Motýľ Gašková

Výtvarná monografia Mária Gašková / Marija Gaško / Maria Gasko

Motýľ. Mária Gašková svojimi kolorovanými krídlami pristála na obálke knihy. Aká je ona sama, taká jej aj publikácia o jej výtvarnej ceste na lúkach slovenského výtvarného umenia. Kniha o Márii Gaškovej vstúpila do života na mieste, kde sú knihy doma. Vydavatelia ju uviedli v apríli 2015 na Knižnom veľtrhu v Novom Sade. Veľké dielo už na pohľad vyzerá veľkolepo aj vďaka olejomaľbe, ktorá determinuje celú knihu o „motýľovi“ Gaškovej. Na obálke je reprodukcia jej obrazu z roku 2005 s názvom Motýľ.

Kniha s titulom „Mária Gašková, maliarstvo tichej vášne“ vyšla vo vydavateľskom pláne Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v náklade 500 kusov v prvej polovici roka 2015 v rámci edície Umenie Slovákov. Obrovský význam a hodnotu aj za hranicami Vojvodiny a Srbska má kniha vďaka tomu, že je trojjazyčná. Vedľa seba čitateľ nájde text v slovenčine, preklad v srbčine a angličtine. Publikácia svojím spracovaním presahuje klasickú tvorbu a je zrejmé, že na 162 stranách čitateľovi ponúkne presné informácie o významnej výtvarníčke a zároveň i odborný pohľad na jej tvorbu.

Dielo o slovenskej vojvodinskej výtvarníčke Márii Gaškovej prináša pohľad na jej celoživotnú tvorbu očami troch autorov. Štvrtá časť knihy systematicky datuje najdôležitejšie životopisné udalosti výtvarníčky - od prvých momentov, keď sa narodila 17. apríla 1948 v Kysáči. Približuje jej prvé maliarske kroky pod vedením profesora Branislava Vulekovića, cez štúdium maliarstva na Akadémii úžitkového umenia v Belehrade, kde študovala u profesora Rajka Nikolića. Kniha približuje aj jej prvú prezentáciu na výstave účastníkov výtvarného tábora Kopašnica v Leskovci v roku 1971. Dotýka sa aj jej pedagogického pôsobenia. Neopomína ani to, že Mária Gašková sa stala v roku 1981 členkou Združenia výtvarných umelcov Vojvodiny.

Čitateľ si azda aj sám pri pozeraní fotografií Michala Madackého, ktorý zachytil objektívom fotoaparátu výtvarné diela Márie Gaškovej, uvedomí to isté, čo sama umelkyňa tvrdí: „Cesty lietadlom ovplyvnili jej výtvarné videnie, rozmýšľanie a interpretáciu priestoru na obraze, ktorý na jej dielach vytvára dojem pozorovania vecí zhora.“ Tieto slová nesvedčia len o spektre v jej tvorbe, ale aj o širokom spektre v jej osobnom živote. Mária Gašková poznáva svet zblízka, cez ľudí, ktorých miluje v ich jedinečnosti, a cez cesty, ktoré ju viedli neznámou prírodou i spoločnosťou cudzích krajín. Kniha je svedkom jej rozhľadenosti nielen v kultúre, ale v každodennosti vôbec. Tolerancia, s akou pristupuje k farbám, nech sama odhalí čitateľovi charakter tvorby autorky.

Významnou pomocou pre priateľov umenia, bez ohľadu na to, či sa venujú viac alebo menej výtvarnému umeniu, bez ohľadu na to, či vedia plávať vo farebných vodách maliarstva, alebo sa radšej dotýkajú umenia ako laici, bez ohľadu na to všetko knihou prechádzame s ľahkosťou, pretože v nej nájdeme troch sprievodcov. Traja znalci výtvarného umenia, ale aj znalci tvorby Márie Gaškovej, sa pozerajú na jej dielo svojimi očami a tak nám dovoľujú vziať si ich poznámky za svoje alebo sa s nimi konfrontovať. Vedú nás akousi pomyselnou nitkou pomedzi maliarkine obrazy. Z toho pohľadu dielo je plné nielen priateľských postrehov zo života ľudí, ktorí Máriu Gaškovú poznajú, ale aj odborných termínov a fundovaného pohľadu na jej výtvarnú tvorbu v kontexte slovensko-srbskej výtvarníckej elity.

