Статут Завода за културу војвођанских Словака

На основу члана 44. и 81. Закона о култури ("Сл.гласник РС", број 72/2009), члана 21. Закона о јавним службама ("Сл.гласник РС", бр.42/91, 71/94, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др.закона и 83/2005 - испр. др.закона) и члана 12. Одлуке о оснивању Завода за културу војвођанских Словака ("Службени лист АП Војводине", бр. 7/2008 и 6/2009) Управни одбор Завода за културу војвођанских Словака, на VIII седници одржаној 08. новембра 2011. године, доноси

 

С Т А Т У Т

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Oвим статутом уређују се назив и седиште, делатност, унутрашња организација, заступање, органи, њихов састав, начин именовања и надлежности, као и услови за именовање и разрешење Директора, финансирање, јавност рада, пословна тајна, обавештавање запослених, заштита права запослених, заштита и унапређење животне средине, општа акта и друга питања од значаја за рад Завода за културу војвођанских Словака (у даљем тексту: Завод).

 

Члан 2.

 

Оснивачи Завода су Аутономнa Покрајинa Војводинa (у даљем тексту: АП Војводина) и Национални савет словачке националне мањине (у даљем тексту: Национални савет).

АП Војводина и Национални савет оснива Завод за културу војвођанских Словака ради очувања, унапређења и развоја културе војвођанских Словака.

 

Члан 3.

 

Завод је установа културе и послује као јавна служба.

Завод је уписан у судски регистар код Привредног суда у Новом Саду, број Регистарског улошка Fi 129/2009.

 

Члан 4.

 

Завод има својство правног лица.

Завод у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун и одговара целокупном својом имовином.

 

 

II.НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ

Члан 5.

 

Назив Завода је: Завод за културу војвођанских Словака - „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov”.

Назив се исписује на српском језику и словачком језику, латиничним писмом.

Седиште Завода је у Новом Саду, Његошева, број 16/II/7.

Одлуку о промени назива и седишта Завода доноси Управни одбор уз сагласност Оснивача.

 

Члан 6.

 

Завод има печат и штамбиљ.

Печат Завода је округлог облика, величине 40 мм у пречнику у чији је концентрични круг уписан текст: „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad на словачком језику и „Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka Novi Sad” на српском језику, латиничним писмом.

Мали печат Завода је округлог облика, величине 20 мм, у пречнику у чији је концентрични круг уписан текст: „Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad на словачком језику и „Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka Novi Sad” на српском језику, латиничним писмом.

Штамбиљ Завода је правоугаоног облика величине 50 х 30 мм. Поред назива Завода, штамбиљ садржи и ознаку са празним простором за уписивање деловодног протокола и датумом завођења протокола.

Начин коришћења, чувања и уништавања печата и штамбиља и њихов број, утврђује се упутством Директора.

 

Члан 7.

 

Завод има лого.

Облици, боје, фонтови и слике логотипа утврђују се упутством Директора.

 

 

III.ДЕЛАТНОСТ

Члан 8.

 

Делатност Завода је:

 

91.03 - Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно - историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика,

91.02- Делатност музеја, галерија и збирки,

91.01 - Делатност библиотека и архива,

90.04 - Рад уметничких установа,

90.03 - Уметничко стваралаштво,

90.02 - Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,

90.01 - Извођачка уметност,

85.60- Помоћне образовне делатности,

85.52 - Уметничко образовање,

82.30- Организовање састанака и сајмова,

82.11 - Комбиноване канцеларијско - административне услуге,

79.90- Остале услуге резервација и делатности повезане са њима,

79.12 - Делатност тур - оператора,

74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности,

74.20 - Фотографске услуге,

73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,

72.20 - Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама,

63.11 - Обрада података, хостинг и сл.,

62.01 - Рачунарско програмирање,

59.11 - Производња кинематографских дела, аудио - визуелних производа и телевизијског програма,

58.14 - Издавање часописа и периодичних издања

58.11 - Издавање књига,

47.63- Трговина на мало музичким и видео записима у специјализованим

продавницама,

47.61- Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама,

18.20 - Умножавање снимање записа,

18.14 - Књиговезачке и сродне услуге,

18.13 - Услуге припреме за штампу,

18.12– Остало штампање.

