Na základe článku 44 a 81 Zákona o kultúre (,,Úradný vestník RS“, č. 72/2009), článku 21 Zákona o verejných službách (,,Úradný hlásnik RS“, č. 42/91, 71/94 a 79/2005 – iný zákon, 81/2005 – oprava in. zákona a 83/2005 – oprava in. zákona) a článku 12 Rozhodnutia o založení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (,,Úradný hlásnik AP Vojvodiny“ č. 7/2008 a 6/2009), Správny výbor Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na VIII. zasadnutí uskutočnenom 08. novembra 2011 vyniesol:

S T A N O V Y

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmito Stanovami sa zriaďujú názov, sídlo, činnosť, vnútorná organizácia, zastupovanie, orgány, ich zloženie, spôsob vymenovania a kompetencie, ako aj podmienky na vymenovanie a odvolávanie Riaditeľa, financovanie, verejnosť práce, obchodné tajomstvo, informovanie zamestnancov, ochrana a zlepšenie životného prostredia, všeobecné akty a iné otázky významné pre prácu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (ďalej iba: ,,Ústav“).Článok 2

Zakladateľmi Ústavu sú Autonómna pokrajina Vojvodina (ďalej iba: ,,AP Vojvodina“) a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba: ,,Národnostná rada“).

AP Vojvodina a Národnostná rada zakladajú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov s cieľom zachovať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov.

Článok 3

Ústav je ustanovizeň kultúry a pôsobí ako verejná ustanovizeň.

Ústav je zapísaný do súdneho registra Obchodného súdu v Novom Sade, číslo Registračnej vložky Fi 129/2009.

Článok 4

Ústav pôsobí ako právnická osoba.

Ústav v platobnom styku s tretími osobami vystupuje v svojom mene a na svoj účet, a ručí celým svojím majetkom.

 

II. NÁZOV, SÍDLO A PEČIATKA ÚSTAVU

Článok 5

Názov ústavu znie: ,,Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka“ (po srbský)

,,Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov“.

Názov sa vypisuje v srbskom jazyku a v slovenskom jazyku, latinským písmom.

Sídlo Ústavu je v Novom Sade, Njegošova 16/II/7.

Rozhodnutie o zmene názvu a sídla Ústavu vynáša Správny výbor so súhlasom zakladateľov.

Článok 6

Ústav má  pečiatku a prezentačnú pečiatku.

Pečiatka Ústavu je okrúhla s priemerom 40 mm, do jej vnútornej obvodovej kružnice je vpísaný text ,,Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad“ – po slovensky a ,,Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka“ – po srbsky, latinským písmom.

Malá pečiatka Ústavu je okrúhla s priemerom 20 mm, do jej vnútornej obvodovej kružnice je vpísaný text ,,Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Nový Sad“ – po slovensky a ,,Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka“ – po srbsky, latinským písmom.

Prezentačná pečiatka Ústavu je obdĺžnikovitého tvaru veľkosti 50x30 mm. Okrem názvu Ústavu prezentačná pečiatka obsahuje aj aj označenie s prázdnym miestom pre vpisovanie dátumu, príjemu poštovej zásielky a čísla predmetu.

Spôsob používania, chránenia, zničenia pečiatok a protokolárnych pečiatok, ako i ich počet určuje Riaditeľ.

Článok 7

Ústav má svoj logo.

Tvary, farby, fonty a obrázky logytypu určuje Riaditeľ.III. ČINNOSŤ ÚSTAVU

Článok 8

Činnosť Ústavu zahrňuje:

91.03 – Ochranu a údržbu nehnuteľných kultúrnych statkov, kultúrno-historických lokalít, budov a podobných turistických pamätníkov,

91.02 – Činnosť múzeí, galérií a zbierok,

91.01 – Činnosť knižníc a archívov,

90.04 – Prácu umeleckých ustanovizní,

90.03 – Umeleckú tvorivosť,

90.02 – Inú umelecká činnosť v rámci interpretačného umenia,

90.01 – Interpretačné umenie,

85.60 – Pomocné vzdelávacie činnosti,

85.52 – Umelecké vzdelávanie,

82.30 – Organizáciu zasadnutí a veľtrhov,

82.11 – Kombinované úradnícké a administratívne služby,

79.90 – Ostatné služby rezervácií a činnosti s ními späté,

79.12 – Činnosť turoperátorov,

74.90 – Inú odbornú, vedeckú a technickú činnosť,

74.20 – Fotografické služby,

73.20 – Prieskum trhu a verejnej mienky,

72.20 – Výskum a rozvoj v spoločenských a humanitných vedách,

63.11 – Spracovanie údajov, hosting a pod.,

62.01 – Počítačové programovanie,

59.11 – Výrobu kinematografických diel, audio-vizuálnych výrobkov a televízneho programu,

58.14 – Vydávanie časopisov a periodík,

58.11 – Vydávanie kníh,

47.63 – Obchod v malom hudobnými a video záznamami v špecializovaných predajňach,

47.61 – Obchod v malom knihami v špecializovaných predajňach,

18.20 – Rozmnožovanie, nahrávanie záznamov,

18.14 – Knihárske a podobné služby,

18.13 – Služby prípravy pre tlač,

18.12 – Iné tlačenie.

