Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka

Projekt Ceny Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka spoločne definovali predstavitelia ustanovizní a organizácií Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska.

Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v oblasti kultúry vojvodinských, resp. dolnozemských Slovákov je ocenenie, ktoré udeľuje ÚKVS fyzickým osobám - jednotlivcom alebo kolektívom (napríklad kultúrno-umelecký súbor) a právnickým osobám (napríklad kultúrno-umelecká inštitúcia) ako prejav ohodnotenia výnimočných kultúrnych počinov za predchádzajúci kalendárny rok v oblasti kultúry vojvodinských, resp. dolnozemských Slovákov. Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov môže byť udelená aj in memoriam.

Cieľom projektu je podporiť a motivovať kolektívy a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú kultúrou a umením a zároveň podnietiť rozvoj a zveľadenie kreatívnych umeleckých počinov dolnozemských Slovákov.

Účel: Posilňovanie slovenskej identity, podpora kreatívneho myslenia a ocenenie záslužilých, ktorí kultúru dolnozemských Slovákov dostávajú do širšieho spoločenského a kultúrneho kontextu.

Očakávaný prínos: realizáciou tohto projektu očakávame, že sa zvýši úroveň kultúrnych a umeleckých programov, divadených predstavení, literárnych diel a iných obsahov, ako aj aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva dolnozemských Slovákov. Očakávame, že udeľovanie takejto Ceny podporí kreativitu mladých ľudí a najmä, že im dá motiváciu, aby tvorili umelecké diela v materinskom jazyku a pestovali kultúrne tradície.

Cieľovou skupinou sú Slováci žijúci v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, najmä jednotlivci a kolektívy, ktorí sa zaoberajú zachovávaním, rozvojom a zveľadením kultúry dolnozemskej slovenskej kultúry.

Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Pozri aj: Štatút Ceny ÚKVS za kultúrny počin roka