Za slnkom napoludnie

Pred nami je najnovšia komplexná publikácia o presídľovaní sa Slovákov na Dolnú zem, ktorá je výsledkom dlhoročných výskumov a snažení DrSc. Jána Babiaka, kulpínskeho rodáka, univerzitného profesora, historika, autora početných odborno-vedeckých prác z oblasti telesnej kultúry, no zrovna tak i z oblasti dejín slovenských vojvodinských obcí, spolkov, združení a organizácií. DrSc. Ján Babiak je autorom kníh Keď vzlietol sokol petrovský(2001), Slovenské národné slávnosti I a II (2006, 2011),Kulpínčania na krídlach Tálie (2007) a ako koautor sa podpisuje aj pod monografiu Slováci v Jánošíku (2013).

Knihu, ktorú autor pomenoval Za slnkom napoludnie. Sťahovanie Slovákov na Dolnú zem, a ešte južnejšie, v bežnom roku vydala Asociácia slovenských pedagógov.

Cenné údaje zhrnuté na vyše 800 strán pozitívne ohodnotil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ako i  mnohí jednotlivci, ktorí knihu finančne podporili.

Ako vydavatelia sa pod knihu podpisujú DrSc. Ján Babiak a Asociácia slovenských pedagógov. Obálku, grafickú úpravu a technickú úpravu mali na starosti Ján Babiak, Vladislav Medovársky a Pavel Mandáč. Jazykovú úpravu vykonala Mária Mandáčová. Resumé v srbčine napísal autor knihy, kým resumé v angličtine Nataša Vidová.

Jeden z recenzentov knihy Za slnkom napoludnie je Ján Jančovic z Nitry, ktorý píše: “Autor svoje dlhoročné bádanie a následne publikovanie o sťahovaní Slovákov v čase feudalizmu na Dolnú zem a tiež ich konečné usadenie v týchto priestoroch, doteraz uverejňoval ako štúdie a materiály v tlači, v monografiách Slovákmi osídlených osád vo Vojvodine a tiež v samostatných publikáciách, ktorých autorom je sám. Predmetná historiografia o dolnozemnských Slovákoch ho tak zaujala, že dve desaťročia s veľkým zanietenim trpezlivo v archívoch predovšetkým Vojvodiny, ale aj v Maďarsku, na Slovensku a tiež vo Viedni hľadal dostupné pramene a v nich nachádzal odpovede o príčinách sťahovania svojich súkmeňovcov. (…) Publikácia svojim komplexným obsahom o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem vhodne zapadá do celkového spracovania dejín slovenského vysťahovalectva. Dovolím si tu zdôrazniť, že Slováci vo svete sú integrálnou súčasťou slovenských národných dejín a aj preto som presvedčený, že knižka s názvom Za slnkom napoludnie, významne prispeje širokej verejnosti nielen v Srbsku a na Slovensku, ale aj v krajinách, kde žijú Slováci, k ich širšiemu prehľadu a všeobecnej informácii o predmetnej problematike”.

Druhým recenzentom publikácie je Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč a čestný predseda MS v Srbsku, ktorý vo svojej recenzii vyzdvihuje:

Je priam logické, aby sa po určitom čase niektoré naše vedomosti o príchode a prvých rokoch života našincov na týchto priestoroch aj preverili, vyrovnali, aj vyhodnotili s niektorými novými poznatkami. (…) Dielo DrSc. Jána Babiaka je spojené s problematikou značne širšieho rozsahu – s celkovým prenikaním slovenskej entity južnejšie od dnešného Slovenska, s osídľovaním priestorov v severných, stredných a južných častí dnešného Maďarska a dnešnej Vojvodiny a potom aj širších oblastí Dolnej zeme. Keďže sa ten slovenský rozbeh tu nezastavil, autor aj ďalej sleduje osud Slovákov južnejšie od Dunaja a Sávy, teda život Slovákov v Bulharsku, južnom Srbsku (aj na Kosove), v Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore. Ide teda o zmapovanie, o zásadné zásahy v sťahovaní Slovákov na Dolnú zem, aj južnejšie od nej, o prezentáciu celkovej problematiky príchodu, prvých rokoch života, školskej a cirkevnej organizácii, ich vzmáhania ale aj úpadku na priestoroch južnejšie od Dunaja a Ipľa, v geografickej dĺžke od Transilvánie a až po Jadranské more, vlastne jej šírke od hraníc dnešného Slovenska a až po stred Balkánskeho polostrova.”