Ústav sa bude zaoberať i zahraničnoobchodným stykom z oblasti služieb, patriacich do rámcov činností, na vykonávanie ktorých je založený, v súlade so zákonom.Článok 9

Ústav môže zmeniť činnosť, ak sa tou zmenou neruší vykonávanie činnosti z článku 8 týchto Stanov.

Rozhodnutie o zmene činnosti schvaľuje Správny výbor, so súhlasom Národnostnej rady a Vlády AP Vojvodiny. 

Článok 10

Ústav vykonáva činnosti, ktoré zahrňujú prezentáciu, podporu, chránenie, rozvíjanie a organizovanie:

– kultúry, vedy a jazyka slovenského národnostného spoločenstva v AP Vojvodine;

– vrcholnej tvorivosti slovenského národnostného spoločenstva v AP Vojvodine;

– multikultúrnosť a interkultúrnosť na území AP Vojvodiny;

– spolupráce s ustanovizňami a organizáciami kultúry, vedy a umenia v Republiky Srbsko;

– nadväzovanie kontaktov a spolupráce medzi štátnymi, súkromnými a občianskými iniciatívami v oblasti kultúry a umenia;

– sledovanie normatívnej činnosti v oblasti kultúry a umenia a zosúladňovanie s európskymi normami;

– trhovú orientáciu s cieľom zabezpečenia pracovných podmienok a činnosti kultúrnych subjektov;

– ochotníctva slovenského národnostného spoločenstva v AP Vojvodine;

– umeleckej tvorivosti mladých talentov;

– odborného zdokonaľovania a vzdelávania, organizáciu seminárov, dielní a kempov;

– rozvoja turistiky v kultúre; a

– informačno-dokumentačnú činnosť v oblasti kultúry a umenia.Ústav bude vykonávať činnosť na základe vlastných programových a plánových dokumentov, rozhodnutí a uzáverov všetkých tvarov činnosti (orgánov, pracovných telies, odborov), fórumovou a priamou prácou, ako i zapájaním všetkých kompetentných a záujmových organizácií a ustanovizní, predstaviteľov republikových, pokrajinských a obecných orgánov a jednotlivcov z kultúry, osvety a vzdelávania, umenia a tvorivosti.

Ústav môže vykonávať aj iné činnosti so súhlasom Vlády AP Vojvodiny a Národnostnej rady.Článok 11

Do činnosť Ústavu patrí aj vypracovanie rozvojových projektov v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov pre potreby pokrajinského orgánu pre kultúrne činnosti, taktiež pre potreby Vlády, Zhromaždenia AP Vojvodiny a Národnostnej rady.IV. VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA

Článok 12

Organizácia činnosti v Ústave je založená na zabezpečení úspešného vykonu činnosti a uskutočňovaní cieľov pre ktoré je Ústav založený.Článok 13

V Ústave sú utvorené nasledovné organizačné oddelenia:

 1. Rozvojovo-výskumné oddelenie,

 1. Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie (INDOK),

 1. Oddelenie pre kultúrno-umelecké manifestácie, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine.

Pracovné oddelenia v rámci Ústavu pri realizácii svojich programov práce navzájom spolupracujú.

Článok 14

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a kultúrnych združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; sleduje normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; skúma finančnú politiku a ekonomiku kultúry, ako i zdroje financovania (rozpočtové financovanie, donácie, sponzorovanie a pod.).

Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v  kultúre a umení: všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a predpisov, ktoré z nich vyplývajú, ako i účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely pre proces tranzície v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a normy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry.

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškolením pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných podujatí, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

Článok 15

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie (INDOK) spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Vydáva knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie.

Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod.

Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí, najmä s ustanovizňami v Slovenskej republiky a susedných krajinách.

Vymieňa si informácie, knihy, brožúrky, časopisy a iné mediálne formy o kultúrnej politike, manažmente a turistike v kultúre, ako aj o kultúrnej produkcii v krajine a zahraničí, najmä v Slovenskej republiky a susedných krajinách.

