Rozvojovo-výskumné oddelenie - stručný prehľad po rokoch

2009

Za najdôležitejší výsledok práce tejto jednotky považujeme vytvorenie siete externých spolupracovníkov, ktorí rozvíjali výskumnú činnosť pátrajúc po údajoch a píšuc texty o jednotlivých slovenských lokalitách v Srbsku. Spolupracovníci boli zapojený do projektu Portál kultúry vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs. Mnohí z nich zúčastnili sa debaty Slovenská vojvodinská kultúra a mladí a účinkovali vo výskume, ktorý mal za cieľ poukázať na potreby budúcich nositeľov kultúrnych počinov. Založením ročenky Maják, vytvorili sme priestor na predstavovanie výsledkov sociologických výskumov.

2010

Rozvojovo-výskumná činnosť v ÚKVS sa realizuje prostredníctvom spolupráce s vonkajšími spolupracovníkmi, s ktorými sme v roku 2010 rozvíjali niekoľko projektov vyplývajúcich zo Štatútu a Plánov a programov ÚKVS. Predovšetkým ide o projekt Lexikón miest obývaných Slovákmi v Srbsku z aspektu kultúry, na ktorom sa podieľalo zatiaľ dvadsať spolupracovníkov a ktorého publikovanie sa očakáva v roku 2011. K významným projektom v tejto oblasti patrí aj založenie Edície Bibliografie v ktorej v tomto roku bol publikovaný prvý zväzok pod názvom Bibliografia Andreja Ferku. Odbornými textami vybavený je aj Zborník z V. konferencie muzikológov na tému Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorého je ÚKVS vydavateľom.

2011

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a jeho externí spolupracovníci sa venovali v roku 2011 vedeckému a odbornému výskumu dejín, kultúry, umenia a všeobecne života slovenskej menšiny v Srbsku. Najväčšia pozornosť sa venovala záverečnej fáze projektu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorého výstupom je vrcholné knižné dielo Slovákov, žijúcich na tomto území. Keďže sa toto oddelenie zaoberá aj organizáciou vedeckých a odborných seminárov, konferencií, sympózií a okrúhlych stolov, ústav aj v roku 2011 pripravil Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov a participoval na organizácii 55. literárneho snemovania. V dvoch novozaložených knižných edíciách a v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom vyšli nové vedecko-výskumné práce z literatúry a kultúry, pričom výsledky terénneho výskumu umožnili vyrobiť dokumentárny film Bursovanie.

2012

Posledný rok prvého mandátneho obdobia Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa niesol v znamení knihy Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá zúročila celkovú doterajšiu činnosť našej ustanovizne. Oddelenie pripravovalo a koordinovalo ďalšie vedecko-výskumné vydania ako zborník prác VII. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, monografiu Silbaša a Bibliofíliu Juraja Ribaya a slávnostným programom a odhalením pamätnej tabule sme si pripomenuli 150. výročie narodenia Jána Kvačalu. Ani v roku 2012 nechýbali vedecké akcie zamerané na oblasť literatúry a hudby vojvodinských Slovákov a tiež sme sa podieľali aj na organizácii rozvojovo-výskumnej konferencie pod názvom Kultúra vo Vojvodine súčasť kreatívnej Európy – perspektívy, vízie, možnosti.

2013

V rámci rozvojovo-výskumnej činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sme aj v tomto roku aktivity rozvíjali v smere poriadania medzinárodných konferencií, publikovania zborníkov, prípravy a vydania zaujímavých publikácií a realizácie rozvojovo-výskumných projektov, všetko za cieľom skvalitnenia našej práce. Kapitálne dielo vo vydavateľstve aj tohto roku predstavuje publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, ktorá sa v roku 2013 dožila svojho druhého, doplneného vydania. Podpisujeme aj iné publikácie, monografie, brožúrky, bulletiny a všeobecne propagačný materiál, použitý na zveľadenie celomenšinových festivalov. S cieľom skvalitňovať obsahy festivalov sme realizovali aj výskumy verejnej mienky a tieto sú tiež osobitnou prílohou našej ročenky.  

2014 

Rozvojovo-výskumné oddelenie ÚKVS sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenskej menšiny v Srbsku. V súlade s tým v roku 2014 bolo vykonaných niekoľko vedeckých výskumov, ako sú výskum kolektívnych identít Slovákov v Srbsku, etnologické výskumy, muzikologické výskumy a výskumy celoživotných diel súčasných významných umelcov v oblasti literatúry a výtvarníctva. V rámci tohto oddelnia spolupracujeme s radom externých spolupracovníkov a výsledky výskumov zverejňujeme elektronicky alebo v rámci založených knižných edícií. Okrem toho Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod. V tom zmysle sme organizovali X. muzikologickú konferenciu, IV. kolo Fotokonkurzu a ralizovali projekt Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach, s ktorými plánujeme pokračovať aj dobudúcna.

