Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci storočné

7. oktobar 2019
Slováci v Srbsku si od 27.09. do 1.10. sériou podujatí pripomenuli 100.výročie založenia najstaršej vzdelávacej inštitúcie Slovákov v zahraničí - Gymnázia Jána Kollára.

Ústredné oslavy storočnice  pôsobenia niekdajšieho slovenského reálneho gymnázia, dnes Gymnázia Jána Kollára. so žiackym domovom v Báčskom Petrovci sa začali v piatok 27. septembra športovými súťažami žiakov a pokračovali oficiálnou slávnostnou časťou v pondelok 30. septembra predpoludním v slávnostnej sieni vedeckým sympóziom, na ktorom domáci a zahraniční vedeckí pracovníci zhodnotili význam gymnázia v zachovávaní slovenskej identity v Slovákov v Sbsku. Večer na rovnakom mieste sa uskutočnila svetová premiéra divadelného predstavenia Boj, v réžii bývalého žiaka gymnázia Michala Babiaka ako dar Spišského divadla. Oslavy pokračovali v utorok 1. októbra otvorením novej Historickej izby Gymnázia Jána Kollára a odhalením sochy Jána Kollára na gymnaziálnom nádvorí. Večer sa v sieni Slovenského vojvodinského divadla uskutočnila ústredná slávnostná akadémia pod názvom Tak plynie čas pod dramaturgiu programu sa podpisala Vladislava Feketeová a scenár vypracovala Annamária Boldocká-Grbićová, obe odchovankyne petrovského gymnázia.

Slovenské gymnázium začalo pôsobiť 1. októbra 1919, keď petrovský evanjelický kňaz Samuel Štarke, ako predseda jeho kuratória, slávnostne uviedol do úradu prvých prednášateľov. Gymnázium najprv pracovalo v „štátnej škole“ i v súkromnom dome Pavla Boldockého. Od roku 1923 má gymnázium vlastnú budovu, postavili ju z vlastných dobrovoľných príspevkov, za finančnej pomoci vlády ČSR a Slovákov zo zámoria a v značnej miere vlastnou dobrovoľnou prácou Petrovčanov.

Prví maturanti

Počas storočia gymnázium viedlo 24 riaditeľov: Július Kubány (prvý dočasný riaditeľ), Jozef Šimek, Ľudevít Slaný, Vuk Puljević, Nikola Polovina, Pavle Tvrtković, Dimitrije Đurović, Miloje Stojadinović Jovan Ristić, Božidar Širola, Đorđe Mrkobrad, Dragutin Galijan, Stanko Dragosavljević, Michal Rapoš, Dr. Andrej Sirácky (neskôr akademik ČSR), Pavel Cesnak, Michal Cinkotský, Ivan Križan, Branislav Spevák, Pavel Mučaji, Samuel Spevák, Viera Boldocká, Paľo Belička a Anna Medveďová.

 

V pokračovaní uvádzame integrálne znenie textu riaditeľky GJK Anny Medveďovej, ktorý je venovaný tomuto výročiu.

K STÉMU VÝROČIU GYMNÁZIA JÁNA KOLLÁRA SO ŽIACKYM DOMOVOM

Vyvrcholením vysokého národného povedomia a vyspelosti Slovákov žijúcich v južnej časti Rakúsko-Uhorska začiatkom 20. storočia bolo založenie slovenského gymnázia v Petrovci. Rok 1919 je pre vojvodinských Slovákov bezpochyby jeden z najvýznamnejších, je prelomovým a výnimočným aj preto, že bolo založené gymnázium, ktoré sa stalo Mekkou vzdelávania a kultúrno-spoločenských dianí a svoje posolstvo šíri už celé storočie.

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci je významnou plnohodnotnou kultúrno-vzdelávacou inštitúciou Slovákov vo Vojvodine, v Srbsku. Jeho prvoradým poslaním bolo a dodnes je vzdelávanie predovšetkým slovenského ľudu v týchto končinách. Vzdelávaním v slovenskom materinskom jazyku prispieva celé storočie k upevňovaniu národného povedomia a spolupatričnosti k slovenskej národnosti slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Gymnázium vždy malo a má vysoké renomé na úrovni štátu, ale aj za jeho hranicami. Petrovské gymnázium má pridanú hodnotu a ďalšiu významnú kredibilitu v tom, že sa prvýkrát v dejinách slovenského stredoškolského vzdelávania mimo dnešných hraníc Slovenskej republiky začalo vyučovať v slovenskej materinskej reči práve na Slovenskom gymnáziu v Petrovci 1. októbra v roku 1919. Od svojho založenia bolo, v súčasnosti je a verím tomu, že bude aj do budúcna svetlým miestom osvety, kultúry a vzdelávania a prispeje k zotrvaniu slovenskej národnostnej menšiny v týchto končinách.

