Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa

Projekt pod názvom Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa ÚKVS odštartoval v roku 2011 s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Názov projektu: Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Stručný popis: Projekt rozumie tvorbu nových umeleckých diel akademického maliara Pavla Popa, ktoré znázorňujú portréty historických osobností zo sveta kultúry vojvodinských Slovákov. Akademický grafik a maliar Pavel Pop, ktorého opus výtvarnej tvorby odborná kritika zaradila do imaginatívneho realizmu, v roku 2008 vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel. V podobnom smere pokračuje i v tomto projekte a vytvára maľby, na ktorých znázorňuje osobnosti slovenskej vojvodinskej kultúry s určitýmii príznačnosťami, ktoré tieto osobnosti charakterizujú. Ide o rad umeleckých portrétov, vytvorených technikou olejomaľby.

Cieľ projektu: Cieľom tohto umeleckého oživenia osobností z kultúrnej minulosti vojvodinských Slovákov, je prispieť tak k väčšej propagácii slovenskej vojvodinskej kultúry u nás a v zahraničí, ako aj podnietiť súčasnú kultúrnu tvorbu. Afirmovať historické faktá súčasnou tvorbou je významným počinom, ktorý prispeje slovenskej menšine, aby univerzálnym umeleckým jazykom propagovala a promovala svoje bohaté kultúrne dejiny tak v Srbsku ako aj v zahraničí, osobitne v Slovenskej republike.

Projektový tím:

Pavel Pop – maliar

Milina Sklabinská – koordinátor projektu

Projektová komisia v zložení: Samuel Čelovský, Vladimír Valentík a Milina Sklabinská

 

Realizácia: január – december 2011

Výstupy: Zhotovené maľby nasledovných osobností: Karol Miloslav Lehotský(1879 – 1929), prvý akademicky vzdelaný maliar z radov vojvodinských Slovákov, Vladimír Hurban Vladimírov VHV (1884 – 1950), evanjelický farár a najznámejší slovenský dramatik na tomto území, Paľo Bohuš (1921 – 1997), bard slovenskej dolnozemskej poézie, Michal Milan Harminc (1869 – 1964), najaktívnejší slovenský architekt pôsobiaci vo viacerých európskych krajinách a priekopník slovenskej modernej architektúry.

Projekt podporil: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí