Renesancia zborového spevu vojvodinských Slovákov

12. novembra 2011
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov spolu s Komisiou pre hudobnú činnosť VPK NRSNM usporiadal VII. konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov na tému Zborový spev vojvodinských Slovákov.

Zborový spev patrí k umeleckej disciplíne, ktorá má u vojvodinských Slovákov svoje pozoruhodné historické pozadie a značne je zastúpená aj v súčasnej tvorbe. To čo absentuje, podobne ako aj v iných zložkách hudobnej praxe, sú hudobno-teoretické reflexie, ktorých vznik sa snaží podnecovať práve muzikologická konferencia.

S cieľom prepojiť praktickú a teoretickú stránku zborového hudobného prejavu sa najprv v piatok 11. novembra 2011 v Petrovci uskotočnil IV. Koncert slovenských zborov vo Vojvodine a následne sa o deň nekôr v Novom Sade konala VII. muzikologická konferencia na tému Zborový spev vojvodinských Slovákov. Stretla sa na nej naša málopočetná, ale odborná verejnosť, ktorá svojimi analytickými príspevkami prispela k lepšiemu poznaniu zborového spevu a jeho manifestačných foriem u vojvodinských Slovákov.

Účastníci konferencie
Foto: ÚKVS

VII. muzikologická konferencia začala sa minútkou ticha, ktorou si prítomní uctili spomienku na etnológa, hudobného pedagóga a skladateľa mr Martina Kmeťa, ktorý bol okrem iného aj účastníkom prvých muzikologických konferencií. O diele M. Kmeťa sa hovorilo aj počas konferencie, najmä v smere, aby sa vyhľadávali možnosti zverejnenia jeho hudobného opusu.

Slovenka Benková-Martinková a Milina Sklabinská
Foto: ÚKVS

Tohtoročná konferencia vyznačovala sa hlavne vysokým počtom účastníkov z radov tunajších Slovákov, čo svedčí o tom, že činní hudobní odborníci majú blízko k zborovému spevu. Konferenciu tak nasmeroval príspevok pod názvom Zborový spev ako umelecká disciplína a formy, v ktorých sa prejavuje u vojvodinských Slovákov, ktorého autorka Slovenka Benková-Martinková je absolventkou vysokoškolských a postgraduálnych štúdií VŠMU spätých so zborovým a orchestrálnym dirigovaním. Príspevok bol svojráznym úvodom do problematiky zborového spevu, podal historický prierez vývoja európskeho zborového spevu a vhodnými hudobnými video ukážkami tento vývoj verne aj ilustroval.

Katarína Melegová-Melichová a Milina Sklabinská
Foto: Juraj Zelník

Od všeobecnej témy sa následne pristúpilo ku konkrétnej analýze začiatkov zborového spevu u vojvodinských Slovákov. Vyčerpávajúci príspevok na tému Petrovský spevokol - 120. ročný predniesla Katarína Melegová – Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku. Príspevok je výsledkom výskumu dobovej tlače a literatúry a poukázuje na úspešné roky práce, ale aj úskalia tohto nášho najstaršieho spevokolu. Výskum tohto druhu poukázal na nutnosť čoraz väčšieho výskumu dobovej tlače s cieľom získavať relevantné informácie a na ich základe rekonštruovať začiatky zborovej činnosti Slovákov vo Vojvodine. Historické faktá by totiž mali upozorňovať aj dnešnú kultúrnu elitu o stupni kultúrneho vývoja, ktorý naši predkovia dosahovali. V tom zmysle dirigent Juraj Ferík vecne poznamenal: Ako je možné, že pred viac ako sto rokmi bol vypísaný súbeh na tvorbu nových zborových skladieb pre spevácke telesá, na ktorý sa dokonca hlásili osobnosti akou bol aj V. F. Bystrý, a dnes je také niečo takmer nemožné?

