Izdanja SIC u 2013. godini

REALIZACIJA IZDAVAČKOG PLANA SLOVAČKOG IZDAVAČKOG CENTRA

U 2013. GODINI

 

EDICIJA ŽIVÝ PRÚD (ŽIVI TOK)

1. Viera Benkova: EXLIBRIS MORUŠOVÝCH LISTOV, poezija

Knjigu je ilustrovala slikarka Vesna Opavski.

 

2. Samuel Boldocki: SVEDECTVO DOBY, kritike

U ovoj publikaciji autor govori o delima pisaca i literata: Palja Bohuša, Vladimira Hurbana Vladimirova, Jana Čajaka, Mihala Godre, Jana Kmeća, Mihala Harpanja, Jana Kopčoka, Juraja Tušjaka, Viere Benkove, Jana Čajaka ml., Pavela Grnju, Petra Andrušku, Miroslava Dudka itd.

Pitanjima ocenjivanja i vrednostima, koje su očigleno u osnovama književnosti i umetnosti, no pri tome se najčešće zaobilaze a ponekada su i tabuizirani problemi, Boldocki se u svojim tekstovima iznova vraća, i to ne samo teoretički, već naročito praktički kod interpretacije pojedinih književnih tekstova, potrebno je reći, da kod slovačkih vojvođanskih autora ovaj autor ističe uglavnom njihove pozitivne karakteristike, ali obično direktno pokazuje i njihove nedostatke i greške.

 

3. Martin Prebudila: PRÍBEHY Z ČIERNEJ SKRINKY, pripovetke

Knjigu je ilustrovao Mgr. Pavel Čanji

 

 

EDICIJA KORENE (KORENI)

4. Jan Čajak: RODINA ROVESNÝCH, roman

 

5. Jan V. Ormis: LITERÁRNOHISTORICKÁ PUBLICISTIKA

Knjiga izlazi za 110. godišnjicu rođenja i 20. godišnjicu smrti autora.

Podeljena je na delove: Iz slovačke istorije narodne i književne, Iz života slovačkog, Razgovori sa čikom Škultetim, Kulturna nastojanja Slovaka u Jugoslaviji.

 

6. Jozef Podhradski: TRAGÉDIA TATRY 3, drama

 

 

EDICIJA MOSTY (MOSTOVI)

7. Ileana Ursuova: RYBÍM JAZYKOM, poezija. Odabir i prevod iz rumunskog jezika Dagmar Maria Anoca.

Poezija Ileane Ursuove je izvana direktna, jednostavna i autentična, ali takođe i moderna i komplikovana u svojoj jednostavnosti, "domaća", crpi iz pravih korena, koji su duboko u svojoj kulturi, što predstavlja inkuzivno u univerzalnom. To je poezija, koja traži  autentičnost, sebarealizaciju, realizaciju sveta, zaštitu pred onim, što se nalazi mimo njega.

Pesme u ovoj zbirci su podeljene u nekoliko kategorija: O čemu to pričam, Zašto treba progoniti umetnike, Mrtvilo u srcima, Besprekoran luster, Dan zaborava je tako daleko, Žena u balkanskoj krčmi, Nostalgična, Finale.

 

 

EDICIJA INÍ O NÁS (DRUGI O NAMA)

8. Dalimir Hajko: DOZRIEVANIE DO SKUTOČNOSTI A DOZRIEVANIE DO SNA, knjiga o savremenoj slovačkoj vojvođanskoj poeziji.

Publikacija izlazi kao prva knjiga u Ediciji Drugi o nama, potreba osnivanje koje se pojavila pre nekoliko godina. Ponuda slovačkog esejiste i filozofa iz Slovačke Dalimira Hajka da od sopstvenih tekstova napravi knjigu o savremenoj slovačkoj vojvođanskoj poeziji je bila primljena raširenih ruku.

Dalimir Hajko, filozof, esejista, istoričaj književnosti i kritičar se trudi produbiti kontakte između slovačke literature sa "Donje zemlje" i one u otažbini. Ovaj put je autor pripremio kritike, koje se mogu označili i kao eseji, koji su posvećeni značajnim autorima, koji žive u Vojvodini.

Rukopis sadrži desetak tekstova, u kojima autor nudi refleksiju dela Danijela Piksjadesa, Mihala Đuge, Viere Benkove, Martina Prebuđilu, Mihala Bireša, Zlatka Benke, Miroslave Dudkove i Miroslava Dudoka.

 

 

EDICIJA BRATISLAVA

9. Etela Farkašova: KAFA S BAHOM, ČAJ SA ŠOPENOM, roman, prevod na srpski Samuel Boldocki.

Tekstovi Etele Farkaš, značajne slovačke književnice i filozofa se odlikuju velikom dozom racionalne, logičke eksplikacije analiziranog problema, koji se sagledava i savladava sa maksimalnom dozom kompleksnosti. U svojim tekstovima autorka jasno izražava sopstvene stavove.

Veoma dosledno, na nivou savremenog internacionalnog diskursa, izražava stav u vezi sa pitanjem odnosa filozofije i književnosti, koje posmatra kao dva sopstvena intelektualna učinka i smatra ih nezamenljivim.

Zbirka pripovedaka Kafa sa Bahom, čaj sa Šopenom sadrži pripovetke sa vrlo različitim linijama sižea. Ali uprkos tome, u njihovoj pozadini otkrivamo zajedničko ishodište, koje predstavlja ženski pogled na svet i iskustvo ženskog subjekta u njemu. To je pogled moderne žene, intelektualke koja senzibilno percipira savremena civilizacijska kretanja, skretanja ili pretnje i reaguje na njih svojim stavovima, mislima, osećanjima.

