Bibliografia Jána Labátha

Keď sme začínali intenzívnejšie pracovať na bibliografii Jána Labátha, a bolo to v roku 2014, mali sme pohromade už veľkú časť jeho tvorby, teda materiál, ktorý bolo treba spracovať a dať do podoby bibliografických jednotiek. Keďže v tejto oblasti modernej literatúry, teda v bibliografii, existujú medzinárodné pravidlá, International Standard Bibliographic Descriptions – Monographs[ISBD(M)], vzťahujú sa na údaje čerpané z kníh, a International Standard Bibliographic Descriptions – Serials [ISBD(S)], tu zase ide o materiál získaný z časopisov, rôznych periodík a z iných zdrojov, snažili sme sa čím dôslednejšie ich dodržiavať. Dôležité je, a úplne samozrejmé, že bibliograf berie údaje iba z materiálu, ktorý má k dispozícii, do ktorého môže nahliadnuť (môže to byť kniha, časopis, magnetofónová páska, snímka ...), obrazne povedané pracuje so zdrojom informácie v ruke. Ide predovšetkým o vierohodnosť, na ktorej má záležať každému, kto sa na túto prácu podoberie, pretože budúci bádatelia po jednotlivých textoch konkrétneho autora s tou vierohodnosťou naisto rátajú. Mienime, že práve v tom je podstata a význam tohto vedného odboru, a preto sa stále snažíme nenarušiť jeho zásady.

Bibliografické údaje o našom spisovateľovi a básnikovi sú rozdelené do dvoch kapitol: DIELO JÁNA LABÁTHA a Texty O JÁNOVI LABÁTHOVI.

DIELO JÁNA LABÁTHA je rozdelené do štyroch celkov:Knižné publikácie a kolektívne knižné publikácie – rozdelené sú chronologicky a podľa roku vydania. Popísaný je obsah publikácií. Články a literárna tvorba v časopisoch, novinách a v knižných publikáciách – taktiež sú rozdelené chronologicky, podľa roku vydania, a v rámci roka podľa titulov abecedným poradím. Knižné preklady a čiastkové knižné preklady – knihy sú zoradené abecedným poradím podľa roku vydania, bez ohľadu na jazyk pôvodiny. Literárne preklady v časopisoch a novinách – články sú zoradené abecedným poradím podľa roku vydania, bez ohľadu na jazyk pôvodiny.

Texty o Jánovi Labáthovi v knižných publikáciách sa uvádzajú vo všetkých jazykoch, v ktorých boli vydané, b. j. sú rozdelené podľa roku vydania a v rámci roka podľa titulov abecedným poriadkom. Texty o Jánovi Labáthovi v článkoch slovenských a zahraničných časopisov sa uvádzajú vo všetkých jazykoch, v ktorých boli vydané, b. j. sú rozdelené podľa roku vydania a v rámci roka podľa titulov abecedným poriadkom.

Bibliografia má 3 registre. Mená a titulky v nich súvisia s číslom b. j., v ktorej sa uvádzajú. Menný register obsahuje abecedným poriadkom zoradené mená autorov a osobností uvedených iba po šikmej čiare v b. j. (autor, zostavovateľ, fotograf, prekladateľ atď.), mená, ktoré sa vyskytujú v tituloch, podtituloch a nadtituloch, sa v registri neuvádzajú. V mennom registri sa mená píšu vo všetkých písmach a podobách, v ktorých sa vyskytli, a to tak, že najprv sa uvádzajú plné mená a v okrúhlej zátvorke skratky. Ak meno nie je napísané latinským písmom, ale iba pôvodným, teda iným, nie je transkribované do latinky. Register kníh, ktorých autorom je J. Labáth, a kníh, v ktorých sú uverejnené jeho texty, alebo texty o ňom, je tiež spísaný abecedným poriadkom. Vedľa názvu každej z uvedených kníh sa uvádza aj meno jej autora alebo zostavovateľa. Ak tá istá kniha mala viac vydaní, vedľa názvu sa uvádzajú aj roky jej ďalších vydaní. Register časopisov a novín, v ktorých sú Labáthove texty a texty o ňom, obsahuje popis názvov časopisov a novín abecedným poriadkom. Vedľa nich sa podľa možnosti uvádza aj medzinárodné štandardné číslo (ISSN).

