Zuzana Chalupová

Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice

Maliarsky opus Zuzany Chalupovej najčastejsie tvorili figurálne kompozície žánrových scén z nášho každodenného dedinského života a práce. Zuzana Chalupová maľovala chov hydiny, pranie, dojenie kravy, okopávanie kukurice, žatvu a iné práce dedinčanov. Maľovala ich často v bohato dekorovaných interiéroch sedliackej izby pri rodinnej večeri, pytačkách, modlitbe, odobierke a pod. Jej maliarsky prejav je výrazne naratívny. Na každom obraze sa snažila pomocou početných figúr v pohybe vyrozprávať štetcom príhodu alebo udalosť z každodenného života. Individuálnou príznačnosťou jej výtvarnej poetiky a ikonografie je však to, že všetky postavy na jej obrazoch majú takmer uniformné detské, anjelské tváre s okrúhlymi červenými lícami a nevinnými očami. Výtvarným mikrouniverzom Zuzany Chalupovej vládne harmónia, detsky nevinná krása a oslava nášho dedinského života. Jej svet tvoria ľudia a deti uniformných nevinných detských tvárí, ktoré napĺňajú optimizmom. Dospelí muži sa od detí líšia iba väčším vzrastom a fúzami. Na jej obrazoch na biblické motívy i Ježiš i apoštoli, i Abrahám i Mojžiš a ostatné biblické osobnosti sú v podstate deti s bradami. Výtvarné univerzum Zuzany Chalupovej je teda vybájený svet, v ktorom existujú iba deti, iba ľudia detskej tváre. Vsetci sme boli deti, niektorí št'astnejší z nás deťmi i zostali, alebo sa aspoň snažia byť det'mi v našom krutom svete dospelých - nostalgicky túžiac po detskej bezprostrednosti, bezstarostnosti, nevinnosti a naivite. Zuzana Chalupová svoj vytúžený ideálny, anjelský, detský svet materializovala na svojich plátnach. To je jej svet, po akom intímne túžila hlboko v duši. To je jej kozmos, jej umelecké univerzum.

Výtvarný prejav Zuzany Chalupovej z formálno-umeleckého aspektu je úplne v súlade s jej ideovým zámerom, s jej poetikou sveta detskej nevinnosti, bezstarostnosti a hravosti. Farby, ktoré pri jeho zemocionálnení používa, spĺňajú pôvodný poetický zámer. Keď ide o samotnú organizáciu priestoru obrazu, je insitná, naivná, detsky nedokonalá, čo vynikajúco zodpovedá zámeru vytvoriť univerzum, v ktorom v rajskej zhode zijú a pracujú, tešia sa a milujú ľudia-deti.

Maľby Zuzany Chalupovej majú redukovaný priestor obrazu a pôsobia plošne i napriek autorkinej snahe výtvarne zachytiť ilúziu priestorovej hĺbky obrazu. Táto vlastnosť jej malieb - charakteristická pre primitívne (nie v pejoratívnom zmysle) a detské maľby - tiež výborne korešponduje so zámerom umelecky podať a zobrazit' ideálny detský svet. Redukovaný priestor obrazu nie je charakteristický iba pre detské a primítivne umenie, ale aj pre moderné umenie. Jednou z prvých a podstatných vlastností pri vzniku moderného maliarstva v 19. storočí bolo akurát porušenie ilúzie priestorovej hĺbky obrazu, jeho perspektívy, čiže iluzorného tretieho rozmeru, lebo umelci sa od toho času snažili verne nenapodobovať vzhl'ad skutočného sveta, ale ho obohacovat' svojou imagináciou a kreatívnost'ou, ktorá odhaľuje umelcov individuálny vnútorný postoj k zobrazenému svetu.

Práve preto i na prípade umeleckej tvorby Zuzany Chalupovej, ako aj pri tvorbe Jána Kňazovica a Martina Jonáša, môžeme porovnávať a konštatovať už dávno v dejinách umenia 20. storočia známu formálnu blízkosť moderného umenia a insitnej tvorby samoukých umelcov.

Veľkosť a význam umenia Zuzany Chalupovej spočíva teda v schopnosti vytvorit' paralelný autentický výtvarný svet, ktorý má svoju ikonografiu, svoju výtvarnú logiku a ucelenost', čiže má svoj odkaz. Ako Martin Jonáš odhalil a zviditel'nil na svojich obrazoch metafyzickú podstatu a pravdu sedliakovho bytia v týchto končinách, tak Zuzana Chalupová maľovala na svojich obrazoch lepší, krajší, čistejsí a humánnejší svet, v ktorom žijú ľudia s detskými tvárami a s dobrou, nevinnou a veselou detskou dušou.

Vladimír Valentík

You need Flash player to see this content.

Zuzana Chalupová (životopis)
Pozri aj: 
Zuzana Chalupová (galéria obrazov)

Zakorenení v stopách predkov predchádzajúce

Ján Kmeť

Akademik, doktor vied, literárny vedec, kultúrny historik, redaktor a všestranný kultúrny dejateľ

Prvý akademik Srbskej akadémie vied z radov vojvodinských Slovákov, Dr.

Zuzana Chalupová

Najznámejšia insitná maliarka z Kovačice

Maliarsky opus Zuzany Chalupovej najčastejsie tvorili figurálne kompozície žánrových scén z nášho každodenného dedinského života a práce. Zuzana Chalupová maľovala chov hydiny, pranie, dojenie kravy, okopávanie kukurice, žatvu a iné práce dedinčanov. Maľovala ich často v bohato dekorovaných interiéroch sedliackej izby pri rodinnej večeri, pytačkách, modlitbe, odobierke a pod. Jej maliarsky prejav je výrazne naratívny.

Zuzka Medveďová

Prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov

Jedna z prvých slovenských maliarok Zuzka Medveďová sa narodila 5. októbra 1897 v Báčskom Petrovci v roľníckej rodine, čo v podstatnej miere ovplyvnilo jej tvorbu nielen tematicky, ale i vo výtvarnom názore. Zuzka Medveďová svoje výtvarné nadanie prejavila ešte v ľudovej škole, ktorú navštevovala v rodisku, v triede učiteľa Michala Kellembergera. Širšia verejnosť si ju ako nádejnú výtvarníčku prvýkrát všimla počas Národného zhromaždenia, čiže prvých Slovenských národných slávností v Petovci 28.

Ján Čajak ml.

Prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor

Ján Čajak mladší (pseud. Ján Blatňanský, Ján Svätojánsky, Junior) bol známy slovenský prozaik, novinár, publicista, prekladateľ, redaktor, syn prozaika Jána Čajaka a vnuk básnika Janka Čajaka.

Narodil sa 18. júla 1897 v Selenči. Na školy chodil v Báčskom Petrovci, Sarvaši, Novom Vrbase a Novom Sade. Evanjelickú teológiu skončil v Bratislave a Prešove. Vzdelanie ukončil v Belehrade na Vysokej škole pedagogickej.

Ján Sirácky

Historik, kultúrny dejateľ, prekladateľ

Narodil sa 29. mája 1925 v Báčskom Petrovci v chudobnej roľníckej rodine. Tu vychodil štyri triedy ľudovej školy a päť tried slovenského gymnázia. Pokračoval v štúdiu na Gymnáziu so slovenskou vyučovacou rečou v Šuranoch, ale zmaturoval roku 1944 ako súkromný žiak rovnakého gymnázia v Košiciach. V lete roku 1944 sa podobne ako väčšina žiakov slovenského gymnázia v Petrovci zapojil do protifašistického hnutia a od jesene roku 1944 bol príslušníkom slovenskej XIV. vojvodinskej brigády.

Vladimír Hurban Vladimírov

Dramatik, prozaik, evanjelický farár

Vladimír Hurban Vladimírov vlastným menom Vladimír Konštantín Hurban narodil sa 4. augusta 1884 v Starej Pazove. Bol vnukom J. M. Hurbana a synovec S. H. Vajanskeho. Časť gymnaziálnych štúdií absolvoval v Záhrebe, evanjelickú teológiu vo Viedni a Bratislave. Celý život posobil ako farár v rodisku. V roku 1913 časopisecky publikoval úryvky z trojdejstvovej drámy z dedinského prostredia Záveje (kn. 1922, insc. 1923).

Adam Vereš

Evanjelický farár, prvý biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii

Evanjelický farár a prvý biskup slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii, Adam Vereš, sa narodil 15. Novembra 1883 v Starej Pazove z otca Adama, notára a matky Márii, rod. Kiršnerovej.

Mikuláš Schneider Trnavský

Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg, národný umelec

Mikuláš Schneider - Trnavský sa narodil 24. mája v roku 1881 v Trnave. Bol hudobným skladateľom, dirigentom, pedagógom a národným umelcom. Počas celého života sa venoval ľudovej hudbe. Ako mladý spieval v chlapčenskom zbore u jezuitov, neskoršie bol organistom a regenschorom.

Viliam Figuš Bystrý

Hudobný skladateľ, pedagóg, autor prvej slovenskej opery

Viliam Figuš-Bystrý sa narodil 28. februára roku 1875 v Banskej Bystrici. Bol známym hudobným skladateľom a priekopníkom slovenskej národnej hudby. Je autorom prvej slovenskej opery Detvan. Hudobní odborníci ho považujú za reprezentanta novej vývinovej cesty slovenského hudobného umenia. V rokoch 1903 – 1907 pôsobil ako učiteľ v Padine.

Ján Kvačala

Evanjelický teológ, historik

Ján Kvačala sa narodil v Báčskom Petrovci v učiteľskej rodine. Rodičia pochádzali však zo Slovenska; otec z Beckova a matka z rodiny Godrovcov. Terézia Godrová bola dcéra Jozefa Godru, rodáka z Bohuníc, ktorý od roku 1830 pôsobil 42 rokov ako učiteľ a kantor – levita v slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Laliti.