Zriaďuje elektronický archív a databanku o ustanovizniach v oblasti kultúry a umenia, o kultúrnych programoch, festivaloch, prehliadkach a memoriáloch, kultúrno-umeleckých spolkoch a združeniach, cenách, bibliografických údajoch vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstvach a knižniciach, nakrúcaní, distribúcii a premietaní umeleckých a dokumentárnych filmoch a ich prehrávaní na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadlach, hudobných súboroch a orchestroch, galériach, výtvarnej tvorbe a výstavach, umeleckých kolóniach, nehnuteľných kultúrnych statkoch a ich chranení, archívoch a múzeach a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia.

Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Článok 16

Oddelenie pre kultúrno-umelecké programy, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení: podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších manifestácií, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov, za spolupráce s predstaviteľmi obcí, Národnostnej rady a Výkonnej rady APV, pripravuje akty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, taktiež kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

Článok 17

V rámci svojho výstavného priestoru, za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, Ústav organizuje výstavy, aukcie obrazov, programy a prezentácie všetkých foriem umeleckej tvorby.

Článok 18

Ústav bude rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými krajinami a regiónmi a s inými krajinami v Európe a vo svete a to výmenou zájazdov divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, kompaktdiskov a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod.

Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Článok 19

Ústav môže v rámci svojho zloženia zriadiť výskumno-rozvojové oddelenie na úžitkové a rozvojové výskumy, ktorých cieľom bude rozvíjanie a skvalitňovanie základnej činnosti Ústavu, ako aj iné organizačné formy.

Rozhodnutie o zriadení oddelení, resp. iných organizačných foriem z odseku 1 tohto článku, o ich právach a povinnostiach v právnom styku, o osobitnom zvážení výsledkov ich činnosti, na návrh Národnostnej rady vynáša Vláda AP Vojvodiny.Článok 20

Pravidlami o organizácii a systematizácii činnosti Ústavu sa bližšie určujú organizačné celky, druh úloh, počet vykonávateľov, druh a stupeň odbornosti a iné pracovné podmienky.V. ZASTUPOVANIE

Článok 21

Ústav zastupuje Riaditeľ Ústavu, bez obmedzenia.

V prípade zaneprázdnenosti Riaditeľa, Ústav zastupuje zamestnanec, ktorého Riaditeľ písomne oprávni, so súhlasom Správneho výboru.

Zamestnanec z odseku 2 tohto článku má všetky oprávnenia Riaditeľa v súlade so zákonom.Článok 22

Riaditeľ môže, prostredníctvom písomného oprávnenia, jednotlivé oprávnenia ohľadom zastupovania preniesť na inú osobu.

Obsah, rozsah a trvanie oprávnenia určuje Riaditeľ.

Osoba z odseku 1. tohto článku zastupuje Ústav v medziach oprávnenia.VI. ORGÁNY ÚSTAVU

Článok 23

Orgány Ústavu sú:

 1. Riaditeľ, ako štatutárny orgán,

 2. Správny výbor, ako spravujúci orgán,

 3. Dozorný výbor, ako dozorný orgán.

1.Riaditeľ

Článok 24

Riaditeľa vymenúva a odvoláva Vláda AP Vojvodiny na dobu štyroch rokov, s možnosťou opätovnej voľby.

Riaditeľ sa vymenúva na základe verejného súbehu, ktorý vypisuje a realizuje Správny výbor.

Verejný súbeh z odseku 2 tohto článku sa vypisuje najmenej 60 dní pred vypršaním mandáta Riaditeľa.

Správny výbor je povinný aby v lehote 30 dní od dňa ukončenia verejného súbehu vykonal voľbu kandidáta a návrh doručil do Národnostnej rady na vyjadrenie mienky.

Na základe návrhu Správneho výboru a predchádzajúcej mienky Národnostnej rady z odseku 4. tohto článku Vláda Vojvodiny vymenúva Riaditeľa.

Ak Národnostná rada a Vláda Vojvodiny neschválili návrh Správneho výboru verejný súbeh sa považuje za nevydarený.Článok 25

Za riaditeľa Ústavu môže byť vymenovaná osoba, ktorá okrem všeobecných podmienok predpísaných zákonom spĺňa aj nasledovné podmienky:

 • získané vysoké vzdelanie spoločenského smeru (akademické štúdium – master, špecializované akademické štúdium, špecializované odborné študium), čiže základné akademické štúdium v trvaní najmenej štyri roky,

 • výborná znalosť slovenského jazyka, a

 • najmenej päť rokov pracovnej skúsenosti v odbore.

