KRITERIJUMI NSSNM ZA RASPODELU SREDSTAVA U OBLASTI KULTURE

22. mart 2011

Legislatívne východiská:

V súlade so Zákonom o národnostných radách národnostných menšín1, Národnostné rady sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko, Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a jednotiek lokálnej samosprávy, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám národnostnej menšiny v oblasti kultúry. Zároveň, NRSNM je poradným telesom aj pre grantový systém Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike.

Rozdeľovanie finančných prostriedkov je dôležitým nástrojom na uskutočňovanie kultúrnej politiky jednotlivých národnostných rád. Práve na základe kultúrnej politiky a v súlade so strategickými cieľmi, ktoré si Rady vytýčili na jej uskutočňovanie, nevyhnutné je definovať kritériá, ktoré proces rozdeľovania finančných prostriedkov uľahčia a urobia transparentným.

Kritériá by mal definovať Výbor pre kultúru a mali by byť v súlade s kultúrnou politikou menšiny, špecifickými podmienkami poskytovateľov finančných prostriedkov a so všeobecnými podmienkami, ktoré sú predpokladom na účelovú realizáciu schválených prostriedkov.

 

I.

Vymedzenie pojmov

1) Poskytovateľmi sú subjekty, ktoré poskytujú finančné prostriedky žiadateľovi na základe schválenej žiadosti - Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Slovenskej republiky, Pokrajinský sekretariát pre kultúru APV, Pokrajinský sekretariát pre správu, predpisy a národnostné menšiny APV, jednotky lokálnej samosprávy;

2) Oprávnený žiadateľ je osoba definovaná vo výzve ako osoba oprávnená žiadať o

granty a ktorej žiadosť predložená v súlade s výzvou bude hodnotená;

3) Projekt je súbor cieľov, zámerov a časovo ohraničených činností, ktoré sú v súlade so strategickými plánmi kultúrnej politiky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v oblasti uskutočňovania práv na kultúrnu autonómiu. Súčasťou projektu je aj informácia o personálnych, materiálnych a finančných nárokoch na riešenie projektu;

4) Zodpovedný riešiteľ je osoba, ktorá zodpovedá za odborné riešenie navrhovaného

projektu a tiež zodpovedá za hospodárne využitie pridelených finančných prostriedkov.

6) Výzva je verejná výzva na predkladanie žiadosti, ktorú vyhlasuje poskytovateľ.

7) Žiadosť je žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie navrhovaného projektu.

 

II.

Hodnotenie a schvaľovanie žiadosti

 

1) Hodnotenie zaregistrovaných žiadostí je dvojstupňové: formálne a odborné.

2) Formálne hodnotenie má na starosti Komisia. Formálne hodnotenie spočíva vo formálnej kontrole žiadosti, či obsahuje všetky požadované náležitosti. Ak žiadosť nespĺňa všetky formálne náležitosti, bude žiadateľ vyzvaný na ich odstránenie. V prípade nedodržania neodstránenia formálnych nedostatkov v čím kratšej lehote, žiadosť o finančné prostriedky bude vyradená z ďalšieho hodnotenia.

3) K formálnemu hodnoteniu patrí aj hodnotenie všeobecných podmienok a predpokladov, ktoré oprávnený žiadateľ má spĺňať:

 • uchádzač nebol stratový v doterajších projektoch

 • kvalita a výsledky doterajších projektov

 • reálne možnosti kvalitne realizovať projekt

 • udržateľnosť a dlhodobosť projektu

 • reálny finančný plán

 • účasť odborníkov v projekte

 • dobrá spolupráca s lokálnym prostredím

 • všeobecný význam pre zveľadenie kultúry Slovákov v Srbsku

 

4) Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky formálne náležitosti budú postúpené na odborné

hodnotenie.

5) Obsah projektov hodnotí komisia NRSNM

6) Komisia hodnotí žiadosti v súlade s vopred definovanými kritériami poskytovateľov nasledovne:

 • Ministerstvo kultúry RS (vysoká umelecká kvalita, republikový význam, prínos decentralizácii kultúry, prínos medzikultúrnemu dialógu, rozvoj multikultúrnosti, význam pre zveľadenie kultúrnej a jazykovej identity, prezentácia alternatívnej kultúry a nových umeleckých foriem a výrazov, prínos ochrane a prezentácii kultúrneho dedičstva...)

