Motýľ Gašková

Výtvarná monografia Mária Gašková / Marija Gaško / Maria Gasko

Motýľ. Mária Gašková svojimi kolorovanými krídlami pristála na obálke knihy. Aká je ona sama, taká jej aj publikácia o jej výtvarnej ceste na lúkach slovenského výtvarného umenia. Kniha o Márii Gaškovej vstúpila do života na mieste, kde sú knihy doma. Vydavatelia ju uviedli v apríli 2015 na Knižnom veľtrhu v Novom Sade. Veľké dielo už na pohľad vyzerá veľkolepo aj vďaka olejomaľbe, ktorá determinuje celú knihu o „motýľovi“ Gaškovej. Na obálke je reprodukcia jej obrazu z roku 2005 s názvom Motýľ.

Kniha s titulom „Mária Gašková, maliarstvo tichej vášne“ vyšla vo vydavateľskom pláne Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v náklade 500 kusov v prvej polovici roka 2015 v rámci edície Umenie Slovákov. Obrovský význam a hodnotu aj za hranicami Vojvodiny a Srbska má kniha vďaka tomu, že je trojjazyčná. Vedľa seba čitateľ nájde text v slovenčine, preklad v srbčine a angličtine. Publikácia svojím spracovaním presahuje klasickú tvorbu a je zrejmé, že na 162 stranách čitateľovi ponúkne presné informácie o významnej výtvarníčke a zároveň i odborný pohľad na jej tvorbu.

Dielo o slovenskej vojvodinskej výtvarníčke Márii Gaškovej prináša pohľad na jej celoživotnú tvorbu očami troch autorov. Štvrtá časť knihy systematicky datuje najdôležitejšie životopisné udalosti výtvarníčky - od prvých momentov, keď sa narodila 17. apríla 1948 v Kysáči. Približuje jej prvé maliarske kroky pod vedením profesora Branislava Vulekovića, cez štúdium maliarstva na Akadémii úžitkového umenia v Belehrade, kde študovala u profesora Rajka Nikolića. Kniha približuje aj jej prvú prezentáciu na výstave účastníkov výtvarného tábora Kopašnica v Leskovci v roku 1971. Dotýka sa aj jej pedagogického pôsobenia. Neopomína ani to, že Mária Gašková sa stala v roku 1981 členkou Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny.

Čitateľ si azda aj sám pri pozeraní fotografií Michala Madackého, ktorý zachytil objektívom fotoaparátu výtvarné diela Márie Gaškovej, uvedomí to isté, čo sama umelkyňa tvrdí: „Cesty lietadlom ovplyvnili jej výtvarné videnie, rozmýšľanie a interpretáciu priestoru na obraze, ktorý na jej dielach vytvára dojem pozorovania vecí zhora.“ Tieto slová nesvedčia len o spektre v jej tvorbe, ale aj o širokom spektre v jej osobnom živote. Mária Gašková poznáva svet zblízka, cez ľudí, ktorých miluje v ich jedinečnosti, a cez cesty, ktoré ju viedli neznámou prírodou i spoločnosťou cudzích krajín. Kniha je svedkom jej rozhľadenosti nielen v kultúre, ale v každodennosti vôbec. Tolerancia, s akou pristupuje k farbám, nech sama odhalí čitateľovi charakter tvorby autorky.

Významnou pomocou pre priateľov umenia, bez ohľadu na to, či sa venujú viac alebo menej výtvarnému umeniu, bez ohľadu na to, či vedia plávať vo farebných vodách maliarstva, alebo sa radšej dotýkajú umenia ako laici, bez ohľadu na to všetko knihou prechádzame s ľahkosťou, pretože v nej nájdeme troch sprievodcov. Traja znalci výtvarného umenia, ale aj znalci tvorby Márie Gaškovej, sa pozerajú na jej dielo svojimi očami a tak nám dovoľujú vziať si ich poznámky za svoje alebo sa s nimi konfrontovať. Vedú nás akousi pomyselnou nitkou pomedzi maliarkine obrazy. Z toho pohľadu dielo je plné nielen priateľských postrehov zo života ľudí, ktorí Máriu Gaškovú poznajú, ale aj odborných termínov a fundovaného pohľadu na jej výtvarnú tvorbu v kontexte slovensko-srbskej výtvarníckej elity.

V prvej časti knihy sa pod riadky podpisuje historik umenia a výtvarný kritik Sava Stepanov, nositeľ Ceny Lazara Trifunovića za výtvarnú kritiku (Belehrad, 2009). Stepanov akcentuje už od začiatku monumentálnosť autorkinej tvorby.Vymenúva najdôležitejšie okamihy z jej študentských čias a prelína ich s prvkami jej tvorby. Časť knihy, ktorá vzišla spod pera Savu Stepanova, pod príznačným podtitulom „Maliarstvo tichej vášne“, významne ovplyvňuje celú knihu a svedčí o vzťahu výtvarníčky k jej celoživotnému poslaniu. Časť približuje sedemdesiate, osemdesiate, deväťdesiate roky a obdobie maliarkinej tvorby po roku 2000. Sava Stepanov reflektuje Gaškovú aj v „prúdoch kultúry a umenia druhej polovice 20. storočia a na začiatku 21. storočia.“