Kandidát na riaditeľa má záväzok doručiť program práce a rozvoju Ústavu pre kultúru v nasledujúcom mandátnom období štyroch rokov, ako súčasť súbehovej dokumentácie.Článok 26

Ak Národnostná rada a Vláda AP Vojvodiny neschvália návrh Správneho výboru čiže ak Vláda AP Vojvodiny nevymenuje Riaditeľa, ako aj v prípade, že Riaditeľ ukončí funkciu pred vypršaním mandátu, Vláda AP Vojvodiny vymenuje Úradujúceho riaditeľa, bez predtým vypísaného verejného súbehu, na obdobie najdlhšie na jeden rok.

Podmienky na vymenovanie určené v článku 25 týchto Stanov, ako aj práva, záväzky a zodpovednosti Riaditeľa sa vzťahujú aj na Úradujúceho riaditeľa.Článok 27

Riaditeľ:

 • organizuje a vedie činnosť Ústavu,

 • dbá na zákonnosť činnosti Ústavu a zodpovedá za zákonnosť činnosti Ústavu,

 • vynáša Pravidlá o organizácii a systematizácii činností Ústavu a iné všeobecné akty v súlade so zákonom a týmito Stanovami,

 • zastupuje Ústav,

 • realizuje rozhodnutia Správnej rady,

 • navrhuje program práce a finančný plán,

 • zodpovedá za realizáciu programu práce Ústavu,

 • zodpovedá za hmotno-finančné hospodárenie Ústavu,

 • vynáša jednotlivé rozhodnutia o realizácii a vyžívaní účelových prostriedkov, v súlade s určeným finančným plánom.

 • rozhoduje o jednotlivých právach, záväzkoch a zodpovednostiach vyplývajúcich z pracovného pomeru, v súlade so zákonom a Pravidlami práce,

 • podáva správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Správnemu výboru a Dozornému výboru,

 • utvára komisie a iné pracovné telesá, a

 • vykonáva aj iné úlohy určené zákonom, Pravidlami práce a týmito Stanovami.

Článok 28

Fumkcia Riaditeľa zaniká vypršaním mandátu a odvolaním.

Vláda AP Vojvodiny odvolá Riaditeľa pred vypršaním mandátu:

 • po podaní osobnej žiadosti,

 • ak vykonáva záväzky v rozpore s ustanoveniami zákona, iných všeobecných aktov a týmito Stanovami,

 • vznikom jednej z podmienok na zánik pracovného pomeru, v súlade so zákonom,

 • ak neodbornou, nesprávnou alebo nesvedomitou prácou zapríčiní väčšiu škodu Ústavu alebo zanedbá čiže nesvedomite vykonáva svoje záväzky, čo za následok má vzniknutie alebo možné vzniknutie väščích porúch v práci Ústavu,

 • ak je proti nemu začaté trestné konanie za čin, ktorý ho činí nehodným vykonávania tej funkcie čiže ak ho právoplatným súdnym rozhodnutím odsúdili za trestný čin, ktorý ho činí nehodným na vykonávanie postu Riaditeľa, a

 • z iných dôvodov určených zákonom a týmito Stanovami. 1. Správny výbor

Článok 29

Správna rada má predsedu a ôsmich členov.

Predsedu a členov Správnej rady vymenúva a odvoláva Vláda AP Vojvodiny, na návrh Národnostnej rady.

Mandát predsedu a členov Správneho výboru je štyri roky s možnosťou opätovnej voľby.Článok 30

Členovia Správneho výboru sa vymenúvajú z radov popredných odborníkov a znalcov kultúrnej problematike, na základe návrhu Národnostnej rady.

Predseda a členovia Správnej rady sa menujú na dobu štyroch rokov s možnosťou ešte jednej opätovnej voľby.Článok 31

Zloženie Správneho výboru má byť také aby rešpektovalo najmenej 30% zastúpenosť predstaviteľov menej zastúpeného pohlavia.

Článok 32

Návrh na vymenovanie predsedu a členov Správneho výboru má najmenej o tretinu väčší počet kandidátov od počtu členov Správneho výboru, ktorý sa volí.

Vláda AP Vojvodiny môže, po vymenovanie predsedu a členov Správneho výboru, vymenovať úradujúceho predsedu a členov Správneho výboru.

Vláda AP Vojvodiny, na návrh Národnostnej rady, môže vymenovať úradujúceho predsedu a člena Správneho výboru aj v prípade keď predsedovi čiže členovi Správneho výboru zanikne funkcia pred vypršaním mandátu.

Úradujúci predseda či člen Správneho výboru môže vykonávať tú funkciu najdlhšie jeden rok.Článok 33

Správny výbor pracuje a rozhoduje na zasadnutiach.

Zasadnutie Správneho výboru sa môže uskutočniť ak je na zasadnutí prítomná väčšina členov Správneho výboru.

