Zborník prác 14. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Úvodom...

Rodina Feríkovcov zanechala, bezpochyby, hlboké a trvalé stopy na poli slovenskej vojvodinskej hudby a práve tie stopy sleduje aj zborník, ktorý vám predkladáme. Tému zborníka, a rovnako tak aj tému 14. muzikologickej konferencie, ktorá sa konala 24. novembra 2018, napísal život sám. Ide o to, že pôvodný zámer usporiadať konferenciu, ktorá sa bude niesť v znamení 110 rokov narodenia Juraja Feríka st., zmenil odchod osobnosti, ktorá patrila k pilierom nášho hudobného života a zároveň aj našej konferencie, Juraja Feríka ml. Téma bola preto pozmenená a v konečnom dôsledku znela Prínos Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov. Bola to príležitosť vzdať hold obidvom osobnostiam, zdokumentovať a analyzovať ich zberateľskú, interpretačnú, upravovateľskú, pedagogickú, publikačnú a dirigentskú činnosť a prízvukovať ich odkazy pre budúcnosť nášho menšinového hudobného života. Konferencia nám ešte raz potvrdila, že sme ako komunita prišli o ďalšiu stálicu hudby vojvodinských Slovákov, ktorá bude pre nás všetkých nenahraditeľná.

Vzhľadom na to, že dátum konferencie kolidoval s 53. ročníkom Stretnutia v pivnickom poli, rozhodli sme sa konferenciu mimoriadne presťahovať do Pivnice. Hostiteľom 14. konferencie bol SKUS Pivnica a jej organizátorom Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V tom zmysle sa prítomným prihovorili Valentín Michal Grňa, predseda spolku a vedúci festivalového orchestra, tiež predsedníčka Hudobnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM Anna Medveďová, a v mene organizátora Anna Chrťanová Leskovac, riaditeľka ÚKVS. Svojou prítomnosťou 14. konferenciu poctil aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka a rovnako aj rodina Juraja Feríka ml. – jeho dcéra Anna, vnúčatá Viktora a Ema, zať Žolt a manželka Zuzana. Na dôvažok, v úvodnej časti konferencie zazneli aj slovenské ľudové piesne v podaní Viktora Ivanoviča, ktoré jeho starý otec Juraj Ferík ml. obľuboval. Za sprievodu Ondreja Maglovského vyzneli hudobné vstupy Viktora Ivanoviča veľmi dojímavo a emotívne, čo istým spôsobom nastavilo aj celkový priebeh konferencie.

Niet pochýb, že muzikologické konferencie, ktoré organizujeme od roku 2005, Juraj Ferík ml. plne podporoval. Svedčí o tom jeho aktívna účasť na 12. ročníkoch. Od sameho začiatku Juraj Ferík ml. prispieval nášmu podujatiu cennými radami a veľmi jasnými a presnými názormi na hudobný život tunajších Slovákov. Trvalou pamiatkou na túto jeho činnosť budú aj autorské texty zverejnené v jednotlivých ročníkoch. Na tretej konferencii, ktorá sa konala v Novom Sade, sa nám po prvýkrát prihovoril témou Niektoré postrehy k celomenšinovým hudobným festivalom z hudobného aspektu. Na 5. konferencii, ktorá sa konala v roku 2009 a venovaná bola téme 60 rokov Novosadského rozhlasu, vystúpil s témou Tvorba Juraja Feríka st. v Novosadskom rozhlase. Na 7. konferencii, ktorá sa uskutočnila v roku 2011, vystúpil s témou Viliam Figuš-Bystrý a Mikuláš Schneider-Trnavský – osobnosti slovenskej hudby a ich pôsobenie vo Vojvodine. O rok neskôr, keď sme sa v rámci 8. konferencie tematicky zamerali na Cirkevnú hudbu vojvodinských Slovákov predniesol príspevok na tému Kantorsko-levitské semináre Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii v rokoch 1961 – 1973. V roku 2016, keď sme sa zamerali na nedožité výročie Martina Kmeťa, vystúpil s príspevkom Moja spolupráca s Martinom Kmeťom a jeho podiel na príprave zbierky Ľudové piesne Slovákov vo Vojvodine Juraja Feríka st. Jediný ročník muzikologickej konferencie, v ktorom sa odmlčal, bol 10. ročník, ktorý sa konal v roku 2014, a to zo zdravotných dôvodov. Od 14. ročníka muzikologickej konferencie si však budeme na nášho cteného a veľaváženého kolegu iba spomínať a opakovane si sprítomňovať jeho odkazy, pridŕžať sa ich a tak si navždy zachovávať spomienku na dielo a život – Juraja Feríka ml.

