ROZHODNUTIE O VYPÍSANÍ SÚBEHU NA VYMENOVANIE RIADITEĽA Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

26. októbra 2019 - 10. novembra 2019
Správna rada ÚKVS na základe článku 35 Zákona o kultúre a článku 24 Štatútu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na svojom 2. pracovnom zasadnutí zo dňa 26. septembra 2019 vyniesla

R O Z H O D N U T I E

 

O VYPÍSANÍ SÚBEHU NA VYMENOVANIE RIADITEĽA

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Riaditeľ sa vymenúva na 4-ročné mandátne obdobie.

 

Riaditeľa vymenuje Pokrajinská vláda na základe výsledkov voľby riaditeľa v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov a na základe mienky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

 

I. Do funkcie riaditeľa môže byť vymenovaný kandidát, ktorý okrem všeobecných podmienok vyplývajúcich zo zákona, spĺňa aj nasledujúce kritériá:

 

1. vysokoškolské vzdelanie spoločenského odboru alebo prírodno-matematických vied, alebo umenia získané na základných akademických štúdiách v rozsahu najmenej 240 ESPB bodov, resp. špecializovaného odborného štúdia v súlade s predpisom upravujúcim vysokoškolské vzdelanie od 10. septembra 2005; najmenej štvorročné základné štúdium podľa predpisu upravujúceho vysokoškolské vzdelanie do 10. septembra 2005,

2. aktívna znalosť slovenského jazyka,

3. znalosť práce s počítačom,

4. minimálne päť rokov pracovnej skúsenosti v odbore,

5. kandidát musí priložiť program práce a rozvoja Ústavu.

 

  1. Prihláška musí obsahovať:

 

1. meno a priezvisko kandidáta,

2. dátum a miesto narodenia,

3. adresa trvalého, resp. prechodného pobytu,

4. údaje o vzdelaní,

5. údaje o trvaní a druhu pracovnej skúsenosti so stručným popisom práce, ktorú kandidát vykonával po obdobie prihlásenia sa na súbeh a s popisom zodpovedností, ktoré mal pri uvedených prácach.

 

  1. Doklady, ktoré treba priložiť k prihláške na súbeh:

 

1. originál alebo overená kópia diplomu o požadovanom vysokoškolskom vzdelaní,

2. originál alebo overená kópia dokladu o štátnej príslušnosti Srbskej republiky,

3. výpis z matriky narodených – originál alebo overená kópia,

4. doklad vzdelávacej ustanovizne alebo jazykovej školy (osvedčenie, potvrdenie, index, diplom a pod.) dokazujúci, že kandidát aktívne ovláda slovenský jazyk, znalosť slovenského jazyka kandidáta bude prípadne zistená počas rozhovoru kandidáta so Správnou radou Ústavu v súlade s článkom 24 odsek 7 Štatútu ÚKVS,

4. potvrdenie o pracovnej skúsenosti – potvrdenie, že kandidát má minimálne 5 rokov pracovnej skúsenosti s overenou kópiou pracovnej knižky,

5. dokument (pracovná knižka, potvrdenie a pod.) potvrdzujúci požadovanú pracovnú skúsenosť

  1. dôkaz, resp potvrdenie zo súdu, že kandidát nebol trestne stíhaný, že sa proti kandidátovi nebolo začaté žiadne vyšetrovanie ani trestné stíhanie (potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 mesiac),

  2. vypracovaný návrh programu práce a rozvoja Ústavu v písomnej podobe.

 

  1. Lehota prihlasovania:

 

Prihlášku na súbeh s priloženými dokladmi treba doručiť Správnej rade Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v lehote 15 dní od zverejnenia súbehu v týždenníku Hlas ľudu, počnúc nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia súbehu.

 

  1. Spôsob prihlasovania:

 

Prihlášku na súbeh s priloženými dokladmi treba zaslať v písomnej forme doporučenou poštou alebo priniesť osobne na adresu:

 

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Njegošova 16/II/7, 21 000 Nový Sad

Pre verejný súbeh – vymenovanie riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Neúplné prihlášky, ako aj prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované.

 

VI. Osoba poverená na ďalšie informácie o verejnom súbehu:

Nataša Simonović, referent pre právne, kádrové a administratívne práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, č. tel. 021/54 55 70 a 021/54 55 71 a e-mail: offfice@slovackizavod.org.rs alebo ustavprekulturu@gmail.com.

 

 

 

Predseda Správnej rady

Dr. Branislav Kulík

 

 

 

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.