Správny výbor rozhoduje väčšinou z celkového počtu členov.Článok 34

Správny výbor:

 • schvaľuje Stanovy,

 • schvaľuje iné všeobecné akty v súlade so zákonom a týmito Stanovami,

 • určuje podnikateľskú a rozvojovú politiku,

 • rozhoduje o hospodárení Ústavu,

 • schvaľuje program práce Ústavu, na návrh Riaditeľa,

 • schvaľuje výročný finančný plán,

 • schvaľuje výročný plán dodávok,

 • schvaľuje záverečný účet,

 • schvaľuje výročnú správu o hospodárení a činnosti,

 • dáva návrh o statusových zmenách, v súlade so zákonom,

 • vypisuje súbeh na vymenovanie kandidáta na Riaditeľa,

 • dáva návrh Zakladateľom na kandidáta na Riaditeľa,

 • uzaviera pracovné zmluvy s Riaditeľom na dobu určitú, po vypršanie doby na ktorú je vymenovaný alebo po jeho odvolanie; keď je na post riaditeľa vymenovaná osoba, ktorá je už zamestnaná v Ústave na dobu neurčitú uzaviera anex pracovnej zmluvy, v súlade so Zákonníkom práce,

 • rozhoduje o používaní prostriedkov, v súlade so zákonom,

 • schvaľuje Pracovný poriadok o práci Správneho výboru, a

 • rozhoduje o iných otázkach určených zákonom, týmito Stanovami a inými všeobecnými aktami.

 •  

3. Dozorný výbor

Článok 35

Členov Dozorného výboru vymenúva Vláda AP Vojvodiny, na návrh Národnostnej rady, na dobu štyroch rokov, s možnosťou jednej opätovnej voľby.

Členov Dozorného výboru môže odvolať Vláda AP Vojvodiny aj pred vypršaním mandátu, na návrh Národnostnej rady.

Predsedu Dozorného výboru vymenúva Vláda AP Vojvodiny z radov členov Dozorného výboru.

Návrh na vymenovanie predsedu a členov dozorného výboru má najmenej o tretinu väčší počet kandidátov od počtu členov dozorného výboru, ktorý sa volí.

Mandát predsedu a členov dozorného výboru trvá štyri roky s možnosťou opätovnej voľby.

Článok 36

Dozorný výbor Ústavu má predsedu a dvoch členov.

Zloženie Dozorného výboru má byť také aby rešpektovalo najmenej 30% zastúpenosť predstaviteľov menej zastúpeného pohlavia.Článok 37Návrh na vymenovanie členov Dozorného výboru obsahuje za tretinu väčší počet kandidátov od počtu členov Dozorného výboru, ktorý sa vymenúva.

Za člena Dozorného výboru nemôže byť zvolená osoba, ktorá je členom Správneho výboru.Článok 38

Dozorný výbor:

 • dozerá na zákonnosť činnosti Ústavu,

 • kontroluje periodické zúčtovania a zisťuje, či sú vypracované v súlade s predpismi,

 • schvaľuje Pracovný poriadok, a

 • vykonáva aj iné úkony stanovené zákonom a týmito Stanovami.

O výsledkoch dozoru Dozorný výbor podáva správu Zakladateľom, najmenej raz v roku.

Správa z odseku 2 tohto článku Dozorný výbor doručuje Riaditeľovi a Správnemu výboru.

Článok 39

Vláda AP Vojvodiny môže, po vymenovanie predsedu a členov Dozorného výboru, vymenovať úradujúceho predsedu a členov Dozorného výboru.

Vláda AP Vojvodiny, na návrh Národnostnej rady, môže vymenovať úradujúceho predsedu a členov Dozorného výboru aj vtedy keď predsedovi či členovi Dozorného výboru zanikne funkcia pred vypršaním mandátu.

Úradujúci predseda či člen Dozorného výboru môže vykonávať tú funkciu najdlhšie jeden rok.

Článok 40

Predsedom a členom Správneho a Dozorného výboru môže byť určená úhrada pre prácu, na spôsob a pod podmienkami určenými aktom Správneho výboru, so súhlasom Národnostnej rady.VII. UMELECKÉ, PROGRAMOVÉ A ODBORNÉ ÚLOHY

Článok 41

Osoba, ktorá vykonáva umelecké, programové a odborné úlohy v Ústave, môže založiť pracovný pomer na dobu určitú na základe pracovnej zmluvy, na dobu troch rokov, s môžnosťou opätovného založenia pracovného pomeru, na základe aktov o organizácii a systematizácii činnosti Ústavu.

