Obrazloženje nagrade časopisa za decu "ZORNIČKA"

Dr. Jarmila Hodolič
26. decembar 2012

Už viac ako dve desaťročia časopis pre deti Zornička udeľuje ceny za originálne práce z oblasti detskej literatúry. Zornička vychádza od roku 1990 a je poslednou v reťazi našich detských časopisov. Cena bola ustanovená ešte počas šéfredaktorstva Zoroslava Speváka. Bol to mimoriadne dobrý nápad, lebo sa už v tých rokoch cítil nedostatok spisovateľov pre deti. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem o pôvodnú detskú literatúru a inšpirovať autorov k tvorbe. Súťaž sa vzťahuje na pôvodnú nepublikovanú prácu určenú deťom.

Keďže som ešte v tých dávnych deväťdesiatych rokoch bola v komisii pre udelenie ceny, spomínam si, že začiatky boli skromné. Na súbeh zasielali práce už známi autori detskej literatúry, dokonca aj dvojdomí autori. Na literárnom poli sa ostiechavo začali zjavovať aj nové neznáme mená najmä mladých snaživcov, ktorí sa chceli dokázať na tomto literárnom javisku s prácami na priemernej úrovni. Počas tohto dlhého časového obdobia, pribl. 20 rokov, bolo na súbeh zaslaných niekoľko stovák prác už či prózy alebo poézie pre deti.

Podľa osobného hodnotenia a stáleho sledovania prác, ktoré prichádzali na vypísaný súbeh Zorničky, možno konštatovať, že záujem o detskú literatúru neklesá, ba práve naopak, je stále väčší. Nielenže jestvuje záujem, ale aj literárna úroveň prác je na vyššej úrovni, ako bola doteraz. Nebudem uvádzať mená všetkých autorov, ktorí sa zúčastnili súbehu, no nielen odmenené práce, ale aj ostatné neodmenené svedčia o vyspelosti, už či ide o literárnu alebo jazykovú úroveň prác, čo neprekvapuje, lebo v najväčšej miere autormi čiže autorkami prác sú študentky slovenčiny, alebo študenti, ktorí už absolvovali Filozofickú fakultu - Oddelenie slovakistiky, Učiteľskú fakultu alebo Fakultu pre vychovávateľov. Bezohľadu na to, že ich práce a práce ostatných autorov nezískali cenu, s nimi sa počíta aj v budúcnosti, volia si trefnú tematiku, ktorá priláka detského čitateľa a vidno, že jazyk a štýl ich prác je dokonalý.

V dejinách našej tvorby pre deti autormi boli v najväčšej miere učitelia (až 90 percent). Prejavilo sa to od sameho začiatku jestvovania našej literatúry pre deti, no najmä v povojnových rokoch: Ján Kopčok, Zlatko Klátik, Michal Babinka, Juraj Tušiak, Pavel Mučaji, Pavel Grňa, Anna Majerová, Viera Benková, Zoroslav Spevák, Martin Prebudila, Mária Kotvášová -Jonášová a najmladšie autorky Anna

Kukučková, Katarína Mosnáková, Daniela Chorvátová, Andrea Speváková. K

týmto menám si dnes pripíšeme aj nové mená autorov literatúry pre deti, s ktorými môžeme počítať aj v budúcnosti . Veríme, že sa im detská literatúra dostane pod kožu a že sa stanú afirmovaní spisovatelia, ktorí sú v našej vojvodinskej slovenskej dolnozemskej enkláve a literatúre veľmi vítaní.

Odborná porota v zložení Pavel Matúch, Martin Prebudila a Jarmila Hodoličová ako predsedníčka komisie konštatovala, že v roku 2012 o ceny Zorničky sa uchádzalo 26 prozaických prác devätnástich autorov a o ceny poézie 27 prác jedenástich autorov. Nemám presnú evidenciu, koľko prác bolo prihlásených na súbeh v predchádzajúcich rokoch, určite však tento rok patrí medzi rekordné roky v kvantite prác a zastúpenosti autorov. Aj tohto roku súbeh zaujal jednu autorku zo Slovenskej republiky a troch autorov, ktorí zaslali spolu 10 prác napísaných po srbsky. Tieto práce zostali mimo konkurencie, lebo sa súbeh vzťahuje len na autorov zo Srbska a práce napísané v slovenskom jazyku.

Na súbeh zaslali práce aj už dávno afirmovaní spisovatelia, akými sú Miroslav Demák, ktorý napr. roku 2009 dostal prvú cenu za prózu a Mária Kotvášová - Jonášová, ktorá v tom roku získala 2. cenu. Podobne aj tohto roku sa týmto už afirmovaným spisovateľom dostala jedna z cien Zorničky.

Keď ide o poéziu, je chvályhodné, že básnický obraz po dlhšom časovom rozpätí získava na kvalite, a to najmä v prácach Márie Vrškovej a Daniely Chorvátovej-Báďonskej. Preto sa komisia rozhodla udeliť ceny takto:

Poézia

1. cena sa neudeľuje;

2. cenu dostala Mária Vršková zo Starej Pazovy za rozsiahlu, tematicky a štylisticky mimoriadne úspešne vypracovanú báseň Adeline narodeniny;

3. cena sa udeľuje Daniele Chorvátovej - Báďonskej, prof. slovenčiny z Báčskeho Petrovca, za modernú interpretáciu snehuliaka v básni Zaľúbený snehuliak.

Keď ide o prózu, odmenení sú nasledovní autori:

1. cena: Miroslav Demák, spisovateľ, za krátku prózu Kto je najsilnejší?

2. cenu si podelia Katarína Mosnáková, prof. slovenčiny, za prózu Keď si slnko, dážď a vietor zašoferujú a

Anička Tomášová, študentka slovenčiny, za prózu Koniec s matematikou;

3. cenu si podelia

Mária Kotvášová - Jonášová, spisovateľka a prof. Slovenčiny, za prózu Ako vonia škola a

Ján Žolnaj za prózu Melónová kôra.

Komisia na uverejnenie navrhla nasledovné práce: prózu Vojna - autorka Elena Hložanová, Fero - autorka Mária Vršková a z poézie tri práce: O zabudnutom zrkadielku - autorka Mária Vršková, Tajomstvo povaly - autorka Andrea Speváková a Staro-nová rozprávka - autorka Ružena Kraticová.

Komisia blahoželá odmeneným a v budúcnosti netrpezlivo očakáva ich literárne účinkovanie v oblasti detskej literatúry nielen na súbehu Zorničky, ale aj počas roka, keď práce môžu zaslať priamo do redakcie tohto časopisu pre deti, kde budú vždy vítané . Nech sa im darí a nech malým čitateľom svojimi prácami okrášlia ich malý svet. Srdečne blahoželáme.

 

V Novom Sade 20. decembra 2012

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.