Vladimír Hurban Vladimírov

Dramatik, prozaik, evanjelický farár

Vladimír Hurban Vladimírov vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban narodil sa 4. augusta 1884 v Starej Pazove. Bol vnukom J. M. Hurbana a synovec S. H. Vajanskeho. Časť gymnaziálnych štúdií absolvoval v Záhrebe, evanjelickú teológiu vo Viedni a Bratislave. Celý život posobil ako farár v rodisku. V roku 1913 časopisecky publikoval úryvky z trojdejstvovej drámy z dedinského prostredia Záveje (kn. 1922, insc. 1923). Dráma prináša príznačné prvky dramatiky VHV - redukciu postav, trojuholnik vzťahov, spor biologického a ľudského. Mravná norma i zákon sú u sedliactva podmienené zdedeným inštinktívnym putom k pôde. Záveje symbolizujú verdikt nad nemajetnou, chorľavou a neplodnou Katušou.

V päťdejstvovej dráme Zem (kn. 1931, insc. 1938) sa zem stáva symbolom trvácnosti - determinuje pozemské št'astie človeka (zem ako majetok) a zároveň ho nivelizuje (zem ako hrob). Symbolika studne súvisí s biologizujúcim, vitalistickým chápanim sveta u VHV. Experimentálna hra v štyroch ,,oddeleniach" S. 0. S. (Spolok obrodených svätých, 1923) vyznieva ako akceptovanie života a telesnosti. Ústrednou postavou je Ona, kňažka novej asketickej sekty. Hra je založená na dualite telo - duch, mužské - ženské, život -smrť, oheň - voda a využíva motív dvojníka. Hra Homo sapiens (Slovenské pohlady 1924) je prvou časťou zamýšľanej trilógie. VHV ňou chcel dokázať nemennosť človeka ako bytosti ovládanej hladom a sexualitou.

Hra v dvoch ,,polách" sa odohráva na rozhraní paleolitu a neolitu. Popri reálnych postavách Paleolita, Neolita, Feminy a i. v nej v úlohe antickeho chóru účinkujú More,Víchor, Hlad, Láska a i. Dôležitú úlohu zohráva príznakový prehovor, gesto, mimika, pohyb, svetelné a zvukové efekty. Trojuholník vzt'ahov a motív dvojníka zužitkoval VHV aj v trojdejstvovej dráme, napísanej 1941, Zámka škripí (kn. 1973, insc. 1982). Postava Zámočníka sa dá interpretovat' ako bozske ve-domie (vsevidiace oko) a jeho pritomnost' v cloveku (svedomie, Zamocnik ako vniitorny hlas väzňa Tobora). Hra posúva protagonistu od fyzickej neprítomnosti (väzenie) cez duševné nebytie (návrat do domácnosti plnej ,,hriechu”) k nebytiu fyzickému (samovražda ako vstup do ríše slobody). VHV prispel k prekonaniu tradičnej realistickej dramatiky smerom k naturalizmu, symbo-lizmu a expresionizmu.

Bol novátorom v oblasti témy a experimentátorom v kompozícii, niekedy na ukor dramatického napätia a presvedčivosti dejových zvratov. Styčným prvkom experimentálnych i dedinských hier je biologizujúce nazeranie na človeka. Historickej téme sa VHV venoval v hrách Trenčiansky Matúš (1920), Reštavrácia (1921, insc. 1926), Ľudovít Štúr (1926) a v komédii Vršatského hradu verný Budiač (1933). Napísal operetné libretá Pekná, nová maľovaná kolíska (1923) a Nápitok lásky (1927) i operné libreto Mataj (1931). Bol priekopníkom žánru rozhlasovej hry a filmového scenára (Palica v živote človeka, 1931) • Ď. d.: hry Milica Nikoličová (1922, insc. 1934), Divé husi (1933), veselohry Tri aktovky (1921), Či nepoznáte môjho synovca? (1930), Kvitancia (1931); zbierka krátkych próz Pazovské čítanie (1932). Spisy: Súborné dielo 1 (1984).

Zomrel v Starej Pazove 28. septembra roku 1950.

You need Flash player to see this content.

Zakorenení v stopách predkov predchádzajúce

Ján Kmeť

Akademik, doktor vied, literárny vedec, kultúrny historik, redaktor a všestranný kultúrny dejateľ

Prvý akademik Srbskej akadémie vied z radov vojvodinských Slovákov, Dr.