Zamestnanci na umeleckých, programových a odborných úlohách (postup vymenovania a opätovného vymenovania, audícia pre umelecke úlohy, recenzia pre odborné úlohy, kontinuovaný príspevok vo vykonávaní umeleckých alebo programových odborných úloh a iné) sa určuje aktom o organizácii a systematizácii činnosti Ústavu.

Vláda AP Vojvodiny, na návrh Správneho výboru a mienky Národnostnej rady, určuje listinu umeleckých, programových alebo odborných úloh v Ústave, na ktorých sa pracovný pomer môže založiť v súlade s odsekom 1 tohto článku.

Článok 42

Umelecké, programové alebo odborné úlohy v Ústave sa môžu vykonávať aj uzavieraním autorských zmluv, zmlúv o dielo alebo iných zmluv, medzi riaditeľom Ústavu a samostatnými umelcami alebo inými fyzickými osobami.

Článok 43

Vláda AP Vojvodiny a Národnostná rada majú právo Riaditeľovi a Správnemu výboru Ústavu navrhnúť opatrenia s cieľom zabezpečiť nehatenú činnosť Ústavu, na vykonávanie ktorej bol Ústav i založený, a žiadať i sprístupnenie takých správ o činnosti a hospodárení Ústavu, ktoré Rozhodnutie o založení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov nepredvída, tiež podnikať iné opatrenia, ktorými sa zabezpečujú podmienky na vykonávanie činnosti Ústavu.

Článok 44

Vláda AP Vojvodiny schvaľuje Stanovy, program práce, výročný finančný plán, záverečný účet a správu o hospodárení, po obstaraní mienky Národnostnej rady.

Práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnaných sa uskutočňujú v súlade so zákonom a všeobecnými aktami Ústavu.

Článok 45

Ústav podáva správu o svojom hospodárení Vláde AP Vojvodiny a Národnostnej rade, najmenej raz ročne

Článok 46

Na vykonávanie jednotlivých odborných prác zo svojej príslušnosti Ústav môže angažovať iné právnické alebo fyzické osoby.

VIII. FINANCOVANIE ÚSTAVU

Článok 47

Hospodárenie Ústavu je stanovené v programe práce.

Program práce z odseku 1 tohto článku sa vzťahuje na obdobie jedného kalendárneho roku.

Program práce s návrhom finančného plánu Ústav doručuje Pokrajinskému sekretariátu pre kultúru AP Vojvodiny (ďalej iba: ,,Pokrajinský sekretariát“).

Program práce schvaľuje Správny výbor Ústavu, na návrh Riaditeľa Ústavu.

Článok 48

Ústav vypracuje strednodobý plán práce, ktorým sa určuje: štvorročný plán práce, prostriedky na uskutočnenie toho plánu, kádre na realizáciu štvorročného plánu práce a iné.

Strednodobý plán práce schvaľuje Správny výbor, na návrh Riaditeľa.

Článok 49

Prostriedky na prácu a programovú činnosť Ústav zabezpečuje:

 • z rozpočtu AP Vojvodiny,

 • z projektov, ktoré financujú druhé úrovne moci, na základe súbehov

 • predajom výrobkov a služieb na trhu,

 • z fondov, základín, donácií, darov, príspevkov a sponzorských podpôr,

 • z príjmov uskutočnených vlastnou činnosťou, a

 • z iných zdrojov, v súlade so zákonom.

Prostriedky z odseku 1 alinea prvá tohto článku sa používajú na financovanie stálych výdavkov, kultúrnych programov, investičnej údržby, bežných opráv a údržbu vybavenia, platov, dodatkov, úhrad a iných príjmov Riaditeľa, Správneho výboru a Dozorného výboru, ako aj zamestnancov, v súlade s Rozhodnutím o založení Ústavu, Stanovami, programom práce a Finančným plánom Ústavu.

V prípade zániku práce Ústavu prostriedky patria Zakladateľom.

Článok 50

Zakladatelia určujú ktoré kultúrne programy či časti programov Ústavu sa budú financovať z rozpočtových prostriedkov Zakladateľov.

AP Vojvodina s Ústavom uzaviera zmluvu o financovaní schválených programov a častí programov na základe ročného Programu práce Ústavu.

Výplata prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny za potreby Ústavu sa koná na základe rozhodnutia o prevode prostriedkov, v súlade so zákonom.

Ústav doručuje Zakladateľom návrh ročného Programu práce najneskoršie do 01. júla bežného roku, na nasledovný rok.Článok 51

Stav prostriedkov Ústavu sa zisťuje záverečným účtom, a podľa potreby aj periodickými zúčtovaniami, ktoré schvaľuje Správny výbor.

IX. OCHRANA VŠEOBECNÉHO ZÁUJMU

Článok 52

Za účelom zabezpečenia ochrany záujmov Ústavu, na základe predbežne zaopatrenej mienky od Národnostnej rady, Vláda AP Vojvodiny dáva súhlas na:

Stanovy,

 • stausové zmeny,

 • program práce,

 • výročný finančný plán, a

 • iné akty v súlade so zákonom.

Zakladatelia rozoberajú a schvaľujú výročnú správu o činnosti Ústavu a iné správy o realizácii plánov a programov.

Článok 53

Pokrajinský sekretariát určuje smernice na realizovanie programových dokumentov, sleduje uskutočňovanie hospodárskej politike Ústavu a navrhuje čiže podniká opatrenia, ktorými sa zabezpečujú podmienky pre ich nehatené fungovanie.Článok 54

Národnostná rada dáva predbežný súhlas na:

 • úverové zadlžovanie v bankách, fondoch alebo iných finančných organizáciach,

 • zmluvy o finančnom čiže operatívnom lízingu, a

 • rokovania, úkony a právne úkony s tretímy osobami, ktorými sa úverovo zadlžuje, zaťažuje majetok Ústavu alebo sa používajú iné prostriedky zabezpečenia pohľadávok.Článok 55

Správny výbor schvaľuje Pravidlá o organizácii a systematizácii činnosti Ústavu.Článok 56

Na žiadosť Zakladateľov, najmenej raz v roku, Ústav oboznamuje Národnostnú radu a Vládu Vojvodiny o svojej činnosti.X. VEREJNOSŤ ČINNOSTI

Článok 57

Činnosť Ústavu je verejná.

Verejnosť práce sa zabezpečuje:

 • stálym alebo občasným zverejňovaním výsledkov činnosti a výskumov,

 • oboznamovaním prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie a iných prostriedkov verejného informovania o otázkach spätých s činnosťou Ústavu, a

 • usporiadaním úradnej webovej stránke.

Údaje a informácie o činnosti Ústavu poskytuje Riaditeľ alebo osoba, ktorú on oprávni.XI. OBCHODNÉ TAJOMSTVO

Článok 58

Za obchodné tajomstvo Ústavu sa považujú doklady a údaje čie by sprístupnenie neoprávnenej osobe, pre ich charakter a význam, bolo v rozpore so záujmami Ústavu.

Ústav je povinný ako obchodné tajomstvo chrániť nasledovné doklady a údaje:

 • ktoré príslušný orgán vyhlási za obchodné tajomstvo,

 • ktoré príslušný orgán, ako dôverné, zdôverí Ústavu,

 • ktoré obsahujú ponuku na súbehy alebo verejné súťaže, po uverejnenie výsledkov súbehu,

 • ktoré majú osobitný spoločensko-ekonomický význam,

 • plán fyzicko-technickej ochrany miestností a majetku Ústavu, a

 • ktoré Ústav, osobitným rozhodnutím, vyhlási za obchodné tajomstvo.Spôsob nakladania s dokladmi a údajmi z odseku 2 tohto článku, orgány a zamestnanci, ktorí sú zodpovední za chránenie a odhalenie obchodného tajomstva, opatrenia ochrany údajov, ktoré predstavujú obchodné tajomstvo a iné významné otázky sa stanovujú Pravidlami, ktoré vynáša Riaditeľ.

Všetci zamestnanci Ústavu sú povinný chrániť obchodné tajomstvo, rovnako ako aj členovia Správneho výboru a Dozorného výboru, ktorí sa na hocijaký spôsob oboznámia s dokladmi alebo údajmi, ktoré sa považuje za obchodné tajomstvo.XII. INFORMOVANIE ZAMESTNANCOV

Článok 59

Zamestnanci v Ústave majú právo byť informovaní o otázkach, ktoré sú dôležité pre uskutočňovanie ich práv, na spôsob a podľa postupu určenými zákonom a týmito Stanovami.Článok 60

Informovanie zamestnancov v Ústave sa uskutočňuje zverejňovaním všeobecných aktov, zápisníc, rozhodnutí, uzáverov, informácií a iných aktov na úradnej webovej stránke Ústavu.XIII. OCHRANA PRÁV ZAMESTNANCOV

Článok 61

Zamestnanci v Ústave uskutočňujú svoja práva, záväzky a zodpovednosti vyplývajúce z pracovného pomeru aj na základe práce v súlade so zákonom, pracovným poriadkom, a inými všeobecnými a jednotlivými aktami Ústavu.Článok 62

Za účelom uskutočnenia svojich práv zamestnanec Ústavu písomne oslovuje Riaditeľa.