 

Завод ће обављати и послове спољнотрговинског промета из области услуга, а из оквира описаних делатности за које је основан, у складу са законом.

 

Члан 9.

 

Завод може да промени делатност уколико се том променом не ремети обављање делатности из члaна 8. овог статута.

Одлуку о промени делатности доноси Управни одбор, уз сагласност Националног савета и Владе АП Војводине.

 

Члан 10.

 

Завод врши делатности које обухватају промовисање, подстицање, чување, развијање и организовање:

 • културе, науке и језика словачке националне заједнице у АП Војводини;

 • врхунског стваралаштва словачке националне заједнице у АП Војводини;

 • мултикултуралности и интеркултуралности на подручју АП Војводине;

 • сарадње са установама и организацијама културе, науке и уметности у Републици Србији;

 • успостављања веза и сарадње установа културе, организација и појединаца у АП Војводини са међународним установама и организацијама;

 • промовисања једнакости између државних, приватних и грађанских иницијатива у области културе и уметности;

 • праћење нормативне делатности у области културе и уметности и усклађивање са европским стандардима;

 • тржишне оријентације ради побољшања услова за рад и делатност културних субјеката;

 • аматеризма словачке националне заjеднице у АП Војводини;

 • уметничког стваралаштва младих талената;

 • стручно усавршавање и образовање, организовањем семинара, радионица и кампова;

 • развијање туризма у култури; и

 • информационо-документационе делатности у области културе и уметности.

Завод ће обављати делатност на основу својих програмских и планских докумената, одлука и закључака свих облика деловања (органа, радних тела, одбора), форумским и непосредним радом и укључивањем свих компетентних и заинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинских и општинских органа и појединаца из културе, просвете и образовања, науке, уметности и стваралаштва.

Завод може обављати и друге делатности уз сагласност Владе АП Војводине и Националног савета.

Члан 11.

 

Делатност Завода јесте и израда развојних пројеката у области науке, културе и уметности војвођанских Словака за потребе покрајинског органа управе надлежног за послове културе, Владе, Скупштине АП Војводине и Националног савета. 

IV. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

 

Члан 12.

 

Организација послова у Заводу утврђује се тако, да се обезбеди успешно вршење делатности и остваривање циљева због којих је Завод основан.

 

 

 

Члан 13.

 

У Заводу се образују следеће организационе јединице:1. Pазвојно-истраживачка јединица,

2. Информационо-документациона и комуникациона јединица (ИНДОК)

3.Јединица за културно-уметничке манифестације, стручно усавршавање и образовање у култури и уметности словачке националне заједнице у АП Војводини.

Организационе јединице Завода остварују међусобну сарадњу у реализацији својих програма рада.

Члан 14.

Pазвојно-истраживачка јединица бави се научним и стручним истраживањима у области мањинског живота, културе и уметности словачке националне заједнице у АП Војводини; проучава и анализира мрежу установа, организација и удружења културе војвођанских Словака и њихове потребе и функционисање; прати нормативну делатност у области мањинске културе; проучава фискалну политику и економику културе, као и изворе финансирања (буџетско финансирање, донаторство, спонзорство, и сл.).

Pазвојно-истраживачка јединица израђује пројекте примењених и развојних истражи-вања у области културе и уметности: опште студије, анализе, као и праћење проблема и ефеката спровођења закона и законских прописа у области културе; израђује пројекте планирања и даљег развоја културе; предлаже избор модела културе за процес транзиције у области културе; предлаже финансијске инструменте и стандарде у појединим културним и уметничким делатностима, као форме децентрализације у области културе.

Pазвојно-истраживачка јединица бави се и образовањем и дошколовањем кадрова у појединим областима културе и уметности и организацијом научних и стручних скупова, симпозијума, саветовања, семинара, округлих столова, трибина, и сл.Члан 15.

Информационо-документациона и комуникациона јединица (ИНДОК) сарађује са локалним самоуправама, установама културе и научним установама, удружењима грађана у области културе и појединцима у земљи и иностранству; проучава њихов културни развој, посебно развој установа културе у АП Војводини и образује документациону грађу из свих области живота, културе и уметности војвођанских Словака у класичном и електронском формату путем дигитализације.

Објављује књиге, брошуре, часописе, листове, компакт-дискове и друге публикације и на осталим медијима.

Прати актуелно стање у свим областима културе и уметности, посебно са аспекта спровођења закона и законских прописа, фискалне политике, менаџмента и туризма у култури, и сл.

Успоставља сарадњу са сличним истраживачким, образовним, информационим и документационим центрима у земљи и иностранству, а посебно са Словачком Републиком и суседним земљама.

Размењује информације, књиге, брошуре, часописе и друге медијске форме о културној политици, менаџменту и туризму у култури, као и о културној продукцији у земљи и иностранству, а посебно у Словачкој Републици и суседним земљама.

Образује електронску архиву и базу података о установама културе и уметности, о културним манифестацијама, фестивалима, смотрама и меморијалима, културно-уметничким друштвима и удружењима, наградама, биографским и библиографским подацима еминентних стручњака у појединим областима културе и уметности; издавачким кућама и библиотекама; снимању, дистрибуцији, приказивању и преносу уметничких и документарних филмова; професионалним и аматерским позориштима; музичким ансамблима и оркестрима; галеријама, ликовном стваралаштву и ликовним изложбама; уметничким колонијама; непокретним културним добрима и њиховој заштити; архивима и музејима; и међународној сарадњи у области културе и уметности.

Организује и развија туристичку делатност у области културе.

Члан 16.

Јединица за културно-уметничке манифестације, стручно усавршавање и образовање у култури и уметности: подржава, координира и реализује програме и активности најзначајнијих манифестација којима се доприноси развоју културе и уметности војвођанских Словака у сарадњи са представницима општина, Националног савета и Владе АП Војводине, припрема акта о организовању културно-уметничких манифестација, фестивала и смотри, њихове календаре и програме, такође календаре јубилеја, као и финансијске планове за њихову реализацију, и сл.

Члан 17.

У оквиру свог изложбеног простора, као и у сарадњи са другим установама културе и удружењима грађана у области културе, Завод организује изложбе, аукције слика, програме и презентацију свих облика уметничког стваралаштва.

Члан 18.

Завод ће развијати међународну сарадњу у области науке, културе и уметности војвођанских Словака ради унапређивања и развијања међународне културне сарадње словачке националне заједнице у АП Војводини са својом матичном земљом, суседним земљама и регионима и другим земљама Европе и света, и то: разменом гостовања позоришних, музичких, ликовних и музејских изложби и фолклорних ансамбала; разменом стручњака, стваралаца и уметника; разменом књига, часописа, компакт-дискова и других публикација; разменом изложби; организовањем научних и стручних симпозијума, скупова и семинара у области културе и уметности, и сл.

Завод ће остваривати сарадњу у оквиру израде пројеката у области културе и уметности и са међународним организацијама.

                    Члан 19.

Завод може у свом саставу организовати истраживачко-развојни огранак за обављање примењених и развојних истраживања која су у функцији развоја и унапређивања основне делатности Завода, као и друге организационе делове.

Одлуку о образовању огранака, односно организационих делова из става 1. овог члана, о њиховим правима и обавезама у правном промету, о посебном обрачуну резултата њиховог пословања доноси Влада АП Војводине, а на предлог Националног савета.

Члан 20.

 

Правилником о организацији и систематизацији послова Завода ближе се утврђују организациони делови, врста послова, број извршилаца, врста и степен стручне спреме и други услови за рад.

 

 

V.ЗАСТУПАЊЕ

 

Члан 21.

 

Завод заступа Директор, без ограничења.

У случају одсутности или спречености Директора, Завод заступа запослени кога писаним путем овласти Директор, уз сагласност Управног одбора.

Запослени из става 2. овог члана има сва овлашћења Директора у складу са законом.

 

Члан 22.

 

Директор може путем пуномоћја, пренети поједина овлашћења за заступање на друго лице.

Садржину, обим и трајање пуномоћја одређује Директор.

Лице из става 1. овог члана заступа Завод, у границама овлашћења.

 

 

VI.ОРГАНИ ЗАВОДА

Члан 23.

 

Органи Завода су:

 • Директор, као орган пословођења,

 • Управни одбор, као орган управљања, и

 • Надзорни одбор, као орган надзора.

 

1. Директор

Члан 24.

 

Директора именује Влада АП Војводине на период од четири године и може бити поново именован.

