Slovenské národné slávnosti 2.

Keďže sa celková problematika Slovenských národných slávností nedožila svojho knižného vydania a chýbala koncentrácia a systematizácia informácií o tejto najväčšej slovenskej kultúrnej manifestácii, DrSc. Ján Babiak sa venuje tejto problematike a v roku 2009 vychádza jeho kniha Slovenské národné slávnosti 1. V nej autor spracúva informácie o medzivojnových Slávnostiach.

Onedlho po nech vychádza i druhá časť tejto publikácie, Slovenské národné slávnosti 2. Vydala ju Matica slovenská v Srbsku v Báčskom Petrovci v roku 2011.

Táto kniha sleduje priamu kontinuitu vzhľadom ne jej prvú časť. Prameňmi, z ktorých autor čerpal pri zostavovaní tejto publikácie boli zápisnice kultúrnych spolkov v Petrovci, Matice slovenskej v Juhoslávii, ako i informácie od najstarších účastníkov tejto manifestácie. Autor tu spracúva všetky segmenty manifestácie, programy, vystúpenia, akcie a súvahy manifestácie.

Kniha je písaná s úmyslom sprítomniť čím viacej informácií o Slovenských národných slávnostiach v prvých rokoch po druhej svetovej vojne. Podľa slov autora, DrSc. Jána Babiaka, v novej dobre, aj v novej spoločensko-politickej situácii, „aby sa o tom vedelo, vďaka fotografiám aj videlo a – najmä pre ďalšie generácie – aby sa nezabudlo“.

Anna Margareta Valentová