Každý z našich zborníkov je neoceniteľným svedectvom doby a srdcia organizátorov podujatia sú naplnené zadosťučinením keď i len na chvíľku spätne vzhliadnu na všetky cenné články a fotografie, ktoré tieto zborníky obsahujú. Aj preto sa tešíme, že zborník venovaný Feríkovcom, má vysokú výpovednú hodnotu, tak tú vizuálnu, fotografickú, ako aj textovú. Za bohatý fotografický archív azda najviac vďačíme skutočnosti, že sme v roku 2015 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov usporiadali večierok nášmu jubilantovi, vtedy 80- -ročnému Jurajovi Feríkovi ml., ktorý nám s cieľom kvalitného stvárnenia večierka poskytol veľké množstvo materiálu. Práve vizuálna zložka zborníka hovorí viac než tisíce slov o jeho bohatej hudobnej kariére. Na strane druhej, v zborníku publikujeme fakty o živote dvoch osobností a tie nachádzame v príspevkoch Anny Medveďovej, Mgr. art. Kristiny Lomenovej, PhD., MgA. Janka Siromu, Ph.D, Marieny Stankovićovej Krivákovej, Ma. Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, Mgr. Anny Medveďovej ml., Tatjany Jaškovej, PaedDr. Juraja Súdiho PhD. a Mgr. art. Miliny Sklabinskej PhD. Do zborníka zaraďujeme aj príspevok Kataríny Melegovej Melichovej, ktorá toto fórum uznala za vhodné na predstavenie činnosti Anny Medveďovej pri príležitosti jej životného jubilea – k jej šesťdesiatke.

Účastníci konferencie sa na záver uzhodli na tom, že bude podaný návrh do Obce Báčsky Petrovec, aby jedna z ulíc bola pomenovaná po Jurajovi Feríkovi. Diskutovalo sa však aj o potrebe zorganizovať kantorské kurzy a uvažovať aj o vydaní zbierky autorských piesní Juraja Feríka st. Sú to úlohy, ktoré trvalo zaznamenávame v našom zborníku a pevne veríme, že sa postupne nám alebo našim pokračovateľom podarí zabezpečiť ich realizáciu.

 

Milina Sklabinská

 

Zborník v elektronickej podobe sa nachádza tuná.

 

 

 

 

Release Date: 
2019

Ústav odporúča

Do nového roku s najnovším číslom Slovenského svetového kalendára

Ak by vás zaujímalo prečo, v mexickom meste Guadalajara stojí veľký neónový nadpis „Slovensko” a ako sa po deväťdesiatych rokoch našiel stratený rod Holohlavských, ak by ste si chceli prečítať o tom, aké stretnutia organizujú austrálski Slováci, aké slovenské podujatia usporiadajú v Libanone, čo si z ľudového odevu zachovali Slováci v Srbsku, ak chcete spoznať slovenského misionára v Ekvádore, známu umelkyňu vo Francúzsku, či súčasného akademického maliara v Mníchove, ale aj všeobecne sa dozvedieť o významných osobnostiach, jubileách, slovenských školách, organizáciách a iný

Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na rozvoj a šírenie interkulturality vo Vojvodine - Juraj Súdi

Doktorská dizertácia Juraja Súdiho

Meno Juraja Súdiho a jeho účinkovanie na hudobnom javisku nielen v slovenskej Vojvodine, Srbsku, v Slovinsku, na Slovensku a inde za hranicami štátu je pre našinca dávno známe. Sledovali sme jeho nezištnú lásku k hudbe, jeho obetavú prácu a záľubu vo všetkých žánroch hudobného umenia a poznali ho ako entuziastu. Píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické, tanečné a národné skladby. Práve táto vedecká monografia je výsledkom autorovho dlhoročného aktívneho účinkovania na poli hudby medzi vojvodinskými Slovákmi.

Maják 9/2017

Vážení čitatelia,

do rúk sa Vám dostalo 9. číslo ročenky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov – Maják. V tomto čísle sa zmieňujeme o podujatiach, ktoré sme zorganizovali, podporili alebo sme na akýkoľvek spôsob prispeli k ich organizácii a realizácii v roku 2017. Na všetky podujatia Vás pozývame, avizujeme ich a o ich priebehu širšiu verejnosť informujeme prostredníctvom médií a nášho portálu.

Bibliografia Pavla Mučajiho

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Vyšla 8. ročenka ÚKVS Maják 2016

Vážení čitatelia, milí priatelia,

pred Vami je ďalšie číslo ročenky Maják, z ktorého sa dozviete, čomu sme venovali pozornosť v roku 2016 a čo tvorilo náplň Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v tomto kalendárnom roku. Aj o programovej činnosti sa dozviete viac na stranách, ktoré sú pred Vami.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia vydali v roku 2017 MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ho Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má.

 

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského národa. Od prisťahovania v 18. storočí až do dnes, Slováci zanechali hlbokú stopu v dejinách a kultúre Vojvodiny.