Директор се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса који расписује и спроводи Управни одбор.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се најмање 60 дана пре истека мандата Директора.

Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави на мишљење Националном савету.

На основу предлога Управног одбора и претходног мишљења Националног савета из става 4. овог члана, Влада АП Војводине именује Директора.

Ако Национални савет и Влада АП Војводине нису прихватили предлог Управног одбора сматра се да јавни конкурс није успео.

 

Члан 25.

 

За Директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће услове:

 • стечено високо образовање друштвеног смера (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,

 • одлично знање словачког језика, и

 • најмање пет година радног искуства у струци.

Кандидат за Директора дужан је да предложи програм рада и развоја Завода за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације.

 

 

Члан 26.

 

Ако Национални савет и Влада АП Војводине не прихвате предлог Управног одбора, односно ако Влада АП Војводине не именује Директора, као и у случају када Директору престане дужност пре истека мандата, Влада АП Војводине ће именовати вршиоца дужности Директора, без претходно спроведеног јавног конкурса, на време од најдуже једне године.

Услови за именовање утврђени у члану 25. овог статута, као и права, обавезе и одговорности Директора односе се и на вршиоца дужности Директора.

  

Члан 27.

 

Директор:

 • организује и руководи радом Завода,

 • стара се о законитости рада Завода и одговара за законитост рада Завода,

 • доноси правилник о организацији и систематизацији послова Завода, и друга општа акта у складу са законом и овим статутом,

 • заступа Завод,

 • извршава одлуке Управног одбора,

 • предлаже програм рада и финансијски план,

 • одговоран је за спровођење програма рада Завода,

 • одговоран је за материјално - финансијско пословање Завода,

 • доноси појединачне одлуке о остваривању и коришћењу средстава према наменама утврђеним финансијски планом,

 • одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа у складу са законом и правилником о раду,

 • подноси извештај о раду и резултатима пословања Управном и Надзорном одбору,

 • образује комисије и друга радна тела, и

 • обавља и друге послове предвиђене законом, правилником о раду и овим статутом.

 

Члан 28.

 

Дужност Директора престаје истеком мандата и разрешењем.

Влада АП Војводине ће разрешити Директора пре истека мандата:

- на лични захтев,

- ако обавља дужност супротно одредбама закона, других општих аката и овог статута,

- наступањем неког од услова за престанак радног односа у складу са законом,

- ако нестручним, неправилним или несавесним радом проузрокује већу штету Заводу или занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе тако да су настале или могу настати веће сметње у раду Завода,

- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те дужности, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности Директора, и

- из других разлога утврђених законом и овим статутом.

 

 

2. Управни одбор

Члан 29.

 

Управни одбор има председника и осам чланова.

 

Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Влада АП Војводине, а на предлог Националног савета.

Мандат председника и чланова Управног одбора је четири године, са могућношћу поновног именовања.

Члан 30.

 

Чланови Управног одбора, именују се из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, а на основу предлога Националног савета.

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

 

Члан 31.

 

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30 % представника мање заступљеног пола.

 

Члан 32.

 

Предлог за именовање чланова Управног одбора садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова Управног одбора који се именује.

Влада АП Војводине може, до именовања председника и члана Управног одбора, да именује вршиоце дужности председника и члана Управног одбора.

Влада АП Војводине, на предлог Националног савета може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже годину дана.

 

Члан 33.

 

Управни одбор ради и одлучује на седницама.

Седница Управног одбора се може одржати ако седници присуствује већина чланова Управног одбора.

Управни одбор одлучује већином од укупног броја чланова.

Члан 34.

 

Управни одбор:

 

 • доноси Статут,

 • доноси друге опште акте, предвиђене законом и овим статутом,

 • утврђује пословну и развојну политику,

 • одлучује о пословању Завода,

 • доноси програм рада Завода, на предлог Директора,

 • доноси годишњи финансијски план,

 • доноси годишњи план набавки,

 • усваја годишњи обрачун,

 • усваја годишњи извештај о раду и пословању,

 • даје предлог о статусним променама, у складу са законом,

 • расписује конкурс за избор кандидата за Директора,

 • даје предлог Оснивачима о кандидату за Директора,

 • закључује уговор о раду са Директором, на одређено време, до истека рока на који је именован, односно до његовог разрешења, а када је за Директора именовано лице које је већ запослено у Заводу на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду,

 • одлучује о коришћењу средстава у складу са законом,

 • доноси пословник о раду Управног одбора, и

 • одлучује о другим питањима утврђеним законом, овим статутом и другим општим актима.

 

 

3. Надзорни одбор

 

Члан 35.

 

Чланове Надзорног одбора, именује Влада АП Војводине, на предлог Националног савета, на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Чланове Надзорног одбора може разрешити Влада АП Војводине и пре истека мандата на који су именовани, на предлог Националног савета.

Председника Надзорног одбора именује Влада АП Војводине из реда чланова Надзорног одбора.

 

Члан 36.

 

Надзорни одбор Завода има председника и два члана.

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30 % представника мање заступљеног пола.

Члан 37.

Предлог за именовање чланова Надзорног одбора, садржи најмање за трећину већи број кандидата од броја чланова Надзорног одбора који се именује.

За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Завода.

 

Члан 38.

 

Надзорни одбор:

 • обавља надзор над пословањем Завода,

 • прегледа периодичне обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима,

 • доноси пословник о раду, и

 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

О резултатима надзора Надзорни одбор подноси извештај Оснивачима, најмање једанпут годишње.

Извештај из става 2. овог члана Надзорни одбор доставља Директору и Управном одбору.

 

Члан 39.

 

Влада АП Војводине може, до именовања председника и члана Надзорног одбора, да именује вршиоце дужности председника и члана Надзорног одбора.

Влада АП Војводине, на предлог Националног савета може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже годину дана.

 

Члан 40.

 

Председнику и члановима Управног и Надзорног одбора, може да се утврди накнада за рад, на начин и под условима утврђеним актом Управног одбора, уз сагласност Националног савета.

 

VII.УМЕТНИЧКИ, ПРОГРАМСКИ И СТРУЧНИ ПОСЛОВИ

 

Члан 41.

 

Лице које обавља уметничке, програмске и стручне послове у Заводу, може да заснива радни однос на одређено време уговором о раду, на период од три године, са могућношћу поновног закључивања, на основу акта о организацији и систематизацији послова Завода.

Запослени на уметничким, програмским и стручним пословима (поступак избора и реизбор, аудиција за уметничке послове, рецензија за стручне послове, континуирани допринос у обављању уметничких или програмских стручних послова и др.) утврђује се актом о организацији и систематизацији послова Завода.

Влада АП Војводине, на предлог Управног одбора и мишљења Националног савета утврђује листу уметничких, програмских или стручних послова у Заводу, на којима се радни однос може засновати у складу са ставом 1. овог члана.

 

Члан 42.

 

Уметнички, програмски или стручни послови у Заводу, могу се обављати и закључивањем ауторских уговора, уговора о делу или других уговора, између директора Завода и самосталних уметника или других физичких лица.

 

Члан 43.

 

Влада АП Војводине и Национални савет имају право да директору и Управном одбору Завода предлажу мере ради несметаног функционисања Завода и обављања делатности за које је Завод основан и да траже подношење других извештаја који се односе на рад и пословање Завода, а који нису предвиђени Одлуком о оснивању Завода за културу војвођанских Словака, као и да предузимају друге мере којима се обезбеђују услови за обављање делатности Завода.

Члан 44.

Влада АП Војводине даје сагласност на статут, програм рада, годишњи финансијски план, годишњи обрачун и извештај о пословању, а по прибављеном мишљењу Националног савета.

Члан 45.

Завод подноси извештај о свом пословању Влади АП Војводине и Националном савету, најмање једанпут годишње.

Члан 46.

За обављање појединих стручних послова из своје надлежности Завод може ангажовати друга правна или физичка лица.

 

VIII.ФИНАНСИРАЊЕ ЗАВОДА

Члан 47.

 

Пословање Завода утврђује се програмом рада.

Програм рада из става 1. овог члана доноси се за период од једне календарске године.

Програм рада са предлогом финансијског плана, Завод доставља Покрајинском секретаријату за културу АП Војводине (у даљем тексту: Покрајински секретаријат).

Програм рада усваја Управни одбор Завода, на предлог директора Завода.

