Samuel Starke

Evanjelický kňaz,biskup,národno-kultúrny dejateľ,jeden zo zakladateľov Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci,predseda Matice slovenskej v Juhoslávii
Samuel Starke
Samuel Starke
( 17. mart 1888 - 6. april 1959 )

Samuel Starke sa narodil 17. marca 1888 v Mošovciach. Ľudovú školu skončil v rodisku a gymnázium v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici. Evanjelickú teológiu študoval v Bratislave, Rostocku a Lipsku. Za farára ho v roku 1912 v Budíne vysvätil biskup G. Scholz.

V roku 1913 vstúpil do manželstva s Annou Burianovou, s ktorou mal päť detí.

Po kratšom pôsobení vo Vrútkach, na Slovensku, v septembri 1913 prijal pozvanie petrovského cirkevného zboru, kde bol zvolený za zborového kaplána a po pol roku, 3. marca 1915 i za farára.

Cirkevný zbor v Báčskom Petrovci dosiahol svoj vrchol počas pôsobenia Samuela Starkeho ako zborového farára. Svoje povolanie bral od začiatku vážne. Na kázne sa pripravoval svedomite.

Po skončení prvej svetovej vojny zohral dôležitú úlohu pri organizovaní cirkevného a národného života Slovákov v novom štáte. V národnej revolúcii 1918, ako predstaviteľ slovenských politických a národných síl, zvolený bol za člena Veľkej národnej skupštiny Vojvodiny a za člena jej výkonného orgánu Veľkej národnej rady.

Vzniku Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Kráľovstve Juhoslávii predchádzalo založenie seniorátov a v roku 1921 i Slovenského evanjelického a. v. dištriktu, ktorý po čase prerástol v krajinskú cirkev. V tom čase Starke bol najstarší senior a stal sa i prvým biskupským administrátorom novoutvorenej Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Juhoslávii.

Samuel Starke mal veľký podiel i pri zakladaní a otvorení slovenského gymnázia v Petrovci. Spoločnými silami vybojovali svoj cieľ, aby gymnázium bolo práve v Petrovci, čím bolo umožnené, aby chudobnejší žiaci, sedliacke deti, mohli navštevovať gymnázium. Gymnázium s prácou začalo 1. októbra 1919, keď Starke ako predseda jeho kuratória slávnostne uviedol do úradu prvých prednášateľov. Starke bol hybnou silou i pri zakladaní tKníhtlačiarne účastinárskej spoločnosti a Matice slovenskej v Juhoslávii.

Po založení kníhtlačiarne, pracoval i ako redaktor. Bol zostavovateľom prvých šiestich Národných kalendárov. Prispieval tiež do periodík Dolnozemský Slovák a Náš život. Pomenoval tiež nové periodikum – Národnú jednotu, ktorá v rokoch 1920 – 1941 vychádzala v Petrovci.

V auguste 1932 v Petrovci vznikla Matica slovenská v Juhoslávii. Za predsedu bol zvolený Dr. Ján Bulík a za jedného z podpredsedov i Samuel Starke, ktorý sa roku 1935 stal i jej predsedom.

Všestranná činnosť a najmä duchovné hodnoty a organizačné schopnosti Samuela Starkeho nezostali nepovšimnuté. Po smrti prvého biskupa slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi, Adama Vereša, bol zvolený za nového biskupa. Do úradu bol uvedený 3. mája 1933 a inštalovaný biskupom Vladimírom Čobrdom zo Slovenska. Tento úrad zastával do roku 1957.

Odchodom Samuela Starkeho do výslužby 5. marca 1957, Petrovec stráca aj Biskupský úrad, lebo zvolením nového biskupa Juraja Struhárika bol presídlený do Nového Sadu.

Po odchode na dôchodok sa odsťahoval do Bratislavy, kde 6. apríla 1959 zomrel. Pochovaný je na bratislavskom cintoríne v Slávičom údolí.