Zuzana Chalupová

Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice

Maliarsky opus Zuzany Chalupovej najčastejsie tvorili figurálne kompozície žánrových scén z nášho každodenného dedinského života a práce. Zuzana Chalupová maľovala chov hydiny, pranie, dojenie kravy, okopávanie kukurice, žatvu a iné práce dedinčanov. Maľovala ich často v bohato dekorovaných interiéroch sedliackej izby pri rodinnej večeri, pytačkách, modlitbe, odobierke a pod. Jej maliarsky prejav je výrazne naratívny.

Zuzka Medveďová

Prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov

Jedna z prvých slovenských maliarok Zuzka Medveďová sa narodila 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine, čo v podstatnej miere ovplyvnilo jej tvorbu nielen tematicky, ale i vo výtvarnom názore. Zuzka Medveďová svoje výtvarné nadanie prejavila ešte v ľudovej škole, ktorú navštevovala v rodisku, v triede učiteľa Michala Kellembergera. Širšia verejnosť si ju ako nádejnú výtvarníčku prvýkrát všimla počas Národného zhromaždenia, čiže prvých Slovenských národných slávností v Petovci 28.

Ján Čajak ml.

Prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor

Ján Čajak mladší (pseud. Ján Blatňanský, Ján Svätojánsky, Junior) bol známy slovenský prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka.

Narodil sa 18. júla 1897 v Selenči. Na školy chodil v Báčskom Petrovci, Sarvaši, Novom Vrbase a Novom Sade. Evanjelickú teológiu skončil v Bratislave a Prešove. Vzdelanie ukončil v Belehrade na Vysokej škole pedagogickej.

Ján Sirácky

Historik, kultúrny dejateľ, prekladateľ

Narodil sa 29. mája 1925 v Báčskom Petrovci v chudobnej roľníckej rodine. Tu vychodil štyri triedy ľudovej školy a päť tried slovenského gymnázia. Pokračoval v štúdiu na Gymnáziu so slovenskou vyučovacou rečou v Šuranoch, ale zmaturoval roku 1944 ako súkromný žiak rovnakého gymnázia v Košiciach. V lete roku 1944 sa podobne ako väčšina žiakov slovenského gymnázia v Petrovci zapojil do protifašistického hnutia a od jesene roku 1944 bol príslušníkom slovenskej XIV. vojvodinskej brigády.

Vladimír Hurban Vladimírov

Dramatik, prozaik, evanjelický farár

Vladimír Hurban Vladimírov vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban narodil sa 4. augusta 1884 v Starej Pazove. Bol vnukom J. M. Hurbana a synovec S. H. Vajanskeho. Časť gymnaziálnych štúdií absolvoval v Záhrebe, evanjelickú teológiu vo Viedni a Bratislave. Celý život posobil ako farár v rodisku. V roku 1913 časopisecky publikoval úryvky z trojdejstvovej drámy z dedinského prostredia Záveje (kn. 1922, insc. 1923).

Adam Vereš

Evanjelický farár, prvý biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii

Evanjelický farár a prvý biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii, Adam Vereš, sa narodil 15. Novembra 1883 v Starej Pazove z otca Adama, notára a matky Márii, rod. Kiršnerovej.

Mikuláš Schneider Trnavský

Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg, národný umelec

Mikuláš Schneider - Trnavský sa narodil 24. mája v roku 1881 v Trnave. Bol hudobným skladateľom, dirigentom, pedagógom a národným umelcom. Počas celého života sa venoval ľudovej hudbe. Ako mladý spieval v chlapčenskom zbore u jezuitov, neskoršie bol organistom a regenschorom.

Viliam Figuš Bystrý

Hudobný skladateľ, pedagóg, autor prvej slovenskej opery

Viliam Figuš-Bystrý sa narodil 28. februára roku 1875 v Banskej Bystrici. Bol známym hudobným skladateľom a priekopníkom slovenskej národnej hudby. Je autorom prvej slovenskej opery Detvan. Hudobní odborníci ho považujú za reprezentanta novej vývinovej cesty slovenského hudobného umenia. V rokoch 1903 – 1907 pôsobil ako učiteľ v Padine.

Ján Kvačala

Evanjelický teológ, historik

Ján Kvačala sa narodil v Báčskom Petrovci v učiteľskej rodine. Rodičia pochádzali však zo Slovenska; otec z Beckova a matka z rodiny Godrovcov. Terézia Godrová bola dcéra Jozefa Godru, rodáka z Bohuníc, ktorý od roku 1830 pôsobil 42 rokov ako učiteľ a kantor – levita v slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Laliti.