Naše gymnázium sa vždy prispôsobovalo dobe a reformám vo výchovno-vzdelávacom procese, ktoré určovalo ministerstvo na úrovni štátu. V priebehu svojej storočnej existencie prežilo viacero štátnych útvarov a tým aj zmenu názvu. Štátne slovenské reálne gymnázium, ako bolo nazvané pri jeho vzniku prežilo nepriaznivé vojnové roky, ale aj napriek tomu sa v polovici 20. storočia podarilo gymnáziu zotrvať, dokonca zvýšiť počet žiakov a tried otvorením tried aj so srbským vyučovacím jazykom. V ďalšom dosť turbulentnom období v sústave juhoslovanského školstva prebiehali systémové zmeny, kedy boli školy transformované na vzdelávacie strediská, čomu sa nevyhlo ani petrovské gymnázium. V roku 1990 gymnázium znovu nadobudlo charakter inštitúcie 4-ročného všeobecno-vzdelávacieho stredoškolského zamerania.

Za posledných dvadsať rokov a v súčasnej, nie veľmi priaznivej dobe v Srbsku, kedy sa najmä v dôsledku silnej migrácie obyvateľstva za prácou do zahraničia na školách rapídne zmenšuje počet žiakov, tým pádom aj tried a niektoré menšie stredné školy dokonca bojujú o existenciu, prirodzene, aj na petrovskom gymnáziu každoročne klesá počet zapísaných žiakov do tried so slovenským vyučovacím jazykom (z úhrnného počtu 400 žiakov počet klesol až na 220 žiakov rozdelených do 12 tried). Z uvedených dôvodov bola prednedávnom vypracovaná stratégia a podnikli sa konkrétne kroky na udržaní a zvýšení záujmu žiakov o štúdium na gymnáziu.

Gymnázium si stanovilo za cieľ držať krok s dobou, čo si vyžadovalo otváranie nových vyučovacích odborov, ktoré sú v súlade s aktuálnymi školskými reformami v Srbsku. Po predbežnom prieskume a zistení záujmu žiakov v slovenských prostrediach v Srbsku a potrieb doby, vedenie a kolektív gymnázia za podpory a pomoci školského výboru gymnázia ako aj Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny ― národnostné spoločenstvá, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a lokálnej samosprávy, prichystali platformu a zabezpečili otvorenie nových vzdelávacích odborov na gymnáziu. Následne Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja v Srbsku schválilo na gymnáziu otvorenie nových vzdelávacích odborov, ktorými sa zamedzil pokles počtu žiakov. V školskom roku 2017/2018 bol otvorený trojročný odbor pre kuchárov v slovenskej vyučovacej reči, do ktorého sa v súčasnosti zapísala už tretia generácia žiakov. Novootvoreným odborom v školskom roku 2018/2019 je štvorročný odbor gymnaziálneho zamerania pre žiakov s osobitnými schopnosťami pre výpočtovú techniku a informatiku. Odbor je v ponuke žiakom už druhý rok, odborní pedagógovia sú pripravení, vybavenie učební je zabezpečené. Aj napriek všemožným snahám vedenia kolektívu gymnázia zabezpečiť školenie v perspektívnom IT odbore, s ľútosťou konštatujem, že sa zatiaľ do nového vzdelávacieho odboru zápis na gymnáziu neuskutočnil kvôli nedostatočnému záujmu žiakov.

Podniknuté strategické kroky v priebehu posledných troch rokov na gymnáziu rezultovali najmä stúpajúcim počtom žiakov. V školskom roku 2019/20 je zapísaných 310 žiakov, z čoho nad 200 žiakov v triedach so slovenskou vyučovacou rečou, ktorí sú rozdelení do 14 tried. Žiaci prichádzajú až z 26 prostredí z celej Vojvodiny, čo naše gymnázium činí ozaj jedinečným. Veľkou vymoženosťou pre cezpoľných žiakov je možnosť ubytovať sa v modernom žiackom domove vybavenom podľa najvyšších štandardov. Pobyt v žiackom domove ponúka okrem útulného druhého domova, aj možnosť aktívneho mimoškolského života vo všetkých sférach, či už v oblasti kultúry ― hudobného, divadelného, tanečného a výtvarného umenia, ako aj v oblasti športu a aktivít z oblasti prírodných vied.