2015

V Rozvojovo-výskumnom oddelení činnosť ústavu bola v roku 2015 najplodnejšia. V roku 2003 organizácia Ženské štúdie z Nového Sadu urobila výskum a následne vydala publikáciu s názvom Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine. Publikácia obsahuje výpovede Sloveniek o svojom živote. Výtvarná monografia diel Márie Gaškovej Maliarstvo tichej vášne je prvou výtvarnou monografiou, ktorú pripravil na vydanie ÚKVS. Vyšla v novozaloženej edícii SlovArt. ÚKVS finančne podporil Monografiu Vojlovica ‒ kultúrne tradície Slovákov v Banáte autorského kolektívu pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc. V edícii Doktorské dizertácie, ktorá bola založená v roku 2011, ústav vydal tretiu doktorandskú prácu. Po dvoch literárnovedných publikáciách vyšla kniha z dejín vojvodinských Slovákov Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918 – 1929 autorky Gabriely Gubovej-Červenej. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2016 v edícii výtvarných monografií SlovArt plánuje vydať výtvarnú monografiu venovanú životu a dielu akademického maliara Pavla Popa. V roku 2014 začal pracovať na významnej publikácii Slováci vo Vojvodine prof. Ján Botík zo Slovenskej republiky, ktorý pobudol v Srbsku a navštívil takmer všetky relevantné kultúrne ustanovizne, v ktorých získal cenný materiál. Začiatkom roka 2015 sa dve významné slovenské vojvodinské inštitúcie ‒ Oddelenie slovakistiky FFUNS a ÚKVS podujali pripomenúť si 270. výročie príchodu Slovákov na územie Vojvodiny, presnejšie do Báčskeho Petrovca. V decembri 2015 sa stretli hudobní odborníci z radov vojvodinských Slovákov na 11. muzikologickej konferencii s názvom Slovenská hudba vo Vojvodine. Na konferencii bol predstavený aj Muzikologický zborník z minuloročnej konferencie. Pravidelný ročný fotokonkurz sa v roku 2015 niesol v znamení témy Najstaršia pohľadnica z vojvodinských prostredí a konal sa po piatykrát. Ústav vydal aj svoju ročenku Maják, kde zrnul svoju činnosť v roku 2014. 

2016

Dôležitým poslaním Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2016 okrem prezentačnej, dokumentačnej a informačnej zložky je aj edukačná. Ústav s tým cieľom v roku 2016 usporiadal seminár Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi, ktorý prispel predstaviteľm miestnych spoločenstiev, riaditeľom materských, základných, stredných a vysokých škôl, predsedom resp. riaditeľom slovenských kultúrnych ustanovizní a spolkov a iným záujemcom. V rámci tohto oddelenia sme realizovali 12. Muzikologickú konferenciu v miestnostiach ÚKVS s ústrednou témou Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa. V spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy ústav v roku 2016 odštartoval s projektom Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku. Podujatie, ktoré si od založenia ustanovizne zachováva svoj vytýčený úzus je aj fotosúbeh, ktorý ústav v roku 2016 zorganizoval po šiestykrát v rámci rozvojovo-výskumného oddelenia. Témou tohtoročného súbehu boli fotografie znázorňujúce tradičné práce a remeslá Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Všetok získaný materiál je uschovaný aj elektronicky. ÚKVS v rámci tohto oddelenia pokračuje aj s vydavateľskou činnosťou a v tom zmysle v roku 2016 vydalo svoju ročenku Maják, Bibliografiu Miroslava Benku, Zborník 11. Muzikologickej konferencie, a pripravil do tlače publikáciu Slováci vo Vojvodine Jána Botíka a Výtvarnú monografiu Pavela Popa ako druhé vydanie v novozaloženej edícii SlovArt. 

2017

Rozvojovo-výskumná činnosť ÚKVS zastrešuje predovšetkým vydavateľskú činnosť, vedeké výskumy, semináre, symóziá, snemovania a konferencie. Kapitálnym knižným vydaním Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2017 je publikácia Jána Botíka Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva, ktorá sa po dlhom očakávaní konečne ukázala svetu. Z aspektu knižnej produkcie, ÚKVS sa v roku 2017 pridal k spoluvydavateľstvu so Slovenským vydavateľským centrom pri zrode slovenskej ľudovej slovesnosti pre deti Enike benike krikel bé zostavovateľky Katarány Mosnákovej-Bagľašovej. Ústav v roku 2017 podporil aj vydania iných kníh: zborník prác z medzinárodnej konferencie v Novom Sade 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia, Bajka o Andersenu i dunavskoj vili, ktorú do srbčiny preložil Martin Prebudila, Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch, Monografia Kišgeci. V roku 2017 ústav zhotovil aj 7. ročenku Maják, kde zhrnul svoju celoročnú činnosť a vyšiel aj zborník prác z minuloročnej 12. Muzikologickej konferencie v znamení témy Život a dielo Martina Kmeťa.  

Pokiaľ máme na zreteli knižnú produkciu ústavu, treba spomenúť, že v roku 2017 ÚKVS v spolupráci s externými odborníkmi pripravil na vydanie až dve publíkácie - Bibliografiu Pavla Mučajiho zostavovateľky Boženy Bažíkovej a doktorskú dizertáciu Juraja Súdiho - Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine, ktorých tlač a promócia sú naplánované na rok 2018.

V rámci Rozvojovo-výskumného oddelenia sa konala pravidelná v poradí trinásta Muzikologická konferencia s ústrednou témou Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine. Za finančnej podory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v druhej polovici roka ústav odštartoval výskum, ktorý má za cieľ podporiť oblasť kultúry pre deti a aktivitu mladých výskumných pracovníkov, a zároveň zapísať ľudové rozprávky žijúce medzi slovenskou enklávou vo Vojvodine. Realizovali sme aj VII. Fotosúbeh, na tému Staré fotografie znázorňujúce obdobie detstva Slovákov vo Vojvodine, ktorý zhromaždil úhrnne 439 fotografií.