 

Члан 48.

 

Завод доноси средњорочни план рада којим се утврђује: четворогодишњи план рада, средства за остваривање тог плана, кадрови за извршење четворогодишњег плана рада и др.

Средњорочни план рада усваја Управни одбор, на предлог директора Завода.

 

Члан 49.

 

Средства за обављање делатности Завода обезбеђују се:

 • из буџета АП Војводине,

 • по пројектима које финансирају други нивои власти на основу конкурса,

 • продајом производа и услуга на тржишту,

 • донаторством, легатом, поклоном, завештањем,

 • из сопствених прихода и

 • из других извора у складу са законом.

Средства из става 1. алинеја прва овог члана, користе се за финансирање сталних трошкова, културних програма, инвестиционог одржавања, текућих поправки и одржавање опреме, плата, додатке, накнаде и других примања Директора, Управног одбора и Надзорног одбора, као и запослених, у складу са Одлуком о оснивању Завода, Статутом, Програмом рада и Финансијским планом Завода.

У случају престанка рада Завода, средства припадају Оснивачима.

 

Члан 50.

 

Оснивачи утврђују који ће се културни програми, односно делови програма Завода, финансирати средствима из буџета Оснивача.

АП Војводина закључује са Заводом уговор о финансирању одобрених програма и делова програма, на основу предложеног годишњег Програма рада Завода.

Исплата средстава из буџета АП Војводине за потребе Завода врши се на основу решења о преносу средстава, у складу са законом.

Завод подноси Оснивачима предлог годишњег Програма рада најкасније до 01. јула текуће године , за наредну годину. 

Члан 51.

 

Стање новчаних средставаЗавода утврђује се годишњим, а по потреби и периодичним обрачунима, које усваја Управни одбор.

 

IX.ЗАШТИТА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 52.

 

Ради обезбеђивања заштите интереса Завода, на основу претходно прибављеног мишљења Националног савета, Влада АП Војводине даје сагласност на:

- Статут,

- статусне промене,

- програм рада,

- годишњи финансијски план, и

- друге акте у складу са законом.

Оснивачи разматрају и усвајају годишњи извештај о раду Завода и друге извештаје о реализацији планова и програма.

 

Члан 53.

 

Покрајински секретаријат утврђује смернице за остваривање програмских аката и прати спровођење пословне политике Завода и предлаже, односно предузима мере којима се обезбеђују услови за њихово несметано функционисање.

 

Члан 54.

 

Национални савет даје претходну сагласност на:

- одлуку о кредитном задуживању Завода код пословних банака, фондова или других финансијских организација,

- уговоре о финансијском, односно оперативном лизингу, и

- преговоре, радње и правне послове са трећим лицима којима се кредитно задужује, оптерећује имовина Завода или користе друга средства обезбеђивања потраживања.

 Члан 55.

 

Управни одбор даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Завода.

 

Члан 56.

 

На захтев Оснивача, а најмање једанпут годишње Завод обавештава Национални савет и Владу АП Војводине о свом раду.

 

 

X.ЈАВНОСТ РАДА

 

Члан 57.

 

Рад Завода је доступан јавности.

Јавност рада се обезбеђује:

 • сталним или повременим публиковањем резултата рада и истраживања,

 • обавештавањем путем штампе, радија, телевизије и других средстава јавног информисања о питањима везаним за рад Завода, и

 • организовањем службеног веб сајта.

Податке и обавештења о раду Завода даје Директор или лице које он овласти.

 

 

XI.ПОСЛОВНА ТАЈНА

 

Члан 58.

 

Пословном тајном Завода сматрају се исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу због њихове природе и значаја било противно интересима Завода.

 

Завода је дужан да чува као пословну тајну следеће исправе и податке:

- које надлежни орган прогласи пословном тајном,

- које надлежни орган као поверљиве саопшти Заводу,

- који садрже понуде за конкурсе или јавно надметање до објављивања

резултата конкурса,

- који су од посебног друштвено - економског значаја,

- план физичко - техничког обезбеђења просторија и имовине Завода, и

- које Завод посебном одлуком прогласи пословном тајном.

Начин поступања са исправама и подацима из става 2. овог члана, органи и запослени који су одговорни за чување и саопштавање пословне тајне, мере заштите података који представљају пословну тајну и друга питања од значаја уређују се правилником који доноси Директор.

Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени у Заводу, као и чланови Управног одбора и Надзорног одбора који на било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном тајном.

 

XII.ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 59.

 

Запослени у Заводу имају право да буду обавештени о питањима од интереса за остваривање њихових права, на начин и по поступку предвиђеним законом и овим статутом.

 

Члан 60.

 

Обавештавање запослених у Заводу врши се објављивањем општих аката, записника, одлука, закључака, информација и других аката на службеном веб сајту Завода.

 

 

 

XIII.ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

 Члан 61.

 

Запослени у Заводу остварују права, обавезе и одговорности из радног односа и по основу рада у складу са законом, правилником о раду и другим општим и појединачним актима органа Завода.

 

Члан 62.

 

Ради остваривања својих права, запослени у Заводу писаним путем се обраћа Директору.

Против решења којим је повређено право запосленог или када је запослени сазнао за повреду права, запослени, може да покрене спор пред надлежним судом.

Рок за покретање спора је 90 дана од дана достављања решења, односно сазнања за повреду права.

 

Члан 63.

 

Запослени у Заводу остварују право на штрајк у складу са законом и општим актима органа Завода.

Општим актом Директора утврђују се послови који се, ради заштите општег интереса и интереса Завода, морају обављати у време штрајка, као и начин њиховог извршења.

Директор одређује запослене који ће радити на извршавању послова из става 2. овог члана.

Према запосленом који не изврши налог Директора из става 3. овог члана, предузеће се мере у складу са законом.

 

 

XIV.ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 64.

 

Управни одбор, у складу са законом, доноси одлуке и утврђује мере заштите и унапређења животне средине у оквиру делатности Завода, одлучује о обезбеђивању средстава за те намене, образује радна тела и одређује лица задужена за спровођење одлука и мера заштите и унапређења животне средине.

Мере заштите животне средине обухватају примену савремених техничко-технолошких решења која обезбеђују спречавање, односно отклањање узрока који доводе до отежавања услова рада и предузимање мера ради пружања помоћи другим органима и организацијама који се овим питањем баве.

 

XV.ОПШТА АКТА

 Члан 65.

 

Општа акта у Заводу доносе Управни одбор и Директор у складу са законом, одлуком оснивача и овим статутом.

 

Члан 66.

 

У Заводу се, поред Статута, доносе следећа општа акта:

 • Правилник о организацији рачуноводства,

 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању,

 • Правилник о физичком и техничком обезбеђењу,

 • Правилник о заштити од пожара,

 • Правилник о раду у складу са Законом,

 • Правилник о безбедности и здрављу на раду,

 • Акт о процени ризика, и

 • друга акта у складу са законом, одлуком оснивача и овим статутом.

Измене и допуне општих аката врше се по поступку за њихово доношење.

 

Члан 67.

 

Поступак за измене и допуне Статута покреће се на предлог Оснивача, Управног одбора и Директора.

Одлуку о изменама и допунама Статута доноси Управни одбор, на основу прибављеног мишљења Националног савета и уз сагласност Владе АП Војводине.

 

Члан 68.

 

Тумачење одредаба овог статута даје Управни одбор.

Тумачење одредаба општег акта даје орган који га је донео.

 

 

XVI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 69.

 

Општа акта која су важила на дан доношења овог статута остају на снази до доношења нових, а уколико су у супротности са законом и овим статутом примењиваће се одредбе закона и овог статута.

 

Члан 70.

 

Завод је дужан да општа и друга акта усагласи са овим статутом, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог статута.

 

 

Члан 71.

 

Одредбе овог статута које се односе на поступак и услове за именовање Директора, председника и члана Управног, односно Надзорног одбора, примењиваће се од престанка мандата Директора, председника и члана Управног, односно Надзорног одбора.

 

Члан 72.

 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Завода за културу војвођанских Словака, бр. 01-120 од 15. јуна 2010. године.

 

Члан 73.

 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на службеном веб сајту Завода, а објавиће се по добијању сагласности Владе АП Војводине.

 

 

У Новом Саду, ПРЕДСЕДНИК

Број: 01 - 338 УПРАВНОГ ОДБОРА

Дана:08.11. 2011. године

Владимир Валенћик