Pri okrúhlych oslavách jubileí je vhodné zrekapitulovať činnosť inštitúcie aj v číslach a preto v Pamätnici k stému výročiu gymnázia uvádzame aj číselné údaje a fakty. Do dejín tejto ustanovizne sa zapísalo až 6020 žiakov zo 65 prostredí Srbska a bývalých republík Juhoslávie, cezpoľní žiaci z Československa, Rumunska, ale aj z Ruska, čo v jednotlivých statiach uvádzame dopodrobna. V Pamätnici uvádzame aj register ― výpis všetkých zamestnancov, ktorí pôsobili na gymnáziu, úhrnne ich pracovalo alebo pracuje až 494.

Celkový počet maturantov  absolventov petrovského gymnázia končiac školským rokom 2018/19 je 4668, z ktorých vzišlo kvantum intelektuálov, úspešných osobností vo všetkých sférach. Mnohí pôsobili a pôsobia ako riaditelia popredných inštitúcií už či doma, alebo v zahraničí, ako profesori na vysokých školách a vedeckí pracovníci. Rovnako absolventmi gymnázia sú mnohí úspešní umelci vo všetkých oblastiach umenia, profesori stredných škôl, lekári, právnici, či vedecko-výskumní pracovníci, hospodári.   

Pri tomto významnom jubileu sme spravili súvahu prejdenej storočnej cesty Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci vo forme predloženej pamätnice k jeho jubileu. Žijeme v hektickom 21. storočí, ktoré si od odborných pedagogických kádrov vyžaduje profesionalitu, erudovanosť, odvahu a silu usmerňovať gymnázium a tak vlastne robiť nové kroky prispôsobené dobe, v ktorej žijeme. Uvedomujúc si predchádzajúce roky a kroky, ktoré sú za nami, verím tomu, že ešte dlho naše gymnázium bude plniť jeho základnú misiu, ktorou je vzdelávať ľud, najmä slovenský ľud, ktorý sa ukotvil pred takmer 300 rokmi v týchto oblastiach Panónskej nížiny a zotrval tu vo svojej slovenskosti dodnes.

 

Anna Medveďová 

riaditeľka Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom

Text: Ladislav Čáni, fotografie: Archív GJK a týždenník Hlas ľudu

Komentari

Post new comment

Sadrzaj ovog polja je privatan i nece biti javno objavljen.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Svetlo sveta uzrela nová monografická publikácia venovaná kameramanovi Jozefovi Maďarovi.
Tohto roku uplynulo 10 rokov od založenia nového výtvarníckeho podujatia, ktoré si dalo za úlohu mapovať a predstavovať tvorbu slovenských výtvarníkov, ktorí sa výtvarnému umeniu venujú zo záľuby.
Premiéra Pazovského kalendára na rok 2021 sa uskutočnila, ako sa to už stalo tradíciou, 13. decembra, teda na Luciu.
Projekt pod názvom Slovenská ľudová ornamentika v architektúre bol realizovaný v dňoch 20. až 22. novembra 2020 v Kysáči, v bývalom Ferkovom dome, ktorý je dnes pod ochranou štátu.
V ÚKVS sa vo štvrtok 18. novembra 2020 uskutočnilo vyhodnotenie X. ročníka fotografického súbehu.
U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka je u četvrtak 12. novembra otvorena nesvakidašnja izložba naivne umetnosti.
V Starej Pazove bola 2. novembra otvorená výstava prác výtvarných umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku.
U četvrtak 29. oktobra 2020. godine u Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka održana je XVI muzikološka konferencija Slovačka muzika u Vojvodini.
V Ústave pre kultúru vojv. Slovákov sa v pondelok 02. novembra 2020 uskutočnila prezentácia novej knižnej publikácie Pavel Chrťan – Master Chef Carving.
Tradičný edukačný seminár na podporu vokálneho umenia a populárneho hudobného žánru sa uskutočnil 23. 10. 2020 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.