Milina Sklabinská a Mariena Stankovićová-Kriváková
Foto: Juraj Zelník

Ako sa z príspevku dozvedáme, žiaľ mnohé doklady o činnosti spolkov venujúcim sa kultúrnym obsahom boli neraz vystavené ohrozeniu alebo boli zničené a preto je potrebné intenzívnejšie sa zasadzovať o zvyšovanie starostlivosti o kultúrne dedičstvo. V dobe rozvoja informačných technológií by sa mnohé cenné doklady mali digitalizovať a uložiť na viacerých miestach, respektíve vo viacerých kultúrnych ustanovizniach. V podobnom tóne odznel aj príspevok Marieny Stankovićovej Krivákovej Začiatky zborového spevu vojvodinských Slovákov, ktorý sa vo veľkej miere zameral aj na osobnosť skladateľa a dirigenta Jána Podhradského, ktorého činnosť je spätá s jedným z najplodnejších období práce spevokolov v našich prostrediach.

Milina Sklabinská a Juraj Ferík
Foto: Juraj Zelník

Aj dirigent Juraj Ferík k tohtoročnej konferencii prispel príspevkom o slovenských hudobných osobnostiach, ktoré sú svojim spôsobom späté s tunajším prostredím. Šlo o tému Viliam Figuš-Bystrý a Mikuláš Schneider-Trnavský – osobnosti slovenskej hudby a ich pôsobenie vo Vojvodine, ktorá prináša mnohé cenné údaje z našich hudobných dejín. Jednou z nich je aj tá, že sa títo dvaja slovenskí skladatelia prvýkrat stretli práve vo Veľkom Bečkereku. Dirigent J. Ferík predovšetkým ako osvedčený hudobný praktik navrhol osobnosť M. Sch. Trnavského osláviť aj piesňou a tak si prítomní účastníci konferencie štvorhlasne zaspievali jeho skladbu Hoj, vlasť moja.

Ján Zachar a Ľubica Nechalová
Foto: Juraj Zelník

Poobedňajší blok patril analýze súčasného stavu speváckych zborov Slovákov vo Vojvodine a v tomto bloku sa zároveň prezentoval aj Chrámový zbor apoštola Pavla z Brezna. Jeho umelecký vedúci dirigent MUDr. Ján Zachár, hovoril o založení a o pôsobení tohto ekumenického zboru v Brezne. Akýmsi lajtmotívom tejto prednášky bola skutočnosť, že spevácke zbory, najmä duchovné, môžu zbližovať rôzne konfesie a vykonávať tak ekuménu. Ukážkou uplatnenia takýchto presvedčení je aj práca dirigenta PaedDr. Juraja Súdiho, ktorý v príspevku Spájanie speváckych zborov a spoločné vystúpenia poukázal na výsledky spolupráce niekoľkých zborov v Selenči a v Báči. Už tradičným sa stalo vystúpenie na Štedrý večer, kedy sa združia všetky zbory v interpretácii vianočných piesní.

Milina Sklabinská a Juraj Súdi
Foto: Juraj Zelník

Tohtoročná konferencia končila príspevkom, ktorý akoby mal zosumarizovať aktuálnu činnosť na poli zborovej hudby. Príspevok na tému Slovenské zbory vo Vojvodine v súčasnosti predniesla Anna Medveďová, ktorá konštatovala, že zborový spev u vojvodinských Slovákov od roku 2000 zažíva svoju renesanciu, lebo na relatívne malý počet príslušníkov menšiny máme dnes činných osem zborových zoskupení. Tieto zbory, ako sme mali príležitosť počuť na Koncerte slovenských zborov vo Vojvodine kvalitou svojho prednesu nezaostávajú za inými podobným telesami, ba naopak, niektoré z nich úspešne vystupujú doma a v zahraničí a za to sú neraz odmeňované vysokými oceneniami.