Proti rozhodnutiu, ktorým je poškodené právo zamestnanca alebo keď zamestnanec zistil poškodenie práva, zamestnanec môže podať žalobu pred príslušným súdom.

Lehota za podanie žaloby je 90 dní od dňa doručenia rozhodnutia čiže spoznania o poškodení práva.Článok 63

Zamestnaci v Ústave uskutočňujú právo na štrajk v súlade so zákonom a všeobecnými aktami orgánov Ústavu.

Všeobecným aktom Riaditeľa sa určujú úkony, ktoré sa, za účelom ochrany všeobecného záujmu a záujmu Ústavu musia vykonávať v priebehu štrajka, ako aj spôsob ich vykonávania.

Riaditeľ určí zamestnancov, ktorí budú pracovať na uskutočňovaní úkonov z odseku 2 tohto článku.

Voči zamestnancovi, ktorý nesplní Riaditeľov príkaz z odseku 3 tohto článku budú podniknuté opatrenia v súlade so zákonom.XIV. OCHRANA A ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIAČlánok 64

Správny výbor, v súlade so zákonom, vynáša rozhodnutia a podniká opatrenia na ochranu a zlepšenie životného prostredia v rámci činnosti Ústavu, rozhoduje o zabezpečení prostriedkov na tie účely, vytvára pracovné telesá a určuje osoby, ktoré sú zadĺžené za uskutočňovanie rozhodnutí a opatrení na ochranu a zlepšenie životného prostredia.

Opatrenia na ochranu životného prostredia zahrňujú uplatňovanie súčasných technicko-technologických riešení, ktoré zabezpečujú zamedzenie čiže odstránenie dôvodov, ktorí zapríčinili sťažené pracovné podmienky a podnikanie opatrení za účelom pomoci iným orgánom a organizáciam, ktoré sa zaoberajú touto otázkou.XV. VŠEOBECNÉ AKTYČlánok 65

Všeobecné akty v Ústave schvaľujú Správny výbor a Riaditeľ, v súlade so zákonom, rozhodnutím zakladateľov a týmito Stanovami.Článok 66

V Ústave sa, okrem Stanov, schvaľujú aj nasledovné všeobecné akty:

– Pravidlá o organizácii účtovníctva,

 • Pravidlá o úradníckom a archívnom hospodárení,

 • Pravidlá o fyzickom a technickom zabezpečení,

 • Pravidlá o protipožiarnej ochrane,

 • Pravidlá o práci v súlade so zákonom,

 • Pravidlá o bezpečnosti a zdraví pri práci,

 • Akt o odhade rizika, a

 • iné akty v súlade so zákonom, rozhodnutím zakladateľov a týmito Stanovami.

Zmeny a doplnky všeobecných aktov sa konajú po postupe ich schválenia.Článok 67

Postup zmeny a doplnku Stanov sa iniciuje na návrh Zakladateľov, Správneho výboru a Riaditeľa.

Rozhodnutie o zmene a doplnkoch Stanov schvaľuje Správny výbor, za základe zadováženej mienky Národnostnej rady a so súhlasom Vlády AP Vojvodiny.

Článok 68

Výklad ustanovení týchto Stanov je v kompetencii Správneho výboru.

Výklad ustanovení všeobecných aktov je v kompetencii orgána, ktorý ich schválil.

 

XVI. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 69

Všeobecné akty, ktoré platili v deň schválenia týchto Stanov zostávajú právoplatné, kým sa neschvália nové, a ak sú v rozpore so zákonom a týmito Stanovami uplatňovať sa budú ustanovenia zákona a týchto Stanov.Článok 70

Ústav je povinný aby všeobecné a iné akty zosúladnil s týmito Stanovami, za poldruha roka od dňa nadobúdania právoplatnosti týchto Stanov.

Článok71

Ustanovenia týchto Stanov, ktoré sa vzťahujú na postup a podmienky na vymenivanie Riaditeľa. Predsedu a členov Správneho výboru či Dozorného výboru sa budú uplatňovať od zániku mandátu iaditeľa, predsedu a členov Správneho či Dozorného výboru.

Článok 72

Nadobúdaním platnosti týchto Stanov zaniká platnosť Stanov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, číslo 01-120 z dňa 15. júna 2010.

Článok 73

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť ôsmeho dňa od dňa zverejnenia na úradnej webovej stránke Ústavu a budú zverejnené po dostávaní súhlasu Vlády AP Vojvodiny.V Novom Sade, dňa 08.11. 2011

Číslo: 01-338 

PREDSEDA SPRÁVNEHO VÝBORU

Vladimír Valentík

 

Preklad do slovenčiny: Pavel Matúch, tlmočník slovenského jazyka