Je známe a zároveň pochopiteľné, že práca na bibliografiách je náročná na čas a vyžaduje si aj veľa vytrvalosti, je to, ako zvykneme hovoriť, mravčia práca aj preto, že sa po materiáli, ktorý treba spracovať, spravidla musí pátrať, objavovať, zvlášť keď ho je veľa, ako je tomu aj v konkrétnom prípade. Aj spôsob, akým sa materiál spracúva a zapisuje, si vyžaduje veľa trpezlivosti a sústredenosti. Naj-lepšie o tom hovorí konečný výsledok – tentoraz zhruba dva a pol tisíca bibliografických jednotiek. Ide o niekoľko kníh, o spústu básní, próz a rozličných textov, o celoživotné dielo vynikajúceho básnika. A tak sa patrí za ochotu a pomoc, ktorej sa mi na patričných miestach i dostalo, čo najúprimnejšie sa poďakovať, predovšetkým kolegom, pracovníkom Knižnice Matice srbskej v Novom Sade a pracovníčkam Knižnice Štefana Homolu v Petrovci.

(Krátené)

 

Božena Bažíková

Release Date: 
2020

Zavod preporučuje

Do nového roku s najnovším číslom Slovenského svetového kalendára

Ak by vás zaujímalo prečo, v mexickom meste Guadalajara stojí veľký neónový nadpis „Slovensko” a ako sa po deväťdesiatych rokoch našiel stratený rod Holohlavských, ak by ste si chceli prečítať o tom, aké stretnutia organizujú austrálski Slováci, aké slovenské podujatia usporiadajú v Libanone, čo si z ľudového odevu zachovali Slováci v Srbsku, ak chcete spoznať slovenského misionára v Ekvádore, známu umelkyňu vo Francúzsku, či súčasného akademického maliara v Mníchove, ale aj všeobecne sa dozvedieť o významných osobnostiach, jubileách, slovenských školách, organizáciách a iný

Delatnost i uticaj slovačke horske kulture na razvoj i širenje interkulturalnosti u Vojvodini - Juraj Suđi

Doktorska disertacija Juraja Suđija

Meno Juraja Súdiho a jeho účinkovanie na hudobnom javisku nielen v slovenskej Vojvodine, Srbsku, v Slovinsku, na Slovensku a inde za hranicami štátu je pre našinca dávno známe. Sledovali sme jeho nezištnú lásku k hudbe, jeho obetavú prácu a záľubu vo všetkých žánroch hudobného umenia a poznali ho ako entuziastu. Píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické, tanečné a národné skladby. Práve táto vedecká monografia je výsledkom autorovho dlhoročného aktívneho účinkovania na poli hudby medzi vojvodinskými Slovákmi.

Majak 9/2017

Poštovani čitaoci,

u Vašim rukama imate 9. broj godišnjaka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka – „Majak“. U ovom broju razmatramo događaje koje smo organizovali, podržali, ili na bilo koji način doprineli njihovoj organizaciji i realizaciji u 2017. godini. Pozivamo Vas na sve manifestacije, promovišemo ih i informišemo širu javnost o njihovom toku dešavanja putem medija i našeg portala.

Bibliografija Pavela Mučajija

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Izašao je 8. godišnjak ZKVS "Majak 2016"

Poštovani čitaoci, dragi prijatelji,

pred Vama je novi broj godišnjaka „Majak“ iz kojeg ćete saznati čemu smo posvetili pažnju u 2016. godini, i šta je zapravo činilo sadržaj Programa rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka u ovoj kalendarskoj godini. O programskoj delatnosti ćete se više informisаti iz stranica koje su pred Vama.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika, umetnika i kulturnih radnika početkom 21. veka

Spomenar slovačkih vojvođanskih književnika, umetnika i kulturnih radnika izdali su 2017. godne MC Box iz Novog Sada i Slovački izdavački centar iz Bačkog Petrovca. Sastavili su ga Vladimir Valenćik i Katarina Mosnak Bagljaš. Radi se o projektu Vesne Vujasinović, direktorke izdavaštva MC Box, čiji je cilj da na jednom mestu predstavi život i delo 100 ličnosti koje su sa svojim radom i stvaralaštvom doprineli i doprinose kulturi, nauci i opšte zajedničkom životu vojvođakskih Slovaka početkom 21.

Иза гора и долина – три века Словака у Војводини

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má...

 

Навршава се већ треће столеће од како на простору данашње Војводине живе припадници словачке националне заједнице. Од времена насељавања у 18. веку, до данас, Словаци су оставили дубок траг у историји и култури Војводине.