonkurzu a ralizovali projekt Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach, s ktorými plánujeme pokračovať aj dobudúcna.

2015

 

2016

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá organizovaním edukačných seminárov, sympózií, konferencií, odborných zdokonaľovaní, okrúhlych stolov a pod. Dôležitým poslaním Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2016 okrem prezentačnej, dokumentačnej a informačnej zložky je aj edukačná. Ústav v roku 2016 usporiadal edukačný seminár Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi, ktorý prispel predstaviteľm miestnych spoločenstiev, riaditeľom materských, základných, stredných a vysokých škôl, predsedom resp. riaditeľom slovenských kultúrnych ustanovizní a spolkov a iným záujemcom. V rámci tohto oddelenia sme realizovali 12. Muzikologickú konferenciu v miestnostiach ÚKVS s ústrednou témou Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa. V spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy na návrh kurátorky-kustódky Jarmily Gerbocovej ústav v roku 2016 odštartoval s projektom Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku. Činnosť ústavu sa v roku 2016 akosi spontánne sústredila na kolorit lokálneho prostredia. Podujatie, ktoré si od založenia ustanovizne zachováva svoj vytýčený úzus je aj fotosúbeh, ktorý ústav v roku 2016 zorganizoval po šiestykrát v rámci rozvojovo-výskumného oddelenia. Témou tohtoročného súbehu boli fotografie znázorňujúce tradičné práce a remeslá Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Všetok získaný materiál je uschovaný aj elektronicky. ÚKVS v rámci tohto oddelenia pokračuje aj s vydavateľskou činnosťou a v tom zmysle v roku 2016 vydalo svoju ročenku, Bibliografiu Miroslava Benku, Zborník 11. Muzikologickej konferencie, publikáciu Slováci vo Vojvodine Jána Botíka a Výtvarnú monografiu Pavela Popa ako druhé vydanie v novozaloženej edícii SlovArt.