O tom, že si konferencia počas rokov získala aj dobrých partnerov zo Slovenska svedčí skutočnosť, že Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, Csc., spred Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB z Banskej Bystrice, zaslal pozoruhodný počet odbornej literatúry, ktorá bola účastníkom konferencie aj rozdelená. Zároveň svoj pozdrav zaslal písomnou cestou, v ktorom okrem iného vyzdvihol: „Vítam takéto konferencie, nakoľko práve tu sa analyzujú aktivity a celková činnosť speváckych telies a to nie len na báze umeleckej, ale aj vedeckej. Ich prínos do spoločenského života predstavuje a nastoľuje možnosti ďalšieho napredovania. Pri takýchto konferenciách sa vydávajú rôzne závery, dokumenty, zborníky a odborné príspevky, ktoré zostávajú kultúrnym dedičstvom národa pre ďalšie generácie“. Zároveň, v pozdravnom liste pozval predstaviteľov konferencie aj na X. Medzinárodné sympózium o zborovom speve Cantus choralis Slovaca 2012, ktoré sa bude konať v Banskej Bystrici na budúci rok.

Účastníci konferencie
Foto: Juraj Zelník

Konferencia doznela konštruktívnou debatou, v ktorej bolo dohodnuté, že okrem prečítaných príspevkov budú do zborníka zaradené aj ďalšie príspevky týkajúce sa zborového spevu u nás. Tak napríklad Kvetoslava Benková napíše príspevok na tému Vplyv zborovej tvorby na zachovanie tradičnej kultúry vojvodinských Slovákov a oslovení budú aj historici, aby prispeli k spracovaniu začiatkov zborového spevu u nás. Hovorilo sa aj o potrebe vyhľadania notového materiálu, na začiatku 20. storočia najčastejšie predvádzanej operety Pekná nová maľovaná kolíska, ktorú napísal Ján Podhradský na predlohu Vladimíra Hurbana Vladimírova. Nielen toto dielo by malo byť opätovne vydané, podobne ako aj hudobniny iných slovenských vojvodinských skladateľov.

Aj VII. konferencia kvitovala úspech, predovšetkým preto, lebo si udržuje kontinuitu a prináša čoraz kvalitnejšie príspevky na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Zdá sa, že každá ďalšia konferencia otvára nové nedostatočne preskúmané témy a že jeden rok nestačí na to, aby sa vyčerpávajúco spracovali nastolené témy. Tak ako sa onedlho dočkáme zborníka z minuloročnej konferencie, ktorý je venovaný hudobnej pedagogike, tak aj tohtoročná konferencia bude korunovaná zborníkom na tému Zborová hudba vojvodinských Slovákov. Ak sa prikloníme k tvrdeniu, že teoretické reflexie vždy boli tie, ktoré hudobnú prax kvalitatívne posúvali dopredu, tak by sme už na základe doterajších konferencií mohli predpokladať, že sa naša hudobná prax dočká aj lepších čias.

Milina Sklabinská

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Obrazy Zuzky Medveďovej a srbsko-slovenské literárne styky
Žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka so Starej Pazovy pripravili nové divadelné predstavenie. Premiéra predstavenia Cesta ku šťastiu sa uskutočnila v piatok 28. mája v divadelnej sále.
Jana Rumanová zo Starej Pazovy obsadila prvé miesto v kategórii starších recitátorov na tohtoročnej prehliadke recitátorov Básnik môjho rodu, ktorá sa uskutočnila vo Valjeve v dňoch 28. a 29. mája.
Panelová diskusia venovaná aktuálnym problémom v divadlách vojvodinských Slovákov v podmienkach pandémie sa uskutočnila v stredu 28. apríla v Starej Pazove.
Na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci sa v sobotu 24. apríla o 13.00 hodine uskutočnil slávnostný program k stému výročiu narodenia básnika Paľa Bohuša.
Retrospektívna výstava Miry Brtkovej (1930 – 2014) REFLEXIE bola otvorená v utorok 16. marca 2021 v Múzeu mesta Belehrad v Resavskej ulici číslo 40b.
Koniec zimného obdobia a začiatok jarného v Starej Pazove priniesol online koncert, výstavu insitného umenia a online recitačnú súťaž.
V stredu 31.marca sa v ÚKVS uskutočnila prezentácia najnovšieho, 6. knižného titulu z edície Doktorské dizertácie.
V ÚKVS bola v piatok 26. marca slávnostne otvorená výstava insitného maliara Miroslava Hraška z Hajdušice.
V sobotu 20. marca 2021 sa uskutočnila schôdza sedemčlennej poroty na udelenie ceny Pro Cultura Slovaka.