 

Release Date: 
2015

Ústav odporúča

Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa

Dizertačná práca Mgr. art. Miliny Sklabinskej – Esteticko-hudobné práce Martina Kmeťa je zameraná na analýzu, interpretáciu a čiastočne aj hodnotenie esteticko-hudobných a hudobných prác významného slovenského etnomuzikológa, hudobného skladateľa a pedagóga z radov slovenskej národnostnej enklávy v Srbsku, Mr. Martina Kmeťa.

Cesta medzi tradičným a moderným (reálie a súvislosti)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov obohatil svoju edičnú produkciu o ďalšiu významnú publikáciu - zborník príspevkov z teatrologického kolokvia venovanému 150. výročiu divadla v Petrovci.

Pavel Pop: Senzitívna výtvarná myšlienka

Autori: Vladimír Valentík, Sava Stepanov

Fotografie: Milovan Ulićević, Vladimir Zubac

Grafická úprava: Vladimír Sudický, Miroslav Šuster

Knihu vydal: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Počet strán: 224

ISBN: 978-86-87947-44-3

 

BÁSNICI 2018

Spolok slovenských spisovateľov pri svojom 95. výročí založenia vydal reprezentačnú antológiu poézie svojich členov Básnici 2018. Do antológie boli zaradení aj predstavitelia poézie vojvodinských Slovákov.

Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista

Miestny odbor Matice slovenskej v Báčskom Petrovci v roku 2018 vydal knihu pod názvom Dr. Juraj Guča, veľký človek a humanista autorov Milana S. Breberina a Nemanju M. Breberina, a v preklade Kataríny Melegovej-Melichovej. Kniha vyšla v edícii Z našej minulosti ako 1. zväzok za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zborník z 13. muzikologickej konferencie ÚKVS

Napriek tomu, že v slovenských vojvodinských kultúrnych rámcoch dominuje hudba ľudová, v rôznych časových úsekoch a v rôznych spoločenských kontextoch nachádzame aj tvorbu umeleckú, arteficiálnu, ktorá hudobný a scénický prejav umeleckých súborov a osobností z radov našej komunity posúvala na inú interpretačnú a hodnotovú úroveň. Aj z tohto podnetu sme sa rozhodli 13. muzikologickú konferenciu Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá sa uskutočnila 25.

Do nového roku s najnovším číslom Slovenského svetového kalendára

Ak by vás zaujímalo prečo, v mexickom meste Guadalajara stojí veľký neónový nadpis „Slovensko” a ako sa po deväťdesiatych rokoch našiel stratený rod Holohlavských, ak by ste si chceli prečítať o tom, aké stretnutia organizujú austrálski Slováci, aké slovenské podujatia usporiadajú v Libanone, čo si z ľudového odevu zachovali Slováci v Srbsku, ak chcete spoznať slovenského misionára v Ekvádore, známu umelkyňu vo Francúzsku, či súčasného akademického maliara v Mníchove, ale aj všeobecne sa dozvedieť o významných osobnostiach, jubileách, slovenských školách, organizáciách a iný

Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na rozvoj a šírenie interkulturality vo Vojvodine - Juraj Súdi

Doktorská dizertácia Juraja Súdiho

Meno Juraja Súdiho a jeho účinkovanie na hudobnom javisku nielen v slovenskej Vojvodine, Srbsku, v Slovinsku, na Slovensku a inde za hranicami štátu je pre našinca dávno známe. Sledovali sme jeho nezištnú lásku k hudbe, jeho obetavú prácu a záľubu vo všetkých žánroch hudobného umenia a poznali ho ako entuziastu. Píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické, tanečné a národné skladby. Práve táto vedecká monografia je výsledkom autorovho dlhoročného aktívneho účinkovania na poli hudby medzi vojvodinskými Slovákmi.

Maják 9/2017

Vážení čitatelia,

do rúk sa Vám dostalo 9. číslo ročenky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov – Maják. V tomto čísle sa zmieňujeme o podujatiach, ktoré sme zorganizovali, podporili alebo sme na akýkoľvek spôsob prispeli k ich organizácii a realizácii v roku 2017. Na všetky podujatia Vás pozývame, avizujeme ich a o ich priebehu širšiu verejnosť informujeme prostredníctvom médií a nášho portálu.

Bibliografia Pavla Mučajiho

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.