OSNIVANJE ASOCIACIJE SLOVAČKIH MUZIČARA U SRBIJI

Mgr. art. Milina Sklabinski
12. avgust 2010

Letný zborový kemp sa počas niekoľkých rokov pôsobenia vyprofiloval do významnej akcie, ktorá má za cieľ posilňovať a zdokonaľovať naše slovenské vojvodinské kapacity v oblasti hudobnej tvorby a ako taký stáva sa obľúbeným miestom kam si po nové zručnosti prichádzajú naši hudobní pedagógovia a milovníci hudby.

Tento fakt podnecuje hovoriť o zámere, ktorý si na začiatku roka vytýčila Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM. Totiž, vtedajšie zloženie Komisie navrhovalo založiť Asociáciu slovenských hudobníkov v Srbsku a malo na to početné oprávnené dôvody. Z jednej strany je hudobné pole u vojvodinských Slovákov bez špecializovaného inštitucionálneho krytia a na strane druhej práve je toto pole jedno z najproduktívnejších oblastí, lebo sa každoročne v našej komunite realizujú desiatky programov, festivalov a iných podujatí s hudobnou náplňou. Základným zámerom našej iniciatívy bolo zoskupiť hudobníkov resp. osobnosti zo sveta hudby a podporovať kvalitatívny rozvoj už existujúceho hudobného poľa. Mienili sme totiž, že silné personálne zastúpenie by mohlo značne prispievať najmä k organizácii hudobných festivalov a poriadaniu edukácií z rôznych hudobných odvetví, zabezpečovanie koncertných vystúpení alebo formovanie profesionálnych hudobných telies, ktoré by prispeli k pozdvyhovaniu celkovej úrovne hudobnej tvorby. Prirodzene, pre realizáciu svojich projektov by si táto Asociácia musela vedieť zabezpečovať finančné prostreidky, a aby sa stala serióznou organizáciu, ktorá má svoje miesto v celkovom kultúrnom systéme vojvodinských Slovákov nevyhnutná by bola permanentná a odborná činnosť.

To všetko sú vysoké a náročné ciele, ktoré nemožno uskutočniť bez vzájomnej spolupráce a totožného cieľa všetkých jej aktérov. Idea by iste nezažila ak by na jej realizácii pracovalo iba niekoľko osôb bez podpory ďalších kolegov hudobníkov. Preto je potrebné položiť otázku či sme ako slovenská komunita pripravení na združovanie síl pre dobro našej hudobnej oblasti, alebo je to v tejto chvíli ešte iba pieseň našej menšinovej budúcnosti?

Osobne si viem predstaviť takú Asociáciu, ktorá vytvorí podmienky na založenie vrcholného ľudového orchestra vojvodinských Slovákov, ktorá sa postará o obsahovú kvalitu hudobných festivalov, zabezpečí hosťovanie mladých talentov z radov vojvodinských Slovákov doma a v zahraničí, bude editorom rôznych hudobnín alebo hudobných nahrávok...

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý dokumentuje a vykonáva výskumnú činnosť bude určite nositeľom mnohých z týchto iniciatív, v určitých prípadoch aj priamym realizátorom, ale v prípade dobrého naštartovania Asociácie by sa tieto dva subjekty stali partnermi a vyvíjali obojstranne účelovú a prospešnú spoluprácu.

Ak tento môj príspevok čo i len čiastočne podnieti našich hudobníkov na uvažovanie v tomto smere a ak sa v diskusii príde aj ku konkrétnym záverom, budeme mať, verím, všetci o krôčik ďalej na ceste, ktorá sa volá – rozvoj slovenskej vojvodinskej kultúry. Lebo bez nových ideí a ich realizácie niet ani rozvoja, a ten by nám mal byť všetkým prvoradým cieľom.

 

V Novom Sade, 11. augusta 2010

Príhovor k Letnému zborovému kempu v Báčskom Petrovci