Slováci v Šíde 1810 – 2010

Najnovšiu knihu Stanislava Stupavského pod názvom Slováci v Šíde 1810 – 2010 vydala Matica slovenská v Srbsku pri príležitosti dvojstého výročia príchodu Slovákov do tohto mesta.

Táto komplexná publikácia prináša vzácny dokumentačný materiál v podobe podrobných údajov o príslušníkoch slovenskej enklávy v Šíde ako aj o ich spolunažívaní s príslušníkmi iných národov na týchto priestoroch. V 14. kapitolách a na 411. stranách autor skúma geografické, historicko-demografické a kultúrne údaje danej lokality, ktoré bohato a výstižne ilustruje starými fotografiami.

Titulná strana knihy Slováci v Šíde

V prvej časti knihy sú údaje o zemepisnej polohe, podnebí, prírodných zdrojoch a o dopravných spojoch. Potom nasledujú state o vzniku osady a o jej obyvateľstve, o vývoji počas dejín až po súčasnosť. Najväčšia časť knihy je venovaná historickým faktom, najstarším písaným dokladom o Šíde, o jeho existencii v rámci vojenskej hranice s osobitným dôrazom na mestské výsady a nechýbajú tuná ani údaje o Šíde v 20. storočí. Zvlášť sú zaujímavé mýty o vzniku názvu mesta Šíd.

Stupavský sa zmieňuje aj o konfesionálnom zložení, kde stručne uvádza aj aktivity cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Šíde. V oblasti kultúrneho života sa o spolkovej činnosti zmieňuje iba v črtách, pokým väčšiu pozornosť venuje tradíciám a zachovávaniu zvykov a obyčají šídskych Slovákov.

V kapitole Vzdelávanie sa možno dozvedieť o špecifickom vzdelávaní v slovenskom a srbskom jazyku, ako aj o učiteľoch Slovákoch, ktorých krátke životopisy tiež doplňujú knihu. Náležitá pozornosť je venovaná aj športu a účasti Slovákov v šídskom športovom živote.

Kniha je významným monografickým dielom užitočným pre odborníkov, rôznych bádateľov, historikov, ale aj zaujímavím čítaním pre širšiu verejnosť.

Katarína Mosnáková