MOMS v Belehrade patrí od svojho založenia medzi najmladšie v Srbsku. Zaujímavé je, že aj napriek tomu bol v tejto odbočke začlenený jeden z najstarších členov matice. Napríklad Michal Urban – narodený v roku 1908, bol členom MSJ a tým, že býval v Belehrade, tak dodatočne po vzniku tohto MOMS-u aj jeho čestným členom.

V súvislosti matičnou činnosťou nemžno nespomenúť, že v ulici Kneza Michaila 2 v Belehrade je postavená pamätná tabuľa v slovenskom a srbskom jazyku na počesť Dr. Jánovi Bulíkovi - prvému predsedovi MSJ, ktorý tiež žil v Belehrade. Táto iniciatíva vyšla zo strany členov Kovačického MOMS-u, kde je neskôr urobený aj memoriál Dr. Jána Bulíka.

MOMS Belehrad bol založený v roku 2002 na pôde veľvyslanectva Sloveskej republiky v Belehrade. Žiaľ skutočnosť je taká, na čo poukazuje aj predchádzajúci fakt, že vlastne od založenia a do súčasnosti táto organizácia nemá žiadne adekvátne priestory na fungovanie, pričom sa používajú improvizované miestnosti a priestory iných organizácií a ustanovizní, ktoré zabezpečujú členovia rady.

Na činnosť a stretávanie členov MOMS v Belehrade sa používali rôzne priestory Techologicko – metalurgickej fakulty a iné, vrátane priestorov ktoré používa Spolok priateľstva Juhhoslovanov, Čechov a Slovákov. Prepojenosť týchto inštitúcií neleží iba na priestoroch, ale je viditeľná od samotného založenia MOMS-u v Belehrade. Na iniciatívu Prof. dr. ing. Vladimíra Valenta (zakladajúceho člena a predsedu výkonnej rady MOMS v Belehrade) vznikla organizovaná a veľmi aktívna spolupráca dvoch inštitúcií, ktoré sa navzájom dopĺňali.

Zo začiatku to bolo dôležité napojenie sa na kontakt s lokálnou jednotkou, ktorá neskôr až do súčasnosti pravidelne sprostredkuje a predstavuje rôzne kultúrno – umelecko – osvetové podujatia. Prevažne ide o hudbu, spev, tanec a divadlo slovenskej národnostnej menšiny. Okrem toho je nadviazaná spolupráca nielen s insitnými maliarmi, ale i akademickým výtvarným umením Slovákov z Vojvodiny a ich prezentáciou v lokálnych a štátnych múzeách a galériách.

Aj napriek aktívnej spolupráci so Spolkom priateľstva Juhoslovanov, Čechov a Slovákov a ich mnohopočetnými členmi sa v rokoch 2009 a 2010 činnosť MOMS v Belehrade zviedla na stretnutie dozorného a výkonného výboru. Ako dôvody sa uvádzajú nedostatky financií a hlavne adekvátnych priestorov, ale tiež je podstatný aj nezáujem členov MOMS-u, kde podľa slov aktívnych členov je ich odozva minimálna.

Marijan Pavlov
Pozri aj: