Izdanja SIC u 2010. godini

DOSADAŠNJA REALIZACIJA IZDAVAČKOG PLANA SLOVAČKOG IZDAVAČKOG CENTRA

IZ 2010. GODINE

 

EDICIJA ŽIVÝ PRÚD (ŽIVI TOK)

Savremeno književno stvaralaštvo vojvođanskih Slovaka

 

1. Samuel Boldocki: KROKY A STOPY, tekstovi književne kritike

Knjiga Samuela Boldockog (1943) obuhvata autorovo stvaralaštvo u oblasti književne kritike u poslednjoj deceniji. Recenziju redakcije napisao je dr Mihal Harpanj. Knjiga je izašla 25. decembra 2010. godine kao 54. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 12 (192 str.).

Titulná strana

 

2. Mihal Đuga: V KRAJINE JABLONÍ, zbirka pesama

Sedma po redu zbirka pesama Mihala Đuge (1951). Recenziju redakcije napisala je Vjera Benkova. Knjiga je izašla 31. avgusta 2010. godine kao 54. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 4 (64 str.).

Titulná strana

 

3. Andrej Ferko: OD PRÓZY K BÁSŇAM

Odabrana dela pesnika Andreja Ferke (1925) iz oblasti publicistike. Knjigu je sastavio i recenziju redakcije napisao Vićazoslav Hronjec. Knjiga je izašla 20. septembra 2010. godine povodom autorovog 85. rođendana, kao 56. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 6,5 (104str.).

Titulná strana

 

4. Martin Prebuđila: TAKMER O NIČOM, zbirka pesama

Deveta po redu knjiga pesama Martina Prebuđile (1960). Recenziju redakcije napisao je Vićazoslav Hronjec. Knjiga je izašla kao 55. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 4 (64 str.).

Titulná strana

 

5. Adam Svetljik: HOVORENIE V ÚVODZOVKÁCH, eseji

Skup 17 eseja Adama Svetljika (1961). Recenzije redakcije napisali su: Mihal Harpanj, Mihal Babjak i Jozef Valihora. Knjiga je izašla 30. septembra 2010. godine kao 58. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 8,5 (136 str.).

Titulná strana

 

6. Jozef Valjihora: PROZAICKÉ A POETICKÉ DIELO JURAJA TUŠIAKA

Monografija o delu Juraja Tušjaka, koju je napisao književni kritičar Jozef Valjihora, (1946) trebala je da izađe još pre četiri godine povodom autorovog šezdesetog rođendana.

Publikacija je izašla 22. septembra 2010. godine kao 57. sveska. Uvrštena je u posebnu kolekciju ove edicije, u okviru koje su u poslednjoj deceniji izdate i knjige autora: Samuela Boldockog, Vićazoislava Hronjeca. Mihala Harpanja, Miroslava Demaka i Jozefa Klaćika.

Lektorske recenzije napisali su: Mihal Harpanj, Jarmila Hodoljičova i Adam Svetljik. Štamparskih tabaka 18,25 (292 str.).

Titulná strana

 

EDICIJA KORENE (KORENI)

 

7. Vićazoslav Hronjec: CHRESTOMATIA SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ POÉZIE

Knjiga Vićazoslava Hronjeca (1944) obuhvata celokupno enciklopedijsko pesničko stvaralaštvo vojvođanskih Slovaka iz perioda od druge polovine 18. veka do danas. Recenziju redakcije napisao je Adam Svetljik. Knjiga je izašla 31. avgusta 2010. godine kao 31. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 32 (512 str.).

Titulná strana

 

EDICIJA ATELIÉR (ATELJE)

8. Vladimir Valenćik: VÝTVARNÉ DIELO MIRY BRTKOVEJ

Monografija o delu akademske slikarke Mire Brtke (1930) treba da izađe povodom njenog 80. rođendana, kao 3. sveska ove edicije. Recenziju redakcije napisao je akademski slikar Pavel Čanji. Planirano 13 štamparskih tabaka.

 

EDÍCIA MÁJ (MAJ)

 

9. Marija Jonašova-Kotvašova: SÚ TO VÁŽNE VECI, zbirka pripovedaka za omladinu

Sledeća knjiga kratkih proznih tekstova za tinejdžere, koju je napisala  Marija Jonašova-Kotvašova (1957). Lektorsku recenziju napisala je Jarmila Hodoljičova. Knjiga je izašla kao 65. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 5.

Titulná strana

 

EDICIJA VEDECKÉ ZOŠITY (NAUČNE SVESKE)

Knjige iz istorije, nauke o književnosti, lingvistike, etnografije, bibliografije

 

10. Danijel Dudok: ČÍTANKA NÁREČOVÝCH TEXTOV SLOVÁKOV V BÁČKE, BANÁTE, SRIEME A SLAVÓNSKU

Hrestomatiju dijalektoloških tekstova iz svih vojvođanskih mesta u kojima žive Slovaci, čiji autor je lingvista Danijel Dudok (1932). Recenzije redakcije napisali su: Ana Marić, Marija Mijavcova, i Mihal Tir. Knjiga je izašla 26. novembra 2010. godine kao 12. sveska ove edicije. Štamparskih tabaka 9,5 (152 str.).

Titulná strana

 

11. Jan Marko: SPÄTNÝ POHĽAD NA LEXIKÓN SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A VEDCOV, statističke studije

Knjiga je izašla kao 13. sveska ove edicije u saradnji sa Zavodom za kulturu vojvođanskih Slovaka i Slovakističkim vojvođanskim društvom iz Novog Sada. Recenziju redakcije napisao je Mihal Tir. Štamparskih tabaka 2.

Titulná strana

 

EDICIJA POHĽADNICE (RAZGLEDNICE)

 

13. Vladimir Urbanček: PETROVSKÉ TRADÍCIE, razglednice

Komplet od šest razglednica u paketu izašao je kao 6. sveska ove edicije. Autor tekstova je Vladimir Valenćik a autor fotografija je Jan Đinja. Štamparskih tabaka 0,75 (12 str.).

Titulná strana

 

POSEBNA IZDANJA

 

14. ZIDNI KALENDAR SLOVAKA SA "DONJE ZEMLJE"

Kalendar je izašao u februaru 2010. godine kao zajedničko izdanje Čabjanske organizacije Slovaka iz Bekeščabe u Mađarskoj, Demokratskog saveza Slovaka i Čeha u Rumuniji iz Nadlaka i Slovačkog izdavačkog centra. Štamparskih tabaka 1,75 (28 str.).

 

15. Martin Listmajer: OSADA JÁNOŠÍK Z MÔJHO UHLA 1810 – 2010

Drugo dopunjeno izdanje ove monografije. Knjiga je izašla 18. avgusta 2010. godine povodom 200. godišnjce osnivanja naselja Janošik. Štamparskih tabaka 13,5 (216 str.).

Titulná strana

 

16. PIVNICA, kultúrne tradície Slovákov v Báčke

Zbornik radova o slovačkom bačkom mestu Pivnice potpisuje deset autora iz Slovačke. Knjiga je izašla u saradnji sa Univerzitetom Konstantina Filozofa u Nitri (Slovačka republika). Recenziju redakcije napisali su Mihal Babjak i Ivana Šustekova.Štamparskih tabaka 19 (304 str.).

Titulná strana

 

16. Ladislav Lenovski: SANTOVKA, monografija

Knjiga govori o načinima distribucije i korišćenja mineralne vode Santovka. Recenziju redakcije napisali su: Jaroslav Čukan, Darina Eliašova i Ljubomir Lorinc. Štamparskih tabaka  9 (144 str.).

Titulná strana

 

17. NÁRODNÝ KALENDÁR (NARODNI KALENDAR) 2011

Već 90. po redu izdanje Narodnog kalendara izašlo je polovinom decembra 2010. godine. Publikaciju je sastavio Vladimir Valenćik. Štamparskih tabaka 21,5 hárkov (344 str.).

Titulná strana