Iza naratorke osećamo prisustvo autobiografskog subjekta koji inklinira ne samo ka refleksiji spoljašnje realnosti, već i ka samorefleksiji.

 

10. Milan Rihter: KAFKA & KAFKA, 2 drámy, prevod na srpski jezik Zdenka Valent Belić. 

Milan Riher je u svojim dramama iskoristio neke od aforizama o Kafki, kao i beleške iz dnevnika, ili odlomke iz Kafkinih pisama. Drama je sačinjena na osnovu godina 1914 - 1921. To su najplodnije, najdramatičnije, odnosno odlučujuće godine njegovog relativno kratkog boravka na ovom svetu.

Dve veridbe sa Felicijom, dva raskida, nastanak romana "Proces" i pripovetke "U kažnjeničkoj koloniji", upoznavanje sa Julijom Voihrizek, veridba, očevo protivljenje, gotovo šestedestostrano "Pismo ocu", razboljevanje od smrtonosne bolesti, boravak po sanatorijumima, korespodencija sa Milenom, njihov kontradiktoran ali dubok, ljubavni odnos, rastanak, odlazak u Matljare na Tatrama, dug boravak u Visokim Tatrama...

Na onim mestima, gde ne postoje dokumenti ili neka druga svedočanstva, autor je bio slobodan u pisanju ove drame.

 

 

EDICIJA SPECTATOR

11. Miroslav Demak: MAGNÓLIA Z DIAMANTOVEJ HORY, putopisne reportaže.

 

 

 

EDICIJA MÁJ (MAJ)

12. Maria Kotvašova-Jonašova: VIŠŇOVÝ LEKVÁR, propovetke za decu

 

13. Duško Trifunović: ČARAMI, ČIARAMI, HUSĽAMI, pesme za decu

Srpski pisac, pesnik i televizijski autor Duško Trifunović je uspešan u mnogim oblastima književnosti.

Ovaj put se predstavlja deci pesmama podeljenim u nekoliko okruga: Crtanje i muzika, Crtanje, Pevanje i muzika, Ljudi iz Te-Ve.

Knjigu je ilustrovao Pavel Čanjii a na slovački jezik preveo Pavel Mučaji.

 

 

EDICIJA VČIELKA (PČELICA)

14. Pavel Mučaji: ROZPRÁVKA O TROCH MUZIKANTOCH A O SMUTNEJ PRICEZNEJ, poema za decu

Knjigu je ilustrovao Pavel Koza.

 

 

EDICIJA DOKTORSKÉ DIZERTÁCIE (DOKTORSKE DIZERTACIJE)

15. Zuzana Čižikova: LITERÁRNA TVORBA JÁNA LABÁTHA, doktorska dizertacija

Publikacija Književno delo Jana Labata predstavlja doktorsku disertaciju Zuzane Čižikove. Knjiga je objavljena 2013. godine u Slovačkom izdavačkom centru u Bačkom Petrovcu u izdanju Doktorske disertacije sa finansijskom podrškom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine u Srbiji. Izdavači ove knjige su Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka i Slovački izdavački centar.

Zuzana Čižikova u svojoj doktorskoj disertaciji govori o književnom stvaralaštvu Jana Labata, pri čemu u potpunosti poštuje autorovo shvatanje pesničke reči, literature i uopšte svakog ispoljavanja duhovne aktivnosti.

 

 

EDICIJA VEDECKÉ ZOŠITY (NAUČNE SVESKE)

16. Danijel Dudok: NAREČIE ARADÁČA V BANÁTE NA POZADÍ VZNIKU A VÝVINU OBCE, lingvistička monografija

 

17. Ružena Šimonji-Černak: DVOJJAZYČNOSŤ A JEJ PEDAGOGICKÉ ASPEKTY, pedagoška monografija

 

 

EDICIJA SLOVNÍKY (REČNICI)

18. Doc Dr. Emil Horak, PhD. Mihal Folćan: SRBSKO-SLOVENSKÝ INFORMATICKÝ SLOVNÍK (Srpsko-slovački informatički rečnik).

Rečnik sadrži osnovne informatičke termine u opsegu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, što znači da je namenjen pogotovo učenicima, ili studentima u prvim semestrima na studijama informatike, odnosno informatike na fakultetima, na kojima informatika nije glavni predmet, da bi tokom svog obrazovanja sticali tačne ekvivalente u oba kontaktna jezika - u slovačkom i srpskom jeziku.

Rečnik sadrži preko 6.000 slova u obe verzije.

 

 

EDICIJA ZLATÁ LIPA (ZLATNA LIPA)

19. Juraj Ribay: LEPŠÍ VDOVEC NEŽ MLÁDENEC, pesma, objavljena prilikom međunarodne naučne konferencije Juraj Ribay (1812-2012) – život i delo. Za izdavanje pripremio Doc.PhDr. Jaromar Linda, PhD.

 

POSEBNA IZDANJA

 

20. NÁRODNÝ KALENDÁR 2014, Narodni kalendar 2014

21. Martin Listmajer: PREČO SI SA MLADÁ VYDÁVALA (običaji i pesme u Janošiku)

22. Udruženje kulpinskih žena, Katarina Pucovska: BEZ RAŇAJOK ANI KROK, kuvar. Izdano zajedno sa Udruženjem kulpinskih žena.

23. Udruženje petrovačkih žena: TAK TO CHUTÍ PO PETROVSKÝ, kuvar. Izdano zajedno sa Udruženjem petrovačkih žena.

24. Jan Dorča: SPOMIENKY. Sastavio: Vladimir Valenćik. Izdavači:  Centar – slovačka kulturna koordinacija i Slovački izdavački centar