Medzinárodná spolupráca

V súlade so Štatútom ÚKVS, Ústav rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými krajinami a regiónmi a s inými krajinami v Európe a vo svete a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, kompaktdiskov a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod.

Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

 

Medzinárodná spolupráca - stručne po rokoch

2010

ÚKVS v roku 2010 rozvíjal medzinárodnú spoluprácu s cieľom vzájomnej výmeny skúseností v práci na poli kultúry a s cieľom prezentácie slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí. ÚKVS spolupracoval s početnými inštitúciami a ustanovizňami zo Slovenska, spomeňme iba niektoré ako je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Divadelný ústav a Ústav jazykovej literatúry SAV, ako aj s inštitúciami Slovákov v Rumunsku, Maďarsku a Česku. Neraz sme mali príležitosť privítať v ÚKVS hostí zo zahraničia a neraz sme sa aj sami zúčastnili akcií v zahraničí.

 

2011

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov podporoval v roku 2011 medzinárodnú spoluprácu slovenskej enklávy vo Vojvodine s jej materskou krajinou, ale aj s inými štátmi. Spolupracoval s viacerými zahraničnými ustanovizňami, inštitúciami a organizáciami. Na prvom mieste treba spomenúť Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. S ním sme spoločne v Bratislave zorganizovali Dolnozemský jarmok a následne sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii Slovak Connection, kde predstavili svoje názory na fungovanie slovenskej kultúry a informovania aj Slováci z Ameriky, Kanady, Írska, Nemecka, Česka, Rumunska a Maďarska. Ústav okrem toho nadviazal spoluprácu s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, s Jazykovedným ústavom a Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied a zároveň zintenzívňoval spoluprácu so Slovákmi z Dolnej zeme.  

 

2012

Za účelom realizácie medzinárodných podujatí, vzájomnej výmeny skúsenosti, ako aj prezentácie slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2012 rozvíjal medzinárodnú spoluprácu. V prvom rade spolupracoval s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj s najvyššími inštitúciami, ktoré zastrešujú slovenskú menšinu v Rumunsku a Maďarsku. Nadviazali sme tiež spoluprácu s Galériou Slovenského rozhlasu v Bratislave, so Slovenskou národnou knižnicou a Slovenským národným múzeom v Martine a ďalšími ustanovizňami. Prostredníctvom organového koncertu v centre Nového Sadu sme predstavili srbskej verejnosti hudobný prejav virtuóza Jána Michalka zo Slovenska a aj na ďalších podujatiach sme sa snažili priblížiť slovenskú kultúru občanom nášho štátu.

 

2013

V roku 2013 sa naša medzinárodná spolupráca naplno rozprúdila. S knihou Slováci v Srbsku z aspektu kultúry sme sa predstavili v nemecku, v Slovenskej republike a v Maďarsku. 

 

2014

S cieľom zveľadiť a rozvíjať oblasť vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov, ÚKVS spolupracuje s odbornými organizáciami, ustanovizňami a inštitúciami nie len doma, ale aj v zahraničí. V tom zmysle bola v roku 2014 podpísaná dohoda o spolupráci s Výskumným ústavom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a okrem toho zapájali sme sa aj do početných medzinárodných školení a konferencií organizovaných v Srbsku, v Maďarsku alebo na Slovensku. Podarilo sa nám slovenskú vojvodinskú kultúru zviditeľniť aj vo Viedni na Inštitúte slavistiky, kde bol študentom slovom a obrazom predstavený kúsok slovenského sveta za hranicami Slovenska. Napokon sme v roku 2014 boli organizátormi významného dolnozemského podujatia - Na jarmoku, ktoré po piatich rokoch opäť pricestovalo do Srbska a združilo vyše 300 účastníkov z nášho štátu, z Rumunska, Maďarska, Chorvátska a zo Slovenska.

 

2015

 

2016

ÚKVS od svojho založenia nepretržite zachováva a zveľaďuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a nadväzuje kontakty s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete. Ústav sa každý rok zúčastňuje Stálej konferencie v Bratislave a na podujatí Slováci žijúci v zahraničí, kde prezentuje svoju činnosť. Na medzinárodnom veľtrhu kníh Bibliotéka v Bratislave ÚKVS spolu so Slovenským vydavateľským centrom a Maticou slovenskou v Srbsku aj v roku 2016 predstavili svoje nové knihy. Taktiež nadväzuje vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska predovšetkým spoločným uchádzaním sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizáciou. V spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy na návrh kurátorky-kustódky Jarmily Gerbocovej ústav v roku 2016 odštartoval s projektom Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku, čím upevnil vzájomnú spoluprácu.