V prvej časti knihy sa pod riadky podpisuje historik umenia a výtvarný kritik Sava Stepanov, nositeľ Ceny Lazara Trifunovića za výtvarnú kritiku (Belehrad, 2009). Stepanov akcentuje už od začiatku monumentálnosť autorkinej tvorby.Vymenúva najdôležitejšie okamihy z jej študentských čias a prelína ich s prvkami jej tvorby. Časť knihy, ktorá vzišla spod pera Savu Stepanova, pod príznačným podtitulom „Maliarstvo tichej vášne“, významne ovplyvňuje celú knihu a svedčí o vzťahu výtvarníčky k jej celoživotnému poslaniu. Časť približuje sedemdesiate, osemdesiate, deväťdesiate roky a obdobie maliarkinej tvorby po roku 2000. Sava Stepanov reflektuje Gaškovú aj v „prúdoch kultúry a umenia druhej polovice 20. storočia a na začiatku 21. storočia.“

Druhá časť knihy pod titulom „Maliarske prieniky Márie Gaškovej do Univerza“ prináša pohľad ďalšieho významného výtvarného kritika Vladimíra Valentíka, autora mnohých výtvarníckych štúdií a textov z dejín ale aj súčasného výtvarného umenia vojvodinských Slovákov v Srbsku. Vladimír Valentík poukazuje čitateľovi na to, aby na maliarkinom diele postrehol upokojenie dramatických kontrastov z prvého obdobia jej tvorby. Takmer štyridsaťročná tvorivá cesta Márie Gaškovej totiž vyústila v poslednom desaťročí do nehy a vyrovnanosti. Autor tejto časti v závere konštatuje, kde všade sa môžeme s obrazmi Márie Gaškovej stretnúť a považuje ju za nezastupiteľnú osobnosť slovenského vojvodinského umenia.

Ako tretí sa k slovu v publikácii dostáva umelecký historik zo Slovenska Bohumír Bachratý v stati „Maliarka Mária Gašková“. Tak ako predošlí dvaja autori aj on najprv klasifikuje osobnosť výtvarníčky v štruktúre výtvarnej kultúry. V ďalších riadkoch sa však dozvedáme o ich prvom stretnutí v roku 2011, kedy Spoločnosť slobodných výtvarných umelcov pri Slovenskej výtvarnej únii v Bratislave usporiadala v Kysáči výstavu a hostia zo Slovenska bývali u Gaškovcov. Autor tejto časti zvýrazňuje hlavne maliarkine výstavy na Slovensku, pričom prechádza aj opismi jednotlivých obrazov. Pomenúva ich konkrétnymi názvami a analyzuje reč autorkinho štetca a kolorit jej palety.

Veľkým obrazovým bohatstvom knižného vydania je obrazová príloha. Počnúc olejomaľbou „Príchod“ z rokov tvorby 1972 – 1980, cez rôzne iné kompozície a štruktúry až po olejomaľbu „Tyrkys 2“ z roku 2015 na osemdesiatich stranách ponúka knižné dielo reprodukcie viac ako stovky obrazov. Kým knihu zavrieme, dotkneme sa ešte výtvarníčkinej „motýlej“ duše prostredníctvom dokumentárnych fotografií z jej života.

Komplexnosť diela deklaruje snahu autorov a vydavateľa vzdať hold zásluhám Mária Gaškovej, ale aj tvoriť literárne diela o výtvarnom umení a tak klásť do mozaiky slovenskej vojvodinskej literatúry ďalšie hodnotné knihy.

Release Date: 
2015
ISBN: 
978-86-87947-
Mária Gašková (životopis)

Ústav odporúča

Národný kalendár 2017

Jedna strana na každý deň v roku

Aj tohto roku tradičná ročenka Národný kalendár vyšla tlačou po Lucii. Najstaršie periodikum vojvodinských Slovákov vychádza od roku 1919 a práve si pripísalo 96. ročník. Zalistovali sme si v ňom, dosť textov v ňom hneď aj prečítali, lebo nás oslovili. Nemohli sme si nevšimnúť, že motívom či pohnútkou väčšiny príspevkov sú výročia, ktoré si pripomenieme alebo s jubilantmi – jednotlivcami alebo inštitúciami – oslávime v roku 2017.

