Ďalšie dielo bibliografky Boženky Bažíkovej

Do edície Bibliografie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na sklonku minulého roku pribudol tretí zväzok. Autorka Boženka Bažíková knihou Selektívna bibliografia Miroslava Benku pokračuje v bibliografickej práci a zostavovaní personálnych bibliografií vojvodinských Slovákov. V roku 2014 v tejto edícii vydala Bibliografiu Viery Benkovej a predtým ako prvý zväzok v roku 2010 vyšla Bibliografia Andreja Ferku, ktorú zostavil Víťazoslav Hronec.

Boženka Bažíková celý pracovný vek pôsobí v knihovníckom prostredí – v Knižnici Matice srbskej v Novom Sade a dráhu zostavovateľky bibliografií si začala kliesniť prednedávnom. Knihy tohto druhu sú zriedkavé a ešte vzácnejšie v menšinových pomeroch, kde je potreba zviditeľňovania autorov a trvalého zachovávania stôp výraznejšia. Výberové bibliografie sú zriedkavé aj preto, že sú späté s tvorbou jedného autora, s rozsahom jeho produkcie, záujmom o jeho tvorbu, ale zriedkavé sú predovšetkým z dôvodu, že je málo odborníkov bibliografov, ktorí by sa tejto činnosti venovali sústavne.

Ako nám samotný titul napovedá, v knihe sa záujemca môže oboznámiť s doterajšou prácou režiséra a všestranného umelca Miroslava Benku v oblasti divadelníctva. Podnetom vzniku uvedenej bibliografie je umelcovo životné jubileum, totiž Miroslav Benka vlani oslávil šesťdesiate narodeniny. V úvodnom slove autorka uvádza, že práca na zostavovaní trvala dva roky (2014 – 2016). Spôsob písania takýchto kníh je náročný a treba sa vopred ozbrojiť trpezlivosťou. Práca bibliografa si vyžaduje zasvätenosť do témy, ktorú spracúva, vynaliezavosť a húževnatosť v pátraní po materiáli, ktorý je často nedostupný. Ako hovorí autorka: „Svätým princípom bibliografie ako náuky (...) je záznamy spracúvať de visu, čiže s publikáciou (čítaj dôkazom) v ruke” (s. 7). Ku zdrojom opisu sa mnohokrát nedá dostať fyzicky, tak sa „údaje čerpali zo sekundárnych zdrojov (z iných bibliografií, z kníh iných autorov, z osobného archívu režiséra M. Benku, z údajov zaslaných e-mailom zo Slovenska a z internetu)” a tie boli označené hviezdičkou (*), a tam, kde „nebolo uvedené meno autora (...), ale sú objektívne predpoklady, že sa im venoval, teda vypracoval sám M. Benka, tento údaj uvádzame v hranatej zátvorke,” hovorí autorka. Teda tento princíp, na ktorom sa zakladá knihovnícka prax, nebolo možné v úplnosti dodržať.

Kniha má 416 strán, 1 998 bibliografických jednotiek a zachytáva tvorbu Miroslava Benku od 23. októbra 1971 do 3. októbra 2015. Výberová (selektívna) je preto, lebo sú v nej materiály, ktoré úzko súvisia len s jeho divadelnou činnosťou a výtvarnou tvorbou, a vyberali sa tie, v ktorých má Miroslav Benka najväčší podiel. Niektoré materiály nachádzajúce sa v zahraničí, keďže neboli prístupné, nie sú zaradené do knihy. V bibliografii sa nachádzajú súpisy programových bulletinov k predstaveniam, ktoré režíroval, katalógy a bulletiny k podujatiam súvisiacim s divadlom, záznamy o jeho predstaveniach v ročenkách, almanachoch, záznamy o predstaveniach odvysielané v elektronických médiách, tiež rozhlasové hry v jeho realizácii, postavy, ktoré stvárnil ako herec, scénická a grafická tvorba, ako aj výtvarná. Zaradené sú aj texty kritikov, ktorí hodnotili jeho prácu a boli publikované v knihách, časopisoch a novinách, autorské texty Miroslava Benku a jeho umelecké fotografie. Ako autorka uvádza: „Benka je všestranným umelcom, nie iba režisérom, je i hercom, scénografom, kostymérom...” To všetko autorka spracovala do podoby bibliografických jednotiek, opierajúc sa o medzinárodné štandardy, ktoré platia v knihovníctve. Na spracovanie údajov z kníh použila pravidlá ISBD(M), čiže International Standard Bibliographic Descriptions – Monographs, a so sériových publikácií – ISBD(S) – International Standard Bibliographic Descriptions – Serials (ISBD(S)). To sú pravidlá, ktoré vytvorila Medzinárodná federácia knihovníckych združení a inštitúcií, na popis širokého spektra knihovníckych materiálov a katalogizovanie do knižničných systémov. Bibliografia je opatrená úvodom a jadro tvoria bibliografické jednotky. Tie sú rozvrhnuté do štrnástich kapitol, roztriedené sú podľa druhu materiálu a usporiadané chronologicky. Selektívna bibliografia Miroslava Benku má až sedem registrov, súpis skratiek a životopis Miroslava Benku. Samotné záznamy sú v takom jazyku a písme, v akom boli bibliografické jednotky pôvodne zverejnené. Keď ide o poznámky, ktoré sprevádzajú hlavný bibliografický popis, napísané sú v slovenskom jazyku.

Chvályhodné je, že autorka Boženka Bažíková vycítila potrebu venovať sa činnosti, ktorej výsledok bude užitočný tým, čo sa uberajú vedeckými dráhami a pátrajú po poznatkoch v predloženej tematike. Dnes bibliografickú prácu uľahčujú dostupné elektronické katalógy národných, univerzitných a špeciálnych knižníc, v ktorých sa opisovaná publikácia nachádza, čiže záznam o nej je možné prezrieť a overiť si. Preto dúfame, že vydanie tejto knihy bude podnetné aj pre mladých bibliografov.

Kniha Selektívna bibliografia Miroslava Benku je prínosom zachovávaniu a rozvíjaniu kultúry vojvodinských Slovákov, osožná je predovšetkým vedeckým pracovníkom, bádateľom, teatrológom, kulturológom, historikom, ale aj režisérom, hercom a iným záujemcom o divadelné umenie, kultúru vojvodinských Slovákov vôbec a najmä zaslúžilému umelcovi Miroslavovi Benkovi. Potulky bibliografickými zákutiami záujemcom uľahčia putovanie svetom informácií a ako odrazový mostík ich privedú k želanému cieľu.

Na záver si pripomenieme slová maďarského etnológa Vilmosa Voigha, ktorý hovorí: “...nezvykli sme si zvlášť všímať, či oceňovať skutočnosť, že niektorá kniha je dobrá, objavná, pokiaľ ide o fakty, a teoreticky novátorská, keď ide o ich spracovanie. Je to ako so zdravím – začneme si ho uvedomovať, až keď ochorieme”.

Daniela Lomenová
Pozri aj: 
Miroslav Benka (životopis)