 • Pokrajinský sekretariát pre kultúru APV (spolufinancovanie programov a projektov pokrajinského významu súvisiacich so súčasnou tvorbou a spätých s ochranou kultúrneho dedičstva; Národnostné rady so sídlom na území APV sa vyjadrujú k projektom, ktoré sa týkajú tradičnej kultúrnej a umeleckej tvorbe národnostných menšín.)

 • Pokrajinský sekretariát pre správu, predpisy a národnostné menšiny APV (zverejňuje výzvu dvakrát v roku, v januári pre prvý a v júni pre druhý polrok). Týmto spôsobom participuje na spolufinancovaní bežnej činnosti, zabezpečovaní technického vybavenia ale aj v spolufinancovaní programov a projektov multikultúrneho charakteru, rozvojových projektov v kultúre, vede a umení, podnecovania ľudovej tvorivosti, ochrany i pestovania jazyka, ľudových zvykov a starých remesiel, ochranu a prezentáciu folklórnych prvkov, pestovanie a rozvoj amaterizmu ako aj programov prostredníctvom ktorých sa uskutočňujú iné práva národnostných menšín.

 • Lokálne samosprávy (podpora kultúrnych aktivít v lokálnom prostredí uskutočňuje sa v súlade s kultúrnymi potrebami lokálneho obyvateľstva a v súlade s lokálnymi ekonomickými možnosťami a politikami.

 

7) Komisia hodnotí projekty na základe kultúrnej politiky NRSNM a strategických cieľov, ktoré vyplývajú z tejto kultúrnej politiky s dôrazom na:

 

 • odborné zachovanie kultúrneho dedičstva v súlade so všeobecne uznávanými štandardmi;

 • odborné a kvalitné zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a pestovanie tradičnej kultúry;

 • všestranný rozvoj súčasnej tvorby vo všetkých segmentoch umenia;

 • podnecovanie tvorivosti mladých;

 • rovnomerný rozvoj kultúry vo všetkých prostrediach v ktorých žijú Slováci v Srbsku;

 • dobré vyváženie vrcholnej kultúry a kultúry v širšom slova zmysle;

 • dobré vyváženie investičných dlhodobých projektov a krátkodobých projektov;

 • afirmovanie slovenskej kultúry v čo najširších rámcoch;

 • afirmovanie medzikultúrneho dialógu s dôrazom na slovenskú kultúru;

 • vytváranie trvalých hodnôt, resp. výstupov vo všetkých oblastiach hmotnej a nehmotnej kultúry

8) O výsledkoch rozdeľovania finančných prostriedkov Komisia oboznámi poskytovateľov.

III.

Monitoring a kontrola

 

1) Zodpovedný riešiteľ je po skončení projektu povinný predložiť záverečnú (odbornú a finančnú) správu poskytovateľovi a komisii NRSNM;

2) Záverečné správy riešiteľov hodnotí komisia NRSNM a na základe nich, ale aj iných zdrojov, hodnotí a podáva komplexnú správu o tom, ktoré projekty boli úspešne realizované a ktoré mali problémy v realizácii;

3) V prípade nesplnenia plánovaných cieľov projektu, ako aj neúčelového využitia finančných prostriedkov, komisia o tom upovedomí poskytovateľa a následne postupuje s pravidlami, ktoré určuje poskytovateľ;

IV.

Prezentácia výsledkov

 

1) Pri realizácii projektov je zodpovedný riešiteľ povinný zverejňovať názov poskytovateľa finančných prostriedkov ako aj NRSNM na propagačných materiáloch, pri mediálnych prezentáciách a pod.

2) Ak ide o publikačnú činnosť, riešiteľ je povinný dodať vhodný počet publikácií tak poskytovateľovi ako aj NRSNM;

 

V.

Účinnosť

1) Tieto kritériá nadobúdajú účinnosť dňom 21. marca 2011.

 

1Úradný vestník Republiky Srbsko číslo 72/2009), článok 18, bod 10