Druhá časť knihy pod titulom „Maliarske prieniky Márie Gaškovej do Univerza“ prináša pohľad ďalšieho významného výtvarného kritika Vladimíra Valentíka, autora mnohých výtvarníckych štúdií a textov z dejín ale aj súčasného výtvarného umenia vojvodinských Slovákov v Srbsku. Vladimír Valentík poukazuje čitateľovi na to, aby na maliarkinom diele postrehol upokojenie dramatických kontrastov z prvého obdobia jej tvorby. Takmer štyridsaťročná tvorivá cesta Márie Gaškovej totiž vyústila v poslednom desaťročí do nehy a vyrovnanosti. Autor tejto časti v závere konštatuje, kde všade sa môžeme s obrazmi Márie Gaškovej stretnúť a považuje ju za nezastupiteľnú osobnosť slovenského vojvodinského umenia.

Ako tretí sa k slovu v publikácii dostáva umelecký historik zo Slovenska Bohumír Bachratý v stati „Maliarka Mária Gašková“. Tak ako predošlí dvaja autori aj on najprv klasifikuje osobnosť výtvarníčky v štruktúre výtvarnej kultúry. V ďalších riadkoch sa však dozvedáme o ich prvom stretnutí v roku 2011, kedy Spoločnosť slobodných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave usporiadala v Kysáči výstavu a hostia zo Slovenska bývali u Gaškovcov. Autor tejto časti zvýrazňuje hlavne maliarkine výstavy na Slovensku, pričom prechádza aj opismi jednotlivých obrazov. Pomenúva ich konkrétnymi názvami a analyzuje reč autorkinho štetca a kolorit jej palety.

Veľkým obrazovým bohatstvom knižného vydania je obrazová príloha. Počnúc olejomaľbou „Príchod“ z rokov tvorby 1972 – 1980, cez rôzne iné kompozície a štruktúry až po olejomaľbu „Tyrkys 2“ z roku 2015 na osemdesiatich stranách ponúka knižné dielo reprodukcie viac ako stovky obrazov. Kým knihu zavrieme, dotkneme sa ešte výtvarníčkinej „motýlej“ duše prostredníctvom dokumentárnych fotografií z jej života.

Komplexnosť diela deklaruje snahu autorov a vydavateľa vzdať hold zásluhám Mária Gaškovej, ale aj tvoriť literárne diela o výtvarnom umení a tak klásť do mozaiky slovenskej vojvodinskej literatúry ďalšie hodnotné knihy.

Release Date: 
2015
ISBN: 
978-86-87947-
Mária Gašková (životopis)

Ústav odporúča

Do nového roku s najnovším číslom Slovenského svetového kalendára

Ak by vás zaujímalo prečo, v mexickom meste Guadalajara stojí veľký neónový nadpis „Slovensko” a ako sa po deväťdesiatych rokoch našiel stratený rod Holohlavských, ak by ste si chceli prečítať o tom, aké stretnutia organizujú austrálski Slováci, aké slovenské podujatia usporiadajú v Libanone, čo si z ľudového odevu zachovali Slováci v Srbsku, ak chcete spoznať slovenského misionára v Ekvádore, známu umelkyňu vo Francúzsku, či súčasného akademického maliara v Mníchove, ale aj všeobecne sa dozvedieť o významných osobnostiach, jubileách, slovenských školách, organizáciách a iný

Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na rozvoj a šírenie interkulturality vo Vojvodine - Juraj Súdi

Doktorská dizertácia Juraja Súdiho

Meno Juraja Súdiho a jeho účinkovanie na hudobnom javisku nielen v slovenskej Vojvodine, Srbsku, v Slovinsku, na Slovensku a inde za hranicami štátu je pre našinca dávno známe. Sledovali sme jeho nezištnú lásku k hudbe, jeho obetavú prácu a záľubu vo všetkých žánroch hudobného umenia a poznali ho ako entuziastu. Píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické, tanečné a národné skladby. Práve táto vedecká monografia je výsledkom autorovho dlhoročného aktívneho účinkovania na poli hudby medzi vojvodinskými Slovákmi.

Maják 9/2017

Vážení čitatelia,

do rúk sa Vám dostalo 9. číslo ročenky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov – Maják. V tomto čísle sa zmieňujeme o podujatiach, ktoré sme zorganizovali, podporili alebo sme na akýkoľvek spôsob prispeli k ich organizácii a realizácii v roku 2017. Na všetky podujatia Vás pozývame, avizujeme ich a o ich priebehu širšiu verejnosť informujeme prostredníctvom médií a nášho portálu.

Bibliografia Pavla Mučajiho

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Vyšla 8. ročenka ÚKVS Maják 2016

Vážení čitatelia, milí priatelia,

pred Vami je ďalšie číslo ročenky Maják, z ktorého sa dozviete, čomu sme venovali pozornosť v roku 2016 a čo tvorilo náplň Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v tomto kalendárnom roku. Aj o programovej činnosti sa dozviete viac na stranách, ktoré sú pred Vami.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia vydali v roku 2017 MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ho Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má.

 

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského národa. Od prisťahovania v 18. storočí až do dnes, Slováci zanechali hlbokú stopu v dejinách a kultúre Vojvodiny.