Dramaturgia a manažment hudobných podujatí - Zborník z 11. muzikologickej konferencie

Konferencie venované slovenskej hudbe vo Vojvodine vstúpili v roku 2015 do novej dekády. Podobne ako počas prvých desiatich rokov plánujeme aj v ďalších ročníkoch otvárať nové témy a pozývať odborníkov zo Srbska a zo zahraničia, aby prispievali k lepšiemu poznaniu našej hudobnej tradície a súčasného hudobného umenia. Doterajšie konferencie sa venovali zatiaľ spracovaným témam nedostatočne. Konferencie sú zároveň aj o kontaktoch, o ľuďoch, ktorí priamo či nepriamo môžu ovplyvniť našu hudobnú prax a prispieť tak k jej skvalitňovaniu.

Slovenský svetový kalendár

Spoločná minulosť, rozosiata prítomnosť a neurčitá budúcnosť sú dostatočné dôvody – dať vedieť o sebe. Na počiatku bolo Slovo... ono trvá a dúfame, že ešte dlho zotrvá. Slovenský svetový kalendár má za úlohu slovenské slovo udržať a priblížiť, zhromaždiť na jednom mieste. Lepšie poznajúc seba, ľahšie sa zachováme. Ľahšie zachováme naše Slovo ako Slováci. Ľahšie zachováme našu reč a vlastné bytie. Slovenské slovo je prítomné v celom svete, od Austrálie až po Ameriku. Naša nová ročenka má za úlohu uložiť ho, nadnes a nazajtra, pre prítomnosť a pre budúcnosť.

Rádio Kysáč 1965 – 2015

Zborník prác Rádio Kysáč 1965 – 2015 vyšiel ako výsledok projektu, ktorý bol realizovaný pri príležitosti osláv 50 rokov od založenia Rádia Kysáč, prvej lokálnej rozhlasovej stanice vo Vojvodine. Zhrnuté sú tu príspevky z konferencie, ktorá sa konala 8. mája 2015 vo vtedajšom Kultúrno-informačnom stredisku Kysáč, v rámci ktorého rozhlas pôsobil. Konferencia mala názov Rádio Kysáč – minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 1918 – 1929

Publikácia Slováci v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovíncov 1918-1929 autorky Gabriely Gubovej Červenej vyšla ako 3. zväzok edície Doktorské dizertácie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V roku 2015 ju spoločne vydali Slovenské vydavateľské centrum a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Za slnkom napoludnie

Pred nami je najnovšia komplexná publikácia o presídľovaní sa Slovákov na Dolnú zem, ktorá je výsledkom dlhoročných výskumov a snažení DrSc. Jána Babiaka, kulpínskeho rodáka, univerzitného profesora, historika, autora početných odborno-vedeckých prác z oblasti telesnej kultúry, no zrovna tak i z oblasti dejín slovenských vojvodinských obcí, spolkov, združení a organizácií. DrSc.

Slovenská hudba vo Vojvodine 2014, Zborník prác 10. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je vydavateľ muzikologických zborníkov, ktoré sú výsledkom medzinárodných konferencií muzikológov a hudobných odborníkov na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Konferencia sa koná každoročne v Novom Sade, v priestoroch ÚKVS.

Slováci v Hajdušici a na Dolnej zemi - prvá slovenská kniha v Hajdušici

 

Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné prace

V roku 2014 Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci v rámci edície Korene vydalo publikáciu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa ako zostavovateľka podpisuje prof. A. Marićová. Dielo vyšlo ako Zväzok 8. Súborneho diela Vladimíra Hurbana Vladimírova.

Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné prace

V roku 2014 Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci v rámci edície Korene vydalo publikáciu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa ako zostavovateľka podpisuje prof. A. Marićová. Dielo vyšlo ako Zväzok 8. Súborneho diela Vladimíra Hurbana Vladimírova.