Internetový portál dolnozemských Slovákov

Cieľom projektu je vypracovať a prevádzkovať moderný, dynamický a pútavý internetový portál kultúry dolnozemských Slovákov.

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Webová stránka bude v troch jazykoch (v slovenčine, srbčine a anglíčtine) a bude koncipovaná tak, aby zahŕňala a systematicky znázorňovala:

● všetky segmenty kultúry: vydavateľstvo, vizuálne umenie, divadlo, hudobno-tanečnú činnosť, spolkovo-folklórnu činnosť, etnografickú (muzeálnu) činnosť a kultúru v médiách;

● všetky úrovne kultúrnej činnosti (od profesionálnej po ochotnícku);

● všetky špecifiká lokalít, v ktorých žije aj slovenská komunita (osobitne z aspektu kultúrneho turizmu);

● verejné, súkromné a iné záujmové zduženia, ktoré vo svojich programoch rozvíjajú činnosť zachovávania, zveľaďovania a rozvoja kultúry dolnozemských Slovákov;

V rámci určitých kategórií budú tak textuálne ako aj foto a video záznamy, hudobné prílohy a tiež fórum.

 

Ciele:

Internetový portál má za cieľ:

1.domácu a zahraničnú verejnosť informovať o všetkých aktuálnych kultúrnych podujatiach vojvodinských Slovákov prostredníctvom tzv. Kalendára kultúrnych podujatí

2.sledovať všetky kultúrne podujatia vojvodinských Slovákov, písať záznamy z udalostí, dokumentovať ich foto a video dokumentáciou a zviditeľňovať vo verejnosti

3.podnecovať najmä mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali tak do poriadania kultúrnych manifestácií a festivalov ako aj do programov týkajúcich sa ochrany nášho kultúrneho dedičstva

 

Význam:

Prehľadné a systematické znázorňovanie všetkých kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov zabezpečuje lepšiu koordináciu a tak aj fungovanie celého kultúrneho systému. Vyhne sa tak možnému krytiu dôležitých kultúrnych podujatí.

Trojjazyčná prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov prispie k lepšej informovanosti širšej verejnosti. Je to osobitne dôležité v kontexte multietnickej spoločnosti žijúcej v Srbsku, ktorej smerom je otváranie sa a interkultúrny dialóg.

Zároveň internetová prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov otvára dvere k spolupráci Ústavu s inými kultúrnymi inštitúciami, ako doma tak aj v zahraničí, čo je zaistená cesta do budúcnosti poznačenej interkultúrnosťou.

 

Projekt bol